Absenoldeb Mamolaeth

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i'ch helpu i fod yn gwbl ymwybodol o'ch holl ddewisiadau wrth gynllunio ar gyfer genedigaeth plentyn a rheoli absenoldeb yn y flwyddyn gyntaf. Dylid darllen y canllaw hwn am absenoldeb mamolaeth wrth ochr gweithdrefnau'r Brifysgol ar Dadolaeth a Rhannu Absenoldeb Rhieni, i sicrhau eich bod yn deall yr holl opsiynau sydd ar gael i chi a'ch teulu.

Mae'r canllaw hwn yn egluro faint o absenoldeb y cewch chi os byddwch yn feichiog ac yn dymuno cymryd cyfnod o absenoldeb mamolaeth, ac mae hefyd yn ateb cwestiynau cyffredin.

Gwybodaeth bellach a dogfennau i'w lawrlwytho

Am ragor o wybodaeth am gymryd absenoldeb mamolaeth, yn ogystal â manylion am absenoldeb arall y bydd gennych, o bosibl, hawl iddo:

Cwestiynau Cyffredin Staff Beichiog

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynghylch cyfnod mamolaeth nas atebir isod, cysylltwch â'ch Swyddog Adnoddau Dynol dynodedig.

Ydw i'n gymwys i gael cyfnod mamolaeth?

Mae gan unrhyw aelod o staff sy'n feichiog hawl i gyfnod o 52 wythnos o absenoldeb, beth bynnag yw hyd ei wasanaeth di-dor. Fodd bynnag, mae maint y cyflog a delir yn amrywio gan ddibynnu ar hyd gwasanaeth yr unigolyn yn y Brifysgol, ac a ydy'r unigolyn yn dychwelyd i waith yn y Brifysgol ar ddiwedd y cyfnod mamolaeth.

I beth mae gen i hawl?

  • Os ydych chi wedi cwblhau o leiaf 52 wythnos o wasanaeth di-dor ym Mhrifysgol Abertawe erbyn y dyddiad y disgwylir i'ch baban gael ei eni, byddwch yn gymwys i dderbyn Tâl Mamolaeth Galwedigaethol.
  • Os ydych chi wedi cwblhau o leiaf 26 wythnos o wasanaeth di-dor ym Mhrifysgol Abertawe erbyn y 15fed wythnos cyn y dyddiad y disgwylir i'ch baban gael ei eni, byddwch yn gymwys i dderbyn Tâl Mamolaeth Statudol am 26 wythnos, a chymryd 26 wythnos o absenoldeb mamolaeth heb dâl. 
  • Os ydych chi wedi cwblhau llai na 26 wythnos o wasanaeth di-dor ym Mhrifysgol Abertawe erbyn yr Wythnos Gymhwyso, bydd gennych hawl i 26 wythnos o absenoldeb mamolaeth heb dâl, a gallwch gyflwyno cais am Lwfans Mamolaeth.
  • Os ydych am ddod yn ôl i'r gwaith yn gynnar yn ystod cyfnod mamolaeth, cewch ddewis Rhannu Absenoldeb Rhieni gyda'ch partner, gan rannu'r wythnosau a'r cyflog sy'n weddill.

Sut a phryd dylwn i hysbysu'r Brifysgol fy mod yn feichiog?

Dylech hysbysu'r Adran Adnoddau Dynol cyn gynted â phosibl eich bod yn feichiog, fel bo modd trefnu asesiad risg yn y gweithle ac i ddiogelu'ch hawl i gael amser i ffwrdd am apwyntiadau cynenedigol. Erbyn y 15fed wythnos cyn y dyddiad y disgwylir i'ch baban gyrraedd, fan hwyraf, mae angen i chi roi'r wybodaeth ganlynol i'r Brifysgol:

  • Eich bod yn feichiog ac yn bwriadu cymryd cyfnod mamolaeth
  • Ar ba ddyddiad yr ydych yn bwriadu cychwyn ar eich cyfnod mamolaeth
  • Eich bod yn bwriadu dychwelyd i'r gwaith, os ydych am fod yn gymwys i dderbyn Tâl Mamolaeth Galwedigaethol
  • Ac mae angen i chi ddarparu Tystysgrif Mamolaeth (MAT B1).

Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd yr Adran Adnoddau Dynol yn ysgrifennu atoch, gan amlygu manylion eich cyfnod mamolaeth a'ch cyflog. Cynhelir asesiad risg yn eich gweithle i sicrhau nad yw'ch gwaith yn peri risg i chi na'r baban.

Ydw i'n cael amser i ffwrdd am ofal cynenedigol cyn cychwyn fy nghyfnod mamolaeth?

Ydych - mae gan bob menyw feichiog hawl i amser rhesymol i ffwrdd o'r gwaith ar gyfer gofal cynenedigol. Mae'n bosibl y bydd gofyn i chi ddangos tystiolaeth o'ch apwyntiadau i Bennaeth eich Cyfarwyddiaeth neu Goleg, a dylech sicrhau rhoi rhybudd rhesymol am unrhyw apwyntiad a amserlennir yn ystod oriau gwaith arferol.

Pryd allaf i gychwyn fy nghyfnod mamolaeth?

Ar unrhyw adeg o'r 11eg wythnos cyn y dyddiad y disgwylir y bydd y baban yn cael ei eni. Os byddwch yn dost gydag unrhyw salwch sy'n ymwneud â beichiogrwydd yn ystod y 28 diwrnod cyn y dyddiad y disgwylir i'ch baban gyrraedd, bydd eich cyfnod mamolaeth, a'ch tâl mamolaeth, yn cychwyn yn awtomatig.

Beth sy'n digwydd os caiff y baban ei eni cyn fy mod i fod cychwyn fy nghyfnod mamolaeth?

Os caiff eich baban ei eni cyn bod eich cyfnod mamolaeth i fod cychwyn, yna cofnodir y diwrnod ar ôl y geni fel diwrnod cyntaf eich cyfnod mamolaeth.

Beth fydd yn digwydd i'm pensiwn tra fy mod ar gyfnod mamolaeth?

Tra'ch bod ar gyflog llawn, didynnir eich cyfraniadau fel arfer. Ar ôl hynny, mae rhywfaint o hyblygrwydd ynghylch cyfraniadau i'r cynllun pensiwn, a dylech wneud trefniadau'n uniongyrchol â'r Swyddfa Blwydd-dal.

Beth sy'n digwydd i'm hawliau gwyliau tra fy mod ar gyfnod mamolaeth?

Byddwch yn ennill hawl i wyliau yn ystod unrhyw gyfnod mamolaeth, a dylid cymryd y gwyliau hyn ar ddiwedd eich cyfnod mamolaeth. Collir unrhyw Wyliau Banc yn ystod eich cyfnod mamolaeth.

Oes unrhyw gyfyngiadau ar bryd y gallaf ddychwelyd ar ôl cyfnod mamolaeth?

Ni chewch ddychwelyd yn ystod y pythefnos cyntaf ar ôl geni'ch plentyn. Fel arall, mae gennych hawl i ddychwelyd i'r gwaith ar unrhyw adeg yn ystod eich cyfnod mamolaeth, ar yr amod eich bod yn rhoi'r rhybudd priodol.

A fydd modd dychwelyd i'r gwaith ar sail rhan amser neu ar sail rhannu swydd?

Mae gennych hawl i amrywio'ch trefniadau gwaith, a bydd Pennaeth eich Coleg neu Gyfarwyddiaeth yn ystyried eich cais.

Rhagor o wybodaeth am drefniadau gwaith hyblyg

Mae gen i gontract cyfnod penodol - sut fydd hyn yn effeithio ar fy nghyfnod mamolaeth/ tâl?

Os bydd eich contract cyflogaeth yn dirwyn i ben yn ystod eich cyfnod mamolaeth, neu cyn pen 3 mis ar ôl dychwelyd i'r gwaith, dylech siarad â'r Adran Adnoddau Dynol cyn gynted â phosibl i drafod y posibiliad o ymestyn eich contract. Os nad oes cyllid ychwanegol ar gael, yna daw eich contract i ben, ond bydd gennych hawl i dderbyn Tâl Mamolaeth Statudol am y cyfan o'r 26 wythnos, os ydych chi'n gymwys.

Telir fy nghyflog o gyllid allanol - a fydd hyn yn effeithio ar fy nghyfnod mamolaeth / tâl?

Os yw'ch cyflog yn cael ei ariannu trwy gyllid allanol, dylech drafod hyn â'r sawl sy'n dal y grant ac a'r Adran Adnoddau Dynol cyn gynted â phosibl. Mae gan rai cyrff ariannu bolisi o ymestyn grantiau i gynnwys cyfnod mamolaeth. Ni effeithir ar eich hawliau.

Beth sy'n digwydd os nad wyf ond yn gweithio rhan amser, neu am lai na 52 wythnos y flwyddyn?

Cyfrifir eich tâl mamolaeth ar sail pro rata. Telir y Tâl Mamolaeth Galwedigaethol am y cyfnodau yr ydych yn gweithio fel arfer, ac nis telir yn ystod cyfnodau o wyliau. Telir Tâl Mamolaeth Statudol yn ddi-dor o gychwyn eich cyfnod mamolaeth. Ni fydd cyfanswm eich cyfnod mamolaeth yn hwy na blwyddyn.