Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Prifysgol Abertawe’n cyhoeddi arlwy y GwyddonLe yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencyhoeddiarlwyygwyddonleyneisteddfodyrurddbrycheiniogamaesyfed2018.php News article 285297 Wed, 23 May 2018 16:12:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n hybu cyflogadwyedd gyda chymorth cyn-hyfforddwr rygbi Cymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawenhybucyflogadwyeddgydachymorthcyn-hyfforddwrrygbicymru.php News article 285292 Wed, 23 May 2018 15:52:00 GMT <![CDATA[Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe wedi cael ei dewis fel Canolfan Ragoriaeth Diabetes ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/maeysgolfeddygaethprifysgolabertawewedicaeleidewisfelcanolfanragoriaethdiabetes.php News article 285211 Wed, 23 May 2018 15:00:00 GMT <![CDATA[Cefnogi Rhieni i wella Profiadau Plant ym myd Chwaraeon]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/cefnogirhieniiwellaprofiadauplantymmydchwaraeon.php News article 285242 Wed, 23 May 2018 08:42:00 GMT <![CDATA[Abertawe'n croesawu Myfyrwyr Cyfnewid o Brifysgol A&M Tecsas]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/abertawencroesawumyfyrwyrcyfnewidobrifysgolamtecsas.php News article 285205 Tue, 22 May 2018 09:55:00 GMT <![CDATA[Hilary Lappin-Scott OBE a Tavi Murray wedi eu henwi ar restr 100 o fenywod ysbrydoledig Cymreig]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/hilarylappin-scottobeatavimurraywedieuhenwiarrestr100ofenywodysbrydoledigcymreig.php News article 284921 Mon, 21 May 2018 14:38:00 GMT <![CDATA[Academydd yn trafod effeithiau Brexit ar dwristiaeth yn Senedd Ewrop ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/academyddyntrafodeffeithiaubrexitardwristiaethynseneddewrop.php News article 285191 Mon, 21 May 2018 12:25:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe’n datblygu gardd blodau gwyllt ôl-ddiwydiannol ar Gampws y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawendatblygugarddblodaugwylltol-ddiwydiannolargampwsybae.php News article 285093 Thu, 17 May 2018 10:17:00 GMT <![CDATA[Partneriaeth Deunyddiau Strwythurol yn ennill Gwobr Aur IOM3]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/partneriaethdeunyddiaustrwythurolynennillgwobrauriom3.php News article 285072 Wed, 16 May 2018 15:37:00 GMT <![CDATA[Myfyrwyr Gwyddor Barafeddygol Abertawe yn ennill cystadleuaeth Wild Trials 2018]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/myfyrwyrgwyddorbarafeddygolabertaweynennillcystadleuaethwildtrials2018.php News article 285020 Wed, 16 May 2018 11:59:00 GMT <![CDATA[Dyfarnu arian i Brifysgol Abertawe er mewn deall lefelau gamblo ymhlith cyn-filwyr yn well]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/dyfarnuarianibrifysgolabertaweermewndealllefelaugambloymhlithcyn-filwyrynwell.php News article 284989 Tue, 15 May 2018 16:31:00 GMT <![CDATA[Ymchwil Arloesol gan Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru yn yr Ysgol Feddygaeth yn creu argraff ar Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/ymchwilarloesolgansefydliadprydeinigygaloncymruynyrysgolfeddygaethyncreuargraffarysgrifennyddycabinetdrosiechyd.php News article 284962 Tue, 15 May 2018 13:15:00 GMT <![CDATA[Prosiect arloesol gwerth £13.5 miliwn yn arwain at ganlyniadau sy'n torri tir cwbl newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prosiectarloesolgwerth135miliwnynarwainatganlyniadausyntorritircwblnewydd.php News article 284968 Tue, 15 May 2018 12:31:00 GMT <![CDATA[Gwerthfawrogiad o fywyd Rhodri Morgan yng Ngŵyl y Gelli ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/gwerthfawrogiadofywydrhodrimorganyngngylygelli.php News article 284932 Mon, 14 May 2018 11:20:00 GMT <![CDATA[Cynllun Rhannu Beiciau Santander Abertawe ar fin cael ei lansio ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/cynllunrhannubeiciausantanderabertawearfincaeleilansio.php News article 284912 Mon, 14 May 2018 00:01:00 GMT <![CDATA[Wythnos Byw Nawr i’w lansio yn Nhŷ’r Gwrhyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/wythnosbywnawriwlansioynnhrgwrhyd.php News article 284916 Fri, 11 May 2018 15:28:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe’n cydnabod Diwrnod Ewrop ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencydnaboddiwrnodewrop.php News article 284831 Thu, 10 May 2018 21:58:00 GMT <![CDATA[ Bardd a anwyd yn Zambia yn cipio Gwobr Ryngwladol Prifysgol Abertawe ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/barddaanwydynzambiayncipiogwobrryngwladolprifysgolabertawe.php News article 284871 Thu, 10 May 2018 21:00:00 GMT <![CDATA[Dau fyfyriwr yn cael lleoliad gwaith mawreddog yng Nghanada yn gweithio ochr yn ochr â Syr Terry Matthews OBE]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/daufyfyriwryncaellleoliadgwaithmawreddogyngnghanadayngweithioochrynochrasyrterrymatthewsobe.php News article 284875 Thu, 10 May 2018 15:32:00 GMT <![CDATA[Dyfarniad o £3m i Brifysgol Abertawe er mwyn cyflawni ei gweledigaeth o helpu i lunio diwydiant dur a metelau ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain.]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/dyfarniado3mibrifysgolabertaweermwyncyflawnieigweledigaethohelpuiluniodiwydiantdurametelauargyferyrunfedganrifarhugain.php News article 284867 Thu, 10 May 2018 13:53:00 GMT <![CDATA[Mae Pint of Science yn mynd â gwyddonwyr allan o'r labordy ac i mewn i'ch tafarn leol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/maepintofscienceynmyndagwyddonwyrallanorlabordyacimewnichtafarnleol.php News article 284833 Wed, 09 May 2018 12:11:00 GMT <![CDATA[Rhaglen sy’n cael gwerth £9.2 miliwn o gymorth gan yr UE i helpu diwydiannau Cymru leihau allyriadau carbon]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/rhaglensyncaelgwerth92miliwnogymorthganyrueihelpudiwydiannaucymruleihauallyriadaucarbon.php News article 284594 Wed, 02 May 2018 00:04:00 GMT <![CDATA[Archwiliad data yn awgrymu bod Rwsia wedi ymdrechu i ddylanwadu ar yr etholiad cyffredinol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/archwiliaddataynawgrymubodrwsiawediymdrechuiddylanwaduaryretholiadcyffredinol.php News article 284510 Mon, 30 Apr 2018 13:06:00 GMT <![CDATA[Dyfarniad gwerth miliynau o bunnoedd yn dod â therapïau meddygol uwch i Gymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/dyfarniadgwerthmiliynauobunnoeddyndodatherapiaumeddygoluwchigymru.php News article 282319 Wed, 25 Apr 2018 10:59:00 GMT <![CDATA[Ymchwilwyr Prifysgol Abertawe yn cael £908,000 i ddatblygu dyfeisiau rhyngrwyd pethau hunanysgogol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/ymchwilwyrprifysgolabertaweyncael908000iddatblygudyfeisiaurhyngrwydpethauhunanysgogol.php News article 284171 Mon, 23 Apr 2018 11:06:00 GMT <![CDATA[Athro Bydwreigiaeth ar restr fer Gwobr Arweinyddiaeth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/athrobydwreigiaetharrestrfergwobrarweinyddiaeth.php News article 284154 Fri, 20 Apr 2018 11:34:00 GMT <![CDATA[Merched yn serennu ar restr fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas a ddyfernir gan Brifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/merchedynserennuarrestrfergwobrryngwladoldylanthomasaddyfernirganbrifysgolabertawe.php News article 283176 Wed, 18 Apr 2018 15:01:00 GMT <![CDATA[Rolau allweddol i academyddion o Abertawe ar y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/rolauallweddoliacademyddionoabertawearyfframwaithrhagoriaethymchwil.php News article 283202 Wed, 18 Apr 2018 10:22:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe i gynnal abseil 100 troedfedd ar Dŵr y Cloc ar Gampws y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweigynnalabseil100troedfeddardryclocargampwsybae.php News article 284002 Tue, 17 Apr 2018 15:21:00 GMT <![CDATA[Dathliad o galedi ac anawsterau bod yn ddynol 2018]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/dathliadogalediacanawsteraubodynddynol2018.php News article 283987 Tue, 17 Apr 2018 14:19:00 GMT <![CDATA[Tyrfa wych ar ffurf rhanddeiliaid ar draws Cymru’n dod i lansio CYSWLLT: Prifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/tyrfawycharffurfrhanddeiliaidardrawscymrundodilansiocyswlltprifysgolabertawe.php News article 283937 Fri, 13 Apr 2018 15:01:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe ar y rhestr fer yng Ngwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysg Uwch]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawearyrhestrferyngngwobrauarweinyddiaetharheolaethaddysguwch.php News article 283885 Thu, 12 Apr 2018 15:50:00 GMT <![CDATA[ Llwyddiant Rhagorol i Dimau a Chwaraewyr Prifysgol Abertawe ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/llwyddiantrhagorolidimauachwaraewyrprifysgolabertawe.php News article 283352 Thu, 05 Apr 2018 12:26:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth newydd i batrymau rhoi cyffuriau gwrthseicotig i blant ag awtistiaeth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/astudiaethnewyddibatrymaurhoicyffuriaugwrthseicotigiblantagawtistiaeth.php News article 283470 Thu, 05 Apr 2018 12:21:00 GMT <![CDATA[Pobl ifanc yn taflu goleuni ar rwystrau i fywyd egnïol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/poblifancyntaflugoleuniarrwystrauifywydegniol.php News article 282931 Tue, 03 Apr 2018 10:48:00 GMT <![CDATA[Mae digwyddiad rhwydwaith LINK wedi ei drefnu ar gyfer Ebrill 10]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/maedigwyddiadrhwydwaithlinkwedieidrefnuargyferebrill10.php News article 283326 Thu, 29 Mar 2018 14:25:00 GMT <![CDATA[Prifysgolion Abertawe a Choweit: Partneriaeth ar Waith]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolionabertaweachoweitpartneriaetharwaith.php News article 283029 Wed, 28 Mar 2018 14:09:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe a Navitas yn ehangu eu partneriaeth drwy ddatblygiad ar y cyd newydd gwerth £45 miliwn]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweanavitasynehangueupartneriaethdrwyddatblygiadarycydnewyddgwerth45miliwn.php News article 281741 Tue, 27 Feb 2018 10:59:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n croesawu Canghellor newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencroesawucanghellornewydd.php News article 279268 Mon, 08 Jan 2018 17:30:00 GMT <![CDATA[Sut y gall bacteria pridd ddiogelu rhag cyrydu – gwobr i arbenigwr dur o Abertawe mewn cystadleuaeth fyd-eang ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/sutygallbacteriapriddddiogelurhagcyrydugwobriarbenigwrduroabertawemewncystadleuaethfyd-eang.php News article 261830 Tue, 04 Jul 2017 13:21:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n croesawu sêl bendith ar gyfer Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencroesawuselbendithargyferbargenddinesigdinas-ranbarthbaeabertawe.php News article 257930 Mon, 20 Mar 2017 14:51:00 GMT