Effaith

Mae'r arbenigedd o fewn yr Adran Biowyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe wedi helpu datrys llawer o broblemau diwydiannol, wedi cynhyrchu Eiddo Deallusol, wedi dyfeisio cynnyrch gwerthadwy, hysbysu polisïau ar gyfer llywodraethau (gan gynnwys llywodraethau rhyngwladol) ac wedi cyfrannu at ymgysylltu â'r cyhoedd ar y lefel uchaf. Mae'r dudalen hon yn amlygu astudiaethau sy'n dangos effaith amrywiol yr adran.

Mudiadau Mawr

Gwnaeth datblygiadau technolegol o fewn SLAM, gr┼Áp yn gweithio ar anifeiliaid carismatig, arwain at wyddonwyr yn gweithio ar y gyfres deledu fwyaf erioed yn hanes National Geographic.  Bu'n gwella dealltwriaeth gyhoeddus 330 miliwn o bobl ar draws y byd.

Metarhizium

Gall rheoli arthropodau sy'n achosi gwerth miliynau o bunnoedd o ddifrod bob blwyddyn yn fiolegol ddisodli plaladdwyr cemegol, gan osgoi sgil effeithiau niweidiol ar yr ecosystem. 

Gwaith ergydiol arall

Mae SEACAMS yn datblygu ac yn addasu technegau ymchwil newydd. Mae'r prosiectau presennol y mae'n rhan ohonynt yn cynnwys profi Gorsafoedd Fideo Tanddwr wedi'u Baetio, rhwydi plancton rhynglanwol a dulliau o fonitro pysgod sy'n ymfudo mewn aberoedd.

Fel rhan o Raglen Ymchwil Asideiddio Cefnforoedd y DU, mae'r Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy yn archwilio effeithiau negyddol posib newidiadau yng nghemeg y môr (o ganlyniad i gynnydd yng ngharbon deuocsid yn yr atmosffer) ar gyfnodau bywyd cynnar pysgod a chramenogion sy'n bwysig yn fasnachol.

Dyframaeth yw'r diwydiant cynhyrchu bwyd sy'n tyfu'n gyflymaf yn y byd. Bu bwyd pysgod ac olew pysgod o bysgodfeydd gwyllt yn gyfansoddion pwysig yn draddodiadol ar gyfer porthiant pysgod, ond mae'r cyflenwad ohonynt yn gyfyngedig. Mae gwyddonwyr yn CSAR yn archwilio effeithlonrwydd a phriodweddau maeth algae fel cynwysyddion bwyd ar gyfer rhywogaethau pysgod sy'n bwysig yn fasnachol a fagir mewn dyframaeth. Bydd canlyniadau'r ymchwil hon yn cyfrannu at ddatblygu fformiwleiddio bwyd dyfrol gan ddefnyddio cynwysyddion o ffynonellau cynaliadwy.

Mae unedau cofnodi data Dyddiadur Dyddiol wedi'u dylunio a'u profi ar Grwbanod Hawksbill yn Diego Garcia yn Ardal Brydeinig Cefnfor India. Dyluniwyd yr unedau hyn er mwyn cofnodi gwybodaeth drwy sawl cyfrwng ar raddfa uchel er mwyn creu darlun manwl o ble y mae'r crwban yn ei amgylchedd a sut y mae'n ymddwyn. Mae'r wybodaeth a gofnodir yn cynnwys cyflymiad, cryfder y maes magnetig, pwysau allanol (dyfnder) a thymheredd.  Cychwynnodd ymchwil ar grwbanod yn Ardal Brydeinig Cefnfor India yn hwyr yn 2012 a bydd yn parhau yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod.