Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Mae'r Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang wedi mynd o nerth i nerth yn y 12 mis diwethaf]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/maerganolfanpolisiacymchwilanafiadaullosgibyd-eangwedimyndonerthinerthyny12misdiwethaf.php News article 289151 Thu, 16 Aug 2018 16:49:00 GMT <![CDATA[Dathlu Eid ym Mosg Prifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/dathlueidymmosgprifysgolabertawe.php News article 289135 Thu, 16 Aug 2018 11:05:00 GMT <![CDATA[Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn lansio rhaglen meddygaeth genomeg newydd ar gyfer staff y GIG]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/ysgolfeddygaethprifysgolabertaweynlansiorhaglenmeddygaethgenomegnewyddargyferstaffygig.php News article 289120 Wed, 15 Aug 2018 14:34:00 GMT <![CDATA[Gwobrau ar gyfer gwaith ymchwilwyr ar iechyd pobl hŷn a sglerosis ymledol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/gwobrauargyfergwaithymchwilwyrariechydpoblhnasglerosisymledol.php News article 289072 Wed, 15 Aug 2018 13:08:00 GMT <![CDATA[Busnes efelychu maes awyr myfyriwr yn esgyn]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/busnesefelychumaesawyrmyfyriwrynesgyn.php News article 289098 Wed, 15 Aug 2018 11:05:00 GMT <![CDATA[Yn ôl arbenigwyr mewn diabetes, gall monitorau uwch-dechnoleg chwarae rôl hollbwysig mewn ffyrdd iachach o fyw]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/ynolarbenigwyrmewndiabetesgallmonitorauuwch-dechnolegchwaraerolhollbwysigmewnffyrddiachachofyw.php News article 288575 Thu, 02 Aug 2018 16:15:00 GMT <![CDATA[Ymgyrch Prifysgol Abertawe i restru llefydd bwydo o’r fron cyfeillgar yn Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/ymgyrchprifysgolabertaweirestrullefyddbwydoorfroncyfeillgarynabertawe.php News article 288471 Tue, 31 Jul 2018 16:57:00 GMT <![CDATA[Mynd i’r afael â’r prinder nyrsys diabetes arbenigol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/myndirafaelarprindernyrsysdiabetesarbenigol.php News article 288438 Tue, 31 Jul 2018 14:06:00 GMT <![CDATA[Graddedig Abertawe'n gwireddu uchelgais oes drwy ddod yn swyddog heddlu, lai na 18 mis ar ôl dianc o dân tŷ lle bu bron iddo farw]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/graddedigabertawengwiredduuchelgaisoesdrwyddodynswyddogheddlulaina18misaroldiancodantllebubroniddofarw.php News article 288330 Sat, 28 Jul 2018 11:33:00 GMT <![CDATA[Myfyriwr dewr yn Abertawe yn goresgyn anhwylder bwyta i raddio â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/myfyriwrdewrynabertaweyngoresgynanhwylderbwytairaddioagraddanrhydedddosbarthcyntaf.php News article 288165 Tue, 24 Jul 2018 10:46:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn 10 uchaf y Deyrnas Gyfunol am ragolygon graddedigion]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyn10uchafydeyrnasgyfunolamragolygongraddedigion.php News article 288097 Mon, 23 Jul 2018 09:51:00 GMT <![CDATA[Cyhoeddi cyllid ar gyfer rhaglen a fydd yn helpu pobl ifanc i wella eu sgiliau Cyfrifiadureg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/cyhoeddicyllidargyferrhaglenafyddynhelpupoblifanciwellaeusgiliaucyfrifiadureg.php News article 287936 Wed, 18 Jul 2018 13:56:00 GMT <![CDATA[Carreg filltir i Bentref Llesiant £200m Llanelli]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/carregfilltiribentrefllesiant200mllanelli.php News article 287681 Wed, 11 Jul 2018 06:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yw'r brifysgol gyntaf yng Nghymru i gynnal seremoni wobrwyo Siarter Cydraddoldeb Cynllun Athena SWAN]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweywrbrifysgolgyntafyngnghymruigynnalseremoniwobrwyosiartercydraddoldebcynllunathenaswan.php News article 287701 Tue, 10 Jul 2018 11:29:00 GMT <![CDATA[Ehangu addysg feddygol yng Nghymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/ehanguaddysgfeddygolyngnghymru.php News article 287657 Mon, 09 Jul 2018 09:21:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n lansio Cynllun Rhannu Beiciau Cymunedol Cyntaf y Rhanbarth ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawenlansiocynllunrhannubeiciaucymunedolcyntafyrhanbarth.php News article 287581 Thu, 05 Jul 2018 15:36:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe’n helpu busnesau i fynd i’r afael â data mawr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawenhelpubusnesauifyndirafaeladatamawr.php News article 287115 Wed, 27 Jun 2018 13:07:00 GMT <![CDATA[Arloesedd Prifysgol Abertawe’n creu argraff ar Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/arloeseddprifysgolabertawencreuargraffarysgrifennyddgwladolcymrualuncairns.php News article 286903 Thu, 21 Jun 2018 13:59:00 GMT <![CDATA[Plant lleol yn derbyn taith tu ôl i’r llenni o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/plantlleolynderbyntaithtuolirllenniogolegpeiriannegprifysgolabertawe.php News article 286321 Tue, 12 Jun 2018 15:03:00 GMT <![CDATA[MONITOR i wella dibynadwyedd llafnau ynni’r llanw]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/monitoriwelladibynadwyeddllafnauynnirllanw.php News article 286236 Tue, 12 Jun 2018 11:37:00 GMT <![CDATA[Hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr ‘eithafol’]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/hyfforddirgenhedlaethnesafoymchwilwyreithafol.php News article 286226 Tue, 12 Jun 2018 09:08:00 GMT <![CDATA[Academi Hywel Teifi yn cyflwyno cyfres o ddigwyddiadau llenyddol yng Ngŵyl Tafwyl 2018]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/academihywelteifiyncyflwynocyfresoddigwyddiadaullenyddolyngngyltafwyl2018.php News article 286066 Fri, 08 Jun 2018 16:01:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn ennill y safon uchaf posib ar gyfer dysgu ac addysgu]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynennillysafonuchafposibargyferdysguacaddysgu.php News article 285866 Wed, 06 Jun 2018 09:20:00 GMT <![CDATA[Cydweithrediad ymchwil i gynnal profion datgarboneiddio i gefnogi menter twf glân]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/cydweithrediadymchwiligynnalprofiondatgarboneiddioigefnogimentertwfglan.php News article 285776 Tue, 05 Jun 2018 08:59:00 GMT <![CDATA[Cyn-fyfyrwraig Prifysgol Abertawe yn ennill Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd 2018]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/cyn-fyfyrwraigprifysgolabertaweynennillmedalydysgwyryneisteddfodyrurdd2018.php News article 285666 Fri, 01 Jun 2018 13:13:00 GMT <![CDATA[ Prifysgol Abertawe sydd wedi cyrraedd y safle uchaf o brifysgolion Cymru yn The Guardian University Guide 2019]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawesyddwedicyrraeddysafleuchafobrifysgolioncymruyntheguardianuniversityguide2019.php News article 285540 Tue, 29 May 2018 16:36:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe’n cyhoeddi arlwy y GwyddonLe yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencyhoeddiarlwyygwyddonleyneisteddfodyrurddbrycheiniogamaesyfed2018.php News article 285297 Wed, 23 May 2018 16:12:00 GMT <![CDATA[Cefnogi Rhieni i wella Profiadau Plant ym myd Chwaraeon]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/cefnogirhieniiwellaprofiadauplantymmydchwaraeon.php News article 285242 Wed, 23 May 2018 08:42:00 GMT <![CDATA[Academydd yn trafod effeithiau Brexit ar dwristiaeth yn Senedd Ewrop ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/academyddyntrafodeffeithiaubrexitardwristiaethynseneddewrop.php News article 285191 Mon, 21 May 2018 12:25:00 GMT <![CDATA[Partneriaeth Deunyddiau Strwythurol yn ennill Gwobr Aur IOM3]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/partneriaethdeunyddiaustrwythurolynennillgwobrauriom3.php News article 285072 Wed, 16 May 2018 15:37:00 GMT <![CDATA[Myfyrwyr Gwyddor Barafeddygol Abertawe yn ennill cystadleuaeth Wild Trials 2018]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/myfyrwyrgwyddorbarafeddygolabertaweynennillcystadleuaethwildtrials2018.php News article 285020 Wed, 16 May 2018 11:59:00 GMT <![CDATA[Gwerthfawrogiad o fywyd Rhodri Morgan yng Ngŵyl y Gelli ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/gwerthfawrogiadofywydrhodrimorganyngngylygelli.php News article 284932 Mon, 14 May 2018 11:20:00 GMT <![CDATA[Wythnos Byw Nawr i’w lansio yn Nhŷ’r Gwrhyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/wythnosbywnawriwlansioynnhrgwrhyd.php News article 284916 Fri, 11 May 2018 15:28:00 GMT <![CDATA[Rhaglen sy’n cael gwerth £9.2 miliwn o gymorth gan yr UE i helpu diwydiannau Cymru leihau allyriadau carbon]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/rhaglensyncaelgwerth92miliwnogymorthganyrueihelpudiwydiannaucymruleihauallyriadaucarbon.php News article 284594 Wed, 02 May 2018 00:04:00 GMT <![CDATA[Archwiliad data yn awgrymu bod Rwsia wedi ymdrechu i ddylanwadu ar yr etholiad cyffredinol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/archwiliaddataynawgrymubodrwsiawediymdrechuiddylanwaduaryretholiadcyffredinol.php News article 284510 Mon, 30 Apr 2018 13:06:00 GMT <![CDATA[Dyfarniad gwerth miliynau o bunnoedd yn dod â therapïau meddygol uwch i Gymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/dyfarniadgwerthmiliynauobunnoeddyndodatherapiaumeddygoluwchigymru.php News article 282319 Wed, 25 Apr 2018 10:59:00 GMT <![CDATA[Ymchwilwyr Prifysgol Abertawe yn cael £908,000 i ddatblygu dyfeisiau rhyngrwyd pethau hunanysgogol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/ymchwilwyrprifysgolabertaweyncael908000iddatblygudyfeisiaurhyngrwydpethauhunanysgogol.php News article 284171 Mon, 23 Apr 2018 11:06:00 GMT <![CDATA[Athro Bydwreigiaeth ar restr fer Gwobr Arweinyddiaeth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/athrobydwreigiaetharrestrfergwobrarweinyddiaeth.php News article 284154 Fri, 20 Apr 2018 11:34:00 GMT <![CDATA[Merched yn serennu ar restr fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas a ddyfernir gan Brifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/merchedynserennuarrestrfergwobrryngwladoldylanthomasaddyfernirganbrifysgolabertawe.php News article 283176 Wed, 18 Apr 2018 15:01:00 GMT <![CDATA[Rolau allweddol i academyddion o Abertawe ar y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/rolauallweddoliacademyddionoabertawearyfframwaithrhagoriaethymchwil.php News article 283202 Wed, 18 Apr 2018 10:22:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe i gynnal abseil 100 troedfedd ar Dŵr y Cloc ar Gampws y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweigynnalabseil100troedfeddardryclocargampwsybae.php News article 284002 Tue, 17 Apr 2018 15:21:00 GMT <![CDATA[Dathliad o galedi ac anawsterau bod yn ddynol 2018]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/dathliadogalediacanawsteraubodynddynol2018.php News article 283987 Tue, 17 Apr 2018 14:19:00 GMT <![CDATA[Tyrfa wych ar ffurf rhanddeiliaid ar draws Cymru’n dod i lansio CYSWLLT: Prifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/tyrfawycharffurfrhanddeiliaidardrawscymrundodilansiocyswlltprifysgolabertawe.php News article 283937 Fri, 13 Apr 2018 15:01:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe ar y rhestr fer yng Ngwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysg Uwch]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawearyrhestrferyngngwobrauarweinyddiaetharheolaethaddysguwch.php News article 283885 Thu, 12 Apr 2018 15:50:00 GMT <![CDATA[ Llwyddiant Rhagorol i Dimau a Chwaraewyr Prifysgol Abertawe ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/llwyddiantrhagorolidimauachwaraewyrprifysgolabertawe.php News article 283352 Thu, 05 Apr 2018 12:26:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth newydd i batrymau rhoi cyffuriau gwrthseicotig i blant ag awtistiaeth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/astudiaethnewyddibatrymaurhoicyffuriaugwrthseicotigiblantagawtistiaeth.php News article 283470 Thu, 05 Apr 2018 12:21:00 GMT <![CDATA[Pobl ifanc yn taflu goleuni ar rwystrau i fywyd egnïol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/poblifancyntaflugoleuniarrwystrauifywydegniol.php News article 282931 Tue, 03 Apr 2018 10:48:00 GMT <![CDATA[Mae digwyddiad rhwydwaith LINK wedi ei drefnu ar gyfer Ebrill 10]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/maedigwyddiadrhwydwaithlinkwedieidrefnuargyferebrill10.php News article 283326 Thu, 29 Mar 2018 14:25:00 GMT <![CDATA[Prifysgolion Abertawe a Choweit: Partneriaeth ar Waith]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolionabertaweachoweitpartneriaetharwaith.php News article 283029 Wed, 28 Mar 2018 14:09:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe a Navitas yn ehangu eu partneriaeth drwy ddatblygiad ar y cyd newydd gwerth £45 miliwn]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweanavitasynehangueupartneriaethdrwyddatblygiadarycydnewyddgwerth45miliwn.php News article 281741 Tue, 27 Feb 2018 10:59:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n croesawu Canghellor newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencroesawucanghellornewydd.php News article 279268 Mon, 08 Jan 2018 17:30:00 GMT <![CDATA[Sut y gall bacteria pridd ddiogelu rhag cyrydu – gwobr i arbenigwr dur o Abertawe mewn cystadleuaeth fyd-eang ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/sutygallbacteriapriddddiogelurhagcyrydugwobriarbenigwrduroabertawemewncystadleuaethfyd-eang.php News article 261830 Tue, 04 Jul 2017 13:21:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n croesawu sêl bendith ar gyfer Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencroesawuselbendithargyferbargenddinesigdinas-ranbarthbaeabertawe.php News article 257930 Mon, 20 Mar 2017 14:51:00 GMT