Darlithwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dr Gethin Thomas, Darlithydd Sŵoleg

Dr Gethin Thomas - Coleg Cymraeg Cenedlaethol

"Rwy'n darlithio ym maes Sŵoleg, Bioleg y Môr a Bioleg, gan gynnig modiwlau cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr yr adran Biowyddorau. Mae fy ymchwil yn ymdrin â systemau anifeiliaid cyfan, gan edrych yn bennaf ar effaith parasitiaid ar ymddygiad a ffisioleg eu horganebau lletyol, ond hefyd sut mae'r organeb lletyol yn medru addasu er mwyn ymdopi â heintiad parasitig. Mae'r sgiliau rwy'n eu dysgu i fyfyrwyr y Biowyddorau yn rhai hanfodol ar gyfer nifer o ddisgyblaethau a gyrfaoedd, ac mae'r amgylchedd lleol yn Abertawe fel labordy gwych i ddatblygu'r sgiliau hollbwysig yma." 

Y Biowyddorau ym Mhrifysgol Abertawe

Iwan Williams, Darlithydd Cysylltiadau Cyhoeddus

Iwan Williams - Coleg Cymraeg Cenedlaethol

"Mae dros ugain mlynedd o brofiad yn y diwydiant cyfathrebu wedi rhoi dealltwriaeth gadarn i mi o'r math o sgiliau a phrofiad sydd eu hangen ar raddedigion i lwyddo fel cyfathrebwyr grymus, dwyieithog. Tra bod y cwrs BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, felly, yn rhoi pwyslais gref ar ddealltwriaeth academaidd o'r pwnc, mae hefyd yn sicrhau y bydd myfyrwyr yn cael profiadau ymarferol heb eu hail. Fy mhrif amcan i yw paratoi myfyrwyr ar gyfer bod yn raddedigion mentrus a deallus gyda phrofiad eang o sgiliau aml-gyfryngol ac a fedr roi'r sgiliau hynny ar waith yn yr iaith Gymraeg."

Dr Heledd Iago, Darlithydd Gwyddorau Meddygol

Dr Heledd Iago - Coleg Cymraeg Cenedlaethol

"Rwy'n gweithio yn y Coleg Meddygaeth gan ddarparu cyfleoedd i'n myfyrwyr gael defnyddio eu Cymraeg wrth hyfforddi i fod yn feddygon. Rwy'n gweithio i fagu ymwybyddiaeth ymysg ein myfyrwyr o bwysigrwydd y Gymraeg fel rhan hanfodol o'r Gwasanaeth Iechyd yma yng Nghymru. Sefydlais yn ddiweddar gymdeithas Feddygol Abertawe, sydd yn fodd i fyfyrwyr, academyddion a gweithwyr proffesiynol sydd â diddordeb mewn hybu y Gymraeg a Chymreictod yn y sector iechyd allu rwydweithio â'i gilydd."

Dr Rhian Jones

Dr Rhian Jones

"Rwy’n gyfrifol am lunio modiwlau ar gyfer myfyrwyr Cymraeg ail iaith israddedig, ynghyd â dysgu ar fodiwlau iaith a llenyddiaeth.  Mae fy ngwaith hefyd yn cynnwys trefnu amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol i fyfyrwyr ail iaith, gan gynnwys cyrsiau preswyl.Y nod yw gweld myfyrwyr yn mwynhau defnyddio’r Gymraeg, yn cael eu cyffroi gan ein diwylliant ac yn rhyfeddu at ein llenyddiaeth, fel y gallant drosglwyddo'r iaith i eraill â balchder."    

Delyth Lloyd Griffiths, Darlithydd Gwaith Cymdeithasol

Delyth Lloyd Griffiths, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

"Rwyf yn Weithwraig Cymdeithasol Gofrestredig profiadol ac wedi dal nifer o swyddi ym maes Gwaith Cymdeithasol. Mae fy arbenigedd ym maes gwaith plant, amddiffyn plant a chyfraith maes plant. Rwyf hefyd yn darlithio ar bob agwedd o waith ymarferol yn ymwneud â Gwaith Cymdeithasol a hefyd y Cyd-destun Cymraeg o fewn maes Gwaith Cymdeithasol. Rwyf wedi gwneud ymchwil mewn tri maes, gofal dydd mewn ardaloedd gwledig, plant wedi eu heffeithio gan HIV a chymhelliant pobl sydd yn derbyn addysg fel oedolion."

Dr Aled Isaac, Darlithydd Ffiseg

Dr Aled Isaac, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

"Fi yw’r darlithydd cyntaf cyfrwng Cymraeg yn adran ffiseg Prifysgol Abertawe.  Ar hyn o bryd mae fy mhrif ddiddordebau ymchwil wedi eu gosod yn y maes eang o wrth-fater.  Fel rhan o’r ymchwil yma rydw i wedi gwneud gwaith sy’n seiliedig ar gaethiwo gronynnau gwefredig (fel gronynnau unigol ac yn y stad plasma).  Yn Abertawe rydw i’n gwneud gwaith ffiseg arbrofol gyda phositronau a positroniwm, tra wrth weithio yn CERN ar yr arbrawf cydweithredol ALPHA rydw i’n edrych ar ffiseg gwrth-hydrogen."

Dr Sophie Smith, Darlithydd Ffrangeg

Dr Sophie Smith, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

"Ffrangeg yn bennaf yw fy mhwnc i er fy mod i yn dysgu’r Sbaeneg o bryd i’w gilydd. Dw i’n cynnig amryw o gyrsiau Ffrangeg trwy gyfrwng y Gymraeg yn Abertawe, gan gynnwys modiwlau iaith gyffredinol, arbenigol a gweithdai cyfieithu. Dw i hefyd yn dysgu cyrsiau cynnwys ar imperialaeth a’r Chwyldro Ffrangeg. O ran ymchwil, fy mhrif ddiddordebau i yw gwryweidd-dra, y byd Islamaidd a thwf Islamoffobia."