Am y Prosiect hwn

RIAH thin image bar

Effaced

Effaced from History? Facial Difference and its Impact from Antiquity to the Present Day

Wedi'i gyfarwyddo gan yr Athro Patricia Skinner, Athro Ymchwil yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau, ac wedi'i ariannu yn y lle cyntaf gan Gyllid Sbarduno Ymddiriedolaeth Wellcome (rhif 107780), symudodd y prosiect hwn i Abertawe yn 2016, gan adeiladau ar waith blaenorol Skinner yn y Brifysgol ar anffurfiad yn yr Oesoedd Canol, a gaiff ei gyhoeddi yn Living with Disfigurement in the Early Middle Ages fel rhan o gyfres newydd Palgrave Macmillan, New Middle Ages, tua diwedd 2016 neu ddechrau 2017.

Nod y prosiect ehangach, ar y cyd â'r Athro David Turner a chydweithwyr allanol, yw archwilio cynrychioliadau o anffurfiad ac ymatebion emosiynol iddo, gan ofyn sut mae'n analluogi, drwy dair prif thema:

  • Iaith: sut caiff anffurfiad ei gynrychioli gan y bobl sy'n byw ag ef, a chan arsylwyr, yn gyffredinol ac yn broffesiynol?
  • Gwelededd: pa mor weledol/anweledig yw pobl ag anffurfiadau? Pryd mae chwilfrydedd yn troi'n syllu busneslyd? A yw amlhad delweddau hygyrch yn normaleiddio neu'n gwthio wynebau gwahanol i'r cyrion?
  • Materoldeb: pa dystiolaeth faterol sydd wedi goroesi sy'n dogfennu bywyd pobl ag anffurfiad wynebol, a pha eitemau (masgiau, penwisgoedd, cosmetigau a darnau prosthetig) a ddefnyddiwyd i newid ymddangosiad?

Nod deallusol craidd y prosiect yw archwilio sut gall wyneb sy'n edrych yn wahanol (drwy 'namau' genedigaethol, clefyd, llurguniad bwriadol neu anaf) niweidio ymgeision i bersonoldeb cymdeithasol llawn yn hanesyddol, a strategaethau ar gyfer rheoli a thrin anffurfiad. Drwy ddealltwriaeth feirniadol o ganfyddiad, triniaeth a phrofiadau o anffurfiad dros ddau fileniwm, a thrwy gydbartneriaeth â'r elusen Changing Faces, mae'r prosiect hwn yn newid sylweddol mewn meddwl am ddilead anarferol yn hanesyddol, a defnyddir y canlyniadau i ddatblygu set lai o batrymau o ran agweddau tuag at wahaniaethau wynebol yn fyd-eang yn yr unfed ganrif ar hugain.

Cefnogir gan: Ymddiriedolaeth Wellcome

Blog y Prosiect: https://effacedblog.wordpress.com

Twitter: @effacedproject