Ymrestru sy’n digwydd y tu allan i brif gyfnod ymrestru

Cyflwyniad

Bydd gan israddedigion ar rhai cyrsiau iechyd, gofal cymdeithasol, meddygaeth, y gyfraith, sylfaen a chyfnewid gyda ddyddiadau cynnar neu wahanol. Gall rhain amrywio yn dibynnol ar y rhaglen bersonol sy'n cael ei ddilyn - gellir canfon manylion o'ch Coleg. Gweler fanylion isod am eich cwrs.

Cofrestru Hawl i Astudio

Mae angen i ni gael prawf o'ch hunaniaeth a'ch cenedligrwydd i gadarnhau'ch hawl i astudio, eich statws ffioedd dysgu a'ch cymhwysedd i dderbyn benthyciad myfyriwr neu gyllid arall.

Myfyrwyr o'r DU a'r UE

 • Cofrestrwch unwaith (nid oes angen i fyfyrwyr sy’n parhau gofrestru)
 • Gallwch lanlwytho pasbort a rhoi manylion drwy fewngofnodi i’r fewnrwyd.
 • Os nad oes gennych basbort o’r DU/UE, e-bostiwch lun wedi’i sganio o’ch tystysgrif geni a phrawf adnabod â ffotograff arno* i studentrecords@aberatwe.ac.uk.

* Mathau derbyniol o brawf adnabod â ffotograff:

 • Trwydded yrru gyfredol o'r DU â ffotograff
 • Cerdyn Cynllun Safonau Profi Oedran y DU y gallwch ei gael o www.validateuk.co.uk 
 • Cerdyn Adnabod Cenedlaethol yr UE.

Cofiwch ddod â’ch pasbort (neu’r prawf o’ch hunaniaeth â ffotograff arno o’r DU/UE a anfonasoch atom mewn e-bost) gyda chi. Bydd angen hyn arnoch pan fyddwch yn casglu eich cerdyn Adnabod y Brifysgol a’r Llyfrgell er mwyn i ni wirio’ch hunaniaeth mewn person.

Myfyrwyr rhyngwladol o'r tu allan i'r UE sy'n astudio yn y DU

 • Bydd angen i chi gofrestru bob blwyddyn
 • Dewch â'ch pasbort a'ch teitheb i leoliad cofrestru
 • Os ydych wedi gwneud cais am deitheb newydd, dewch â'ch llythyr cadarnhau hawl gyda chi pan fyddwch yn dod i gasglu eich cerdyn Hawlen Breswylio Fiometrig (BRP)
 • Cyflwynwch eich pasbort a'ch teitheb/cerdyn BRP i'w sganio a'i gofnodi gan y Brifysgol i gadarnhau'ch hawl i astudio fel sy'n ofynnol gan Awdurdod Teithebau a Mewnfudo'r DU. 
 • Ar ôl i chi gofrestru, bydd angen i chi gofrestru ar-lein.
Lleoliadau cofrestru - dewch erbyn yr amser a neilltuwyd ar gyfer blaenlythyren eich enw teuluol
DyddiadA-BC-EF-HI-KL-NO-ST-ZCampws y BaeCampws y Parc

21-22 Medi

09:00

10:00

11:00

12:00

14:00

15:00

16:00

NF 014 

Ffreutur Tŷ Fulton

23 Medi

AR GAU

-

-

24 Medi

09:00  10:00  11:00  12:00   14:00  15:00 16:00  NF 014 Ffreutur Tŷ Fulton

25-27 Medi

09:00 10:30  11:30   12:30  13:30  14:30 15:00 NF 014 Ffreutur Tŷ Fulton

28 Medi

09:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 NF 014 Ffreutur Tŷ Fulton

Allwedd

 • NF 014 - Ystafell 014 y Neuadd Fawr, Llawr Gwaelod, Adeilad 7 ar y map o Gampws y Bae
 • Ffreutur Tŷ Fulton – Llawr Cyntaf, Parc Singleton, adeilad 17 ar y map o Gampws Parc Singleton

Myfyrwyr rhyngwladol o'r tu allan i'r UE sy'n astudio dramor

 • E-bostiwch gopi wedi’i sganio o’ch pasbort a’r cytundeb astudio gan eich Coleg ym Mhrifysgol Abertawe yn cadarnhau y byddwch yn astudio dramor yn gyfan gwbl i studentcompliance@abertawe.ac.uk

Cofrestru Ar-lein

I gofrestru ar-lein, mewngofnodwch i'r fewnrwyd yma a:

 • Chytunwch i fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe a glynu wrth reoliadau'r Canllaw Academaidd a'r datganiad diogelu data.
 • Rhowch fanylion eich cyfeiriad a'ch cod post yn y DU yn ystod y tymor, fel arall rhowch eich cyfeiriad yn ystod y tymor pan fyddwch yn astudio dramor.
 • Gwiriwch a diweddarwch eich cofnod myfyriwr, eich data personol a'ch detholiad modiwlau (lle'n briodol).
 • Os ydych yn gymwys i dalu ffi, talwch â cherdyn neu trefnwch ddebyd uniongyrchol ar-lein.
 • Cwestiynau Cyffredin ynghylch Cofrestru ar-lein

Desg gymorth cofrestru ar-lein

Mae'n bosib y bydd angen i chi fynychu os ydych yn un neu fwy o'r categorïau hyn:

 • Rydych yn fyfyriwr rhyngwladol o'r tu allan i'r UE sy'n astudio yn y DU.
 • Gofynnwyd i chi gyflwyno'ch tystysgrifau cymhwyster mynediad gwreiddiol i'r Swyddfa Dderbyn, er enghraifft, eich gradd baglor.
 • Mae gennych ymholiad ynglŷn â thalu ffi neu eich cofnod myfyriwr, eich data personol, eich cwrs, eich modiwlau, eich ffioedd dysgu, eich benthyciad myfyriwr neu gyllid arall.
 • Ni allwch gofrestru ar-lein ac mae angen cymorth arnoch. 
Lleoliadau Desgiau Cymorth Cofrestru
DyddiadAr AgorCampws y BaeCampws y Parc

21-22 Medi

09:00-17:00

001 NF

Ffreutur Tŷ Fulton

23 Medi

AR GAU

-

-

24 Medi

09:00-17:00 001 NF Ffreutur Tŷ Fulton

25-27 Medi

09:00-16:00 001 NF Ffreutur Tŷ Fulton

28 Medi

09:00-13:00 001 NF Ffreutur Tŷ Fulton

Ar gyfer dyddiadau eraill, edrychwch ar yr amserlen Cofrestru Cynnar ac Arall

Allwedd

 • 001 NF – Ystafell 001 y Neuadd Fawr, Llawr Gwaelod, Adeilad 7 ar fap Campws y Bae
 • Ffreutur Tŷ Fulton – Llawr Cyntaf, Parc Singleton, adeilad 17 ar fap Campws y Parc

Talu Ffioedd Dysgu

Os ydych yn eich ariannu'ch hun, edrychwch ar y dolenni isod ynglŷn â thalu'ch ffioedd:

Lanlwythwch lun ar gyfer eich Cerdyn Adnabod y Brifysgol a'r Llyfrgell

Library banner

Lanlwythwch eich llun drwy fewngofnodi i'r Fewnrwyd a bydd eich cerdyn yn barod pan fyddwch yn cyrraedd.

Er mwyn i'ch llun gael ei dderbyn, bydd angen iddo:

 • fod yn llun clir a diweddar arddull pasbort o'ch pen, yn wynebu ymlaen ac yn edrych yn syth at y camera
 • bydd angen i'ch llygaid fod yn amlwg ac ar agor yn llawn (heb sbectol haul na sbectol arlliwedig, a heb wallt ar draws eich llygaid)
 • o'ch pen cyfan, heb unrhyw beth yn ei orchuddio (ac eithrio dillad a wisgir am resymau meddygol neu oherwydd credoau crefyddol)
 • ohonoch chi ar eich pen eich hun (heb bobl eraill mewn golwg)
 • yn llun lliw (nid du a gwyn) oddeutu 150 picsel ar ei led a 180 picsel ar ei hyd

Gwirio Prawf Adnabod â Ffotograff a Chasglu Cardiau Adnabod y Llyfrgell

Library banner

Cofiwch, cyn y gallwch gasglu cerdyn, mae’n rhaid i chi lanlwytho ffotograff a chofrestru ar-lein drwy fewngofnodi i’r fewnrwyd.

I gasglu eich cerdyn, cofiwch ddod â’ch pasbort (neu’r prawf o’ch hunaniaeth â llun arno o’r DU/UE a anfonasoch atom mewn e-bost) i’r man casglu ar y campws lle mae’ch adran academaidd wedi’i lleol.

Mannau Casglu
DyddiadAr AgorCampws y BaeCampws y Parc
21-22 Medi 09:00-17:00 NF 029  Ffreutur Tŷ Fulton
24-27 Medi 09:00-17:00 NF 029   Ffreutur Tŷ Fulton
28 Medi 09:00-13:00 NF 029 Ffreutur Tŷ Fulton
Pob dyddiad arall 09:00-17:00 Llyfrgell y Bae Llyfyrgell y Parc

Allwedd

 • 029 NF - Ystafell 029 y Neuadd Fawr, Llawr Gwaelod, Adeilad 7 ar y map o Gampws y Bae
 • Ffreutur Tŷ Fulton – Llawr Cyntaf, Parc Singleton,  adeilad 17 ar y map o Gampws Parc Singleton
 • Colegau/Adrannau Campws y Bae: Peirianneg, Yr Ysgol Reolaeth, Gwyddoniaeth (Cyfrifiadureg, Mathemateg), Gwyddor Chwaraeon, Y Coleg.
 • Colegau/Adrannau Campws y Parc: Y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Y Gyfraith, Meddygaeth, Gwyddoniaeth (Y Biowyddorau, Cemeg, Daearyddiaeth, Ffiseg).

Ymrestru Iaith Saesneg (ELTS)

Nodwch fod angen i chi ymrestru ar eich cwrs o fewn PYTHEFNOS i ddyddiad cychwyn y cwrs. Gweler Dyddiadau a Ffioedd (iaith Saesneg yn unig)

Am ymholiadau bellach cysylltwch ag adran Ymrestru Iaith Saesneg (ELTS) (tudalennau Saesneg yn unig)

Cofrestru fyfyrwyr sy'n ymweld

Cyn i chi gyrraedd

Cyn gadael eich sefydliad Addysg Uwch, trafodwch ba fodiwlau (dosbarthiadau/darlithoedd) y bydd disgwyl i chi eu dilyn yn Abertawe. Mae catalog modiwlau ar-lein ar gael i chi ei ddarllen.

Bydd disgwyl i bob myfyriwr cyfnewid, Erasmus neu fyfyrwyr sy'n ymweld nodi ei dewisiadau modiwl dros dro ar eu ffurflenni cais cyn cael eu derbyn. Mae ymgynghorwyr academaidd adrannol wedi'u hapwyntio er mwyn gwirio'r ffurflenni er mwyn sicrhau bod y cyrsiau y'i dewisiwyd ar gael neu i gynnig modiwlau gwahanol os nad yw cyrsiau bellach yn rhedeg, yn anaddas neu'n llawn. 

Bydd myfyrwyr cyfnewid sydd wedi darparu llun gyda'u ffurflenni cais gwreiddiol yn derbyn cerdyn Adnabod Myfyriwr yn eu Pecynnau Croeso.

Pan gyrhaeddwch ar y campws YM MIS MEDI

 • Dylai myfyrwyr cyfnewid a myfyrwyr sy'n ymweld fynychu'r sesiwn Groeso ac ymgyfarwyddo ar ddydd Llun 22 Medi ar gyfer sgwrs ragarweiniol. Bydd myfyrywr yn cadarnhau eu dewisiadau modiwl ar ôl iddynt gwrdd â chynghorwyr academaidd adrannol. Caiff amserlen o'r adegau caiff myfyrwyr gwrdd â'r cynghorwyr academaidd yma ei gynnwys yn y Pecyn Groeso a gaiff eu dosbarthu yn y sesiwn ymgyfarwyddo yn narlithfa'r Grove yn Adeilad Grove a fydd yn dechrau am 3.00pm ar ddydd Llun 22 Medi.   
 • Bydd Ymrestru a ffurflenni Dewis Modiwlau yn cael eu rhoi i fyfyrwyr yn eu Pecynnau Croeso a gaiff eu dosbarthu yn y sesiynau Ymgyfarwyddo
 • Gall myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd gofrestru arlein cyn cyrraedd neu yn llyfrgell y Brifysgol.
 • Mae gofyn i fyfyrwyr o du allan i'r UE gofrestru mewn person. Bydd angen eich dogfennau mewnfudo (pasport a fisa er mwyn astudio/stamp myfyriwr sy'n ymweld) er mwyn ymrestru. Dylai myfyrwyr gyrraedd Ty Fulton er mwyn ymrestru a chofrestru fel myfyriwr ar yr amser sydd wedi'i ddyrannu i lythyren cyntaf eich cyfenw. Bydd yn rhaid i chi ddarparu eich ffurflenni ymrestru a ffurflenni mewnfudo dilys ar yr amser sydd wedi ei ddyrannu isod i'ch cyfenw.  

Cofrestru Adran Addysg Barhaus Oedolion

Byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau manwl trwy’r post a bydd eich ffurflenni Ymrestru yn aros amdanoch ym mhob lleoliad.

Mae’r lleoliadau a restrir isod yn caniatáu i chi ymrestru ar amser cyfleus mewn lleoliad cyfleus. Mae’r digwyddiadau ymrestru’n cyd-ddigwydd â’ch lleoliadau addysgu, fodd bynnag, os am unrhyw reswm nad ydych yn gallu mynychu ar y diwrnod hwnnw ar gyfer eich lleoliad addysgu, gallwch ymrestru yn y lleoliadau eraill a nodwyd.

PWYSIG Gofynnir i chi ymrestru mewn person ar un o’r dyddiadau isod a CHYN i chi fynychu ar eich darlith gyntaf.

Gradd BA Ran-amser yn yr Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO)

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich gradd BA ran-amser ffoniwch un o’n llinellau cymorth AABO:  

 

Gradd Sylfaen

Cofrestru Ar-lein

Bydd rhaid i chi fewngofnodi i fewnrwyd y brifysgol a chofrestru ar-lein trwy:

 • Gytuno i fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe a chadw at reoliadau canllaw academaidd a datganiad diogelu data
 • Wirio a diweddaru eich cofnod myfyriwr
 • Gadarnhau eich dewis modiwlau
 • Os rydych yn talu eich ffioedd, pan rydych yn cofrestru ar-lein, gwnewch daliad trwy gerdyn neu gallwch sefydlu debyd uniongyrchol
 • Ar ôl cofrestru ar-lein byddwch yn derbyn neges i gadarnhau eich bod chi wedi cofrestru yn llwyddiannus.

Os nad ydych yn derbyn cadarnhad eich bod chi wedi cofrestru yn llwyddiannus neu os na allwch gofrestru ar-lein, cysylltwch â ni a bydd staff ar gael i’ch helpu chi.

Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion a’r Diploma Ôl-raddedig mewn Ymarfer Cyfreithiol

Er mwyn i’ch Cerdyn Adnabod Myfyriwr y Brifysgol a’r llyfrgell fod yn barod pan fyddwch yn cyrraedd, ysgrifennwch eich rhif myfyriwr chwe digid, eich enw a naill ai   "GDL" neu "LPC" ar gefn llun pasport lliw diweddar a’i bostio i: Y Ddesg Fenthyca, Y Ganolfan Llyfrgell a Gwybodaeth, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP.

PWYSIG  Mae’n ofynnol i chi ymrestru mewn person ar un o’r dyddiadau isod a CHYN i chi fynychu’ch darlith gyntaf.

 • 4 Medi: Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion (GDL) ymrestru am 10am yn Ystafell Gynhadledd, Adran y Gyfraith, Adeilad Richard Price.
 • 11 Medi: Diploma Ôl-raddedig mewn Ymarfer Cyfreithiol (LPC) ymrestru am 10am yn Ystafell G38, Adran y Gyfraith, Adeilad Richard Price.

Am ragor o fanylion am y GLD neu'r LPC cysylltwch â m.meacham@abertawe.ac.uk

Ymrestru ar gyfer Ymchwil

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau cofrestru a sefydlu swyddogol Prifysgol Abertawe.

Paratoi ar gyfer Ymrestru

 1. Er mwyn casglu Cerdyn Adnabod Prifysgol newydd yn ystod Wythnos Cyrraedd a Chroeso bydd angen i chi anfon llun pasbort lliw diweddar gyda'ch rhif myfyriwr chwe digid a'ch enw ar y cefn at :  Desg Fenthyca'r Llyfrgell, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP
 2. Sicrhewch bod cyllid yn ei le i dalu eich ffioedd dysgu: 1) Os ydych yn bwriadu talu eich ffioedd eich hun gallwch naill ai gwneud un taliad trwy gerdyn neu mewn dau rhandaliad trwy ddebyd uniongyrchol o gyfri banc DU.  Os ydych yn bwriadu talu trwy drosglwyddiad banc, cysylltwch â'r Swyddfa Cymorth Ariannol ar +44 (0)1792 295685 rhwng 9.30yb a 3.30yp dydd Llun i ddydd Gwener. Am fwy o fanylion ewch i'r Canllaw ar gyfer talu ffioedd i fyfyrwyr y DU ac Ewrop.  2) Cadarnhau o nawdd allanol, os yw'ch cyflogwr, ymddiriedolaeth, cyngor neu lysgenhadaeth yn cyfrannu tuag at eich ffioedd bydd angen i chi anfon Cadarnhad o Nawdd neu lythyr oddiwrth eich noddwr gyda'r manylion briodol drwyr post i 'Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr, Abaty Singleton, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP' neu anfonwch lun wedi'i sganio drwy e-bost i studentfinance@swansea.ac.uk 3) Sicrhewch bod eich ysgoloriaeth neu fwrsariaeth Prifysgol wedi'i awdurdodi. Os oes gennych ysgoloriaeth neu fwrsariaeth Prifysgol, gallwch gadarnhau bod y manylion yn gywir yn ystod cyfnod ymrestru. Os ydynt yn anghywir, cysylltwch â'r aelod o staff wnaeth ddyfarnu'r wobr a gofynnwch iddynt gywiro awdurdodiad eich bwrsariaeth ffioedd dysgu ar-lein. 4) Bydd angen i staff sydd yn gymwys ar gyfer bwrsariaeth gyflwyno ffurflen bwrsariaeth staff, a chynorthwywyr ymchwil gyflwyno ffurflen bwrsariaeth cynorthwywyr ymchwil cyn ymrestru.
 3. Dylai myfyrwyr sy'n dibynnu ar fwrsariaeth neu ysgoloriaeth Brifysgol er mwyn talu eu biliau fod yn ymwybodol y bydd y taliad cyntaf yn cael ei wneud ar ôl i chi gofrestru ac efallai na fydd yn eich cyfrif banc erbyn diwrnod 1af y mis. Er mwyn osgoi mynd i orddrafft, fe'ch cynghorir i sicrhau bod gan eich debydau uniongyrchol ac archebion sefydlog ddyddiad talu ar neu ar ôl ail ddydd Llun y mis. Os nad ydych wedi derbyn taliad yr oeddech yn ei ddisgwyl, cysylltwch â'r Adran Taliadau Cyllid.  

Camau ymrestru sy'n rhaid eu cwblhau

1. Cofrestru ar-lein i fyfyrwyr y DU ac Ewrop

 • Ymrestrwch ar eich Rhaglen Astudio (cwrs) a thalwch eich ffioedd er mwyn cael eich adnabod yn swyddogol fel myfyriwr Prifysgol Abertawe, am fwy o fanylion ymwelwch â chwestiynau cyffredin ymrestru ar-lein. 
 • Os nad ydych yn gallu ymrestru ar-lein, peidiwch â phryderu, bydd staff ar gael i gynnig cymorth a bydd cyfle i chi ymrestru ar y campws.

2. Talu eich ffioedd dysgu

Os yw eich ysgoloriaeth, bwrsariaeth neu noddwr allanol yn talu 100% o'ch ffioedd dysgu yna nid oes rhaid i chi ddarllen y cam yma. Ar gyfer talu holl neu ran o'ch ffioedd yn uniongyrchol gallwch dalu:

 • Yn ystod ymrestru ar-lein drwy ddefnyddio carden neu ddebyd uniongyrchol
 • Dros y ffôn neu trwy drosglwyddiad banc. Cysylltwch â'r Swyddfa Cymorth Ariannol +44 (0)1792 295684 rhwng 9.30yb a 3.30yp dydd Llun i ddydd Gwener

3. Anwythiad i'ch adran

Cysylltwch â'ch prif oruchwyliwr er mwyn cadarnhau eich bod wedi ymrestru ac i drafod cam nesaf eich canllaw gwaith. Casglwch unrhyw ddeunydd sydd angen arnoch ar gyfer eich cwrs ac os yn briodol, gwnewch drefniadau i ddychwelyd ffurflenni i'ch adran e.e iechyd a diogelwch ar gyfer gwaith mewn labordai ayyb. 

Myfyrwyr newydd: O fewn y tri mis cyntaf bydd disgwyl i chi fatriciwleiddio. Am fwy o fanylion, cyfeiriwch at y llawlyfr academaidd ôl-raddedig a'ch goruwchwyliwr. Gall eich adran neu'ch goruwchwyliwr eich cynghori ar fynychu digwyddiadau anwytho neu fodiwlau hyfforddi. 

3. Eich Cerdyn Adnabod Prifysgol

Mae'n rhaid eich bod wedi ymrestru ac wedi darparu prawf o bwy ydych e.e pasport, trwydded yrru neu prawf (gyda llun) arall i brofi pwy ydych chi cyn i'ch carden gael ei ddosbarthu. 

 • Casglwch eich Cerdyn Adnabod newydd o ddesg benthyg y Llyfrgell (adeilad 7 ar fap y campws)
 • Os nad oeddech wedi anfon llun cyn cyrraedd yna gallwch rhoi llun lliw, maint pasport gyda'ch enw a'ch rhif myfyriwr wedi'u hysgrifennu ar y cefn er mwyn i ni allu creu eich carden.