Ymchwil Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ Ymchwil diweddaraf o Brifysgol Abertawe en-cy Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Gallai dulliau rhithwir o brofi cydrannau ddisodli profion ffisegol - dyfarniad o £1 filiwn am ymchwil i ddelweddu pelydr X 3D]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/gallaidulliaurhithwirobroficydrannauddisodliprofionffisegol-dyfarniado1filiwnamymchwiliddelweddupelydrx3d.php News article 282120 Fri, 16 Mar 2018 09:59:00 GMT <![CDATA[Ymchwil gan Brifysgol Abertawe’n datgelu y gallai cyfoeth beri i bobl ffafrio perthnasoedd tymor byr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilganbrifysgolabertawendatgeluygallaicyfoethberiiboblffafrioperthnasoeddtymorbyr.php News article 279553 Mon, 29 Jan 2018 16:21:00 GMT <![CDATA[Ffisegwyr o Abertawe’n cyhoeddi ymchwil ar gronni gwrth-hydrogen]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ffisegwyroabertawencyhoeddiymchwilargronnigwrth-hydrogen.php News article 273911 Tue, 19 Dec 2017 11:59:00 GMT <![CDATA[Ymchwil yn awgrymu bod botiaid yn gyfrifol am greu straeon cyfryngau cymdeithasol yn ystod refferendwm y DU ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilynawgrymubodbotiaidyngyfrifolamgreustraeoncyfryngaucymdeithasolynystodrefferendwmydu.php News article 276562 Wed, 22 Nov 2017 13:26:00 GMT <![CDATA[Ymchwil newydd i helpu rhieni i benderfynu ble dylai eu baban gael ei eni]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilnewyddihelpurhieniibenderfynubledylaieubabangaeleieni.php News article 276104 Tue, 14 Nov 2017 16:18:00 GMT <![CDATA[Ymchwil newydd yn canfod cysylltiad rhwng rhai llyfrau am fabanod ac iselder ôl-enedigol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilnewyddyncanfodcysylltiadrhwngrhaillyfrauamfabanodaciselderol-enedigol.php News article 273538 Tue, 14 Nov 2017 11:21:00 GMT <![CDATA[Coleri data’n datgelu’r tactegau mae cyrchau babŵns yn defnyddio er mwyn dwyn bwyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/coleridatandatgelurtactegaumaecyrchaubabnsyndefnyddioermwyndwynbwyd.php News article 276120 Wed, 08 Nov 2017 15:28:00 GMT <![CDATA[Ymchwil newydd yn archwilio terfynau nanoddeunyddiau ac effeithiau atomig ar gyfer nanodechnoleg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilnewyddynarchwilioterfynaunanoddeunyddiauaceffeithiauatomigargyfernanodechnoleg.php News article 275552 Wed, 08 Nov 2017 09:17:00 GMT <![CDATA[Tisw! Pleidleisio democrataidd ymysg cŵn gwyllt Affricanaidd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/tiswpleidleisiodemocrataiddymysgcngwylltaffricanaidd.php News article 272330 Mon, 11 Sep 2017 14:59:00 GMT <![CDATA[Cipwyr Cyrff Microscopig yn heigio ar ein cefnforoedd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/cipwyrcyrffmicroscopigynheigioareincefnforoedd.php News article 270330 Mon, 11 Sep 2017 11:47:00 GMT <![CDATA[ Arsylwi ar nodwedd hollti tra-main am y tro cyntaf mewn Gwrth-hydrogen ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/arsylwiarnodweddholltitra-mainamytrocyntafmewngwrth-hydrogen.php News article 270586 Mon, 14 Aug 2017 15:36:00 GMT <![CDATA[Darganfod digwyddiad difodiant newydd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/darganfoddigwyddiaddifodiantnewydd.php News article 267586 Mon, 31 Jul 2017 14:47:00 GMT <![CDATA[Adroddiad newydd gan Ymddiriedolaeth Forces in Mind: gallai cyn-filwyr Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig fod mewn perygl uwch o ddatblygu problemau gamblo]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/adroddiadnewyddganymddiriedolaethforcesinmindgallaicyn-filwyrlluoeddarfogydeyrnasunedigfodmewnperygluwchoddatblyguproblemaugamblo.php News article 267187 Mon, 31 Jul 2017 13:51:00 GMT <![CDATA[Tymereddau sy'n cynhesu'n fygythiad i grwbanod môr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/tymereddausyncynhesunfygythiadigrwbanodmor.php News article 267296 Wed, 19 Jul 2017 09:53:00 GMT <![CDATA[Ysgafell iâ yn yr Antarctig yn agos at ymrannu ar ôl i'r hollt ynddo dyfu 17km mewn 6 diwrnod ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ysgafelliaynyrantarctigynagosatymrannuarolirholltynddodyfu17kmmewn6diwrnod.php News article 261652 Mon, 05 Jun 2017 11:38:00 GMT <![CDATA[Arbenigwyr yn argymell sgrinio ar gyfer Ffibriliad Atriol (AF) mewn pobl hŷn i leihau’r perygl o strôc a marwolaeth ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/arbenigwyrynargymellsgrinioargyferffibriliadatriolafmewnpoblhnileihaurperyglostrocamarwolaeth.php News article 260296 Wed, 24 May 2017 10:23:00 GMT <![CDATA[Ni ddylai buddugoliaeth ysgubol gan y Ceidwadwyr yng Nghymru beri syndod i neb ... os dyna beth fydd yn digwydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/niddylaibuddugoliaethysgubolganyceidwadwyryngnghymruberisyndodinebosdynabethfyddyndigwydd.php News article 260079 Thu, 11 May 2017 16:09:00 GMT <![CDATA[Ysbyty, neu gartref? Mae protocol newydd ar gyfer asesu pobl hŷn sydd wedi cwympo yn ddiogel, yn rhad ac mae'n lleihau galwadau 999]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ysbytyneugartrefmaeprotocolnewyddargyferasesupoblhnsyddwedicwympoynddiogelynrhadacmaenlleihaugalwadau999.php News article 258109 Thu, 04 May 2017 16:32:00 GMT <![CDATA[Hollt yn iâ'r Antarctig yn ymestyn - cangen newydd wedi'i datgelu yn y data diweddaraf o'r ysgafell iâ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/holltyniarantarctigynymestyn-cangennewyddwediidatgeluynydatadiweddaraforysgafellia.php News article 259882 Thu, 04 May 2017 14:39:00 GMT <![CDATA[Ymchwilwyr yn canfod sut y cafodd y cobra ei wenwyn]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/ymchwilwyryncanfodsutycafoddycobraeiwenwyn.php News article 257383 Wed, 03 May 2017 11:59:00 GMT <![CDATA[Gwyddonwyr Abertawe am dreialu bandais clyfar o fewn 12 mis]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/gwyddonwyrabertaweamdreialubandaisclyfarofewn12mis.php News article 259313 Wed, 19 Apr 2017 14:36:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth newydd yn diffinio'r deunyddiau gorau ar gyfer dal carbon a dethol methan]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/astudiaethnewyddyndiffiniordeunyddiaugorauargyferdalcarbonadetholmethan.php News article 258310 Thu, 13 Apr 2017 08:59:00 GMT <![CDATA[Prosiect newydd i ymchwilio i wella amgylcheddau morol ac arfordirol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/prosiectnewyddiymchwilioiwellaamgylcheddaumorolacarfordirol.php News article 258394 Thu, 06 Apr 2017 15:02:00 GMT <![CDATA[Gwelliannau Effeithlonrwydd Ynni Cartref yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/gwelliannaueffeithlonrwyddynnicartrefyncaeleffaithgadarnhaolariechyd.php News article 258891 Thu, 06 Apr 2017 14:52:00 GMT <![CDATA[Data newydd yn dangos bod hollt yn ysgafell yr Antarctig wedi tyfu 10km ers 1 Ionawr ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/ymchwil-diweddaraf/datanewyddyndangosbodholltynysgafellyrantarctigwedityfu10kmers1ionawr.php News article 252835 Fri, 20 Jan 2017 08:42:00 GMT