Hawl Gwyliau Blynyddol

Cred y Brifysgol ei fod yn bwysig bod gan weithwyr gydbwysedd bywyd a gwaith da, felly rydym yn cynnig hawl gwyliau blynyddol hael i'r holl staff.

Amlinellir eich hawl gwyliau blynyddol isod (ac eithrio gwyliau banc):

GraddHawl mewn DiwrnodauOriau Amser Llawn yr Wythnos
1 a 2 29 37
3 i 6 29 35
7 i 10 31 35

Mae manylion hawl gwyliau blynyddol ar gyfer pob grŵp staff hefyd ar gael yn yr Amodau a Thelerau perthnasol.  Mae'r flwyddyn gwyliau blynyddol yn rhedeg o 1 Ionawr i 31 Rhagfyr.

O ran cyfrifiadau unigol, rydym wedi paratoi'r taenlenni canlynol er mwyn cynorthwyo â chyfrifiadau i bobl sy'n gweithio ar sail ran-amser sy'n ymuno â'r/gadael y Brifysgol yn ystod y flwyddyn.

Sut i Gyfrifo'ch Gwyliau Blynyddol

Mae gennym offeryn defnyddiol i helpu i gyfrifo'ch hawl gwyliau blynyddol. Darllenwch y nodiadau isod cyn defnyddio'r cyfrifiannell gwyliau blynyddol:

  • Wrth gyfeirio at y daenlen gwyliau blynyddol mae'n bwysig nodi bod y cyfrifiad ar gyfer y gwyliau blynyddol mewn diwrnodau wedi'i seilio ar ddiwrnod 7 awr, gan dalgrynnu i'r hanner diwrnod agosaf.
  • Yn achos staff y mae eu diwrnod gwaith yn fwy neu'n llai na 7 awr, dylid rhannu'r hawl gwyliau mewn oriau â'r oriau dyddiol. Ar gyfer staff nad ydynt yn gweithio'r un nifer o oriau bob dydd, awgrymwn eich bod yn gadael eich hawl gwyliau mewn oriau.
  • Mae'r daenlen gwyliau blynyddol wedi'i seilio ar y fformiwla ganlynol:
Cyfanswm yr oriau a weithiwyd
(oriau wythnosol dan gontract x nifer o wythnosau)
   
--------------------------------------------------------------
Cyfanswm oriau blynyddol ar gyfer penodiad amser llawn
(oriau amser llawn wythnosol x 52.17)
x  Cyfanswm gwyliau blynyddol mewn oriau
 (hawl gwyliau x diwrnod gwaith amser llawn   mewn oriau)

I gyfrifo’ch gwyliau blynyddol defnyddiwch y gyfrifiannell isod:

Cyfrifiadau Gŵyl Banc:

Yn achos gweithwyr rhan-amser, dylid cyfrifo hawl yn lle Gwyliau Cyhoeddus a Statudol ar sail flynyddol. Bydd hyn rhoi eu hawl gwyliau blynyddol i unigolion ar gyfer gwyliau banc a, ar ôl tynnu'r nifer o ddiwrnodau/oriau maent eisoes yn elwa ohonynt yn ystod y flwyddyn, bydd yn gadael eu hawl sy'n weddill. Sylwer na ddylid cronni amser yn lle oriau ychwanegol ar gyfer cyfnodau pan fo staff yn absennol o'r gwaith yn ystod gŵyl banc oherwydd salwch, absenoldeb mamolaeth/tadolaeth neu unrhyw absenoldeb cyflogedig arall.

Mae'r daenlen gwyliau banc wedi'i seilio ar y fformiwla ganlynol:

oriau gwaith gwirioneddol   nifer o wythnosau a weithiwyd    
-----------------------------
oriau wythnosol arferol
ar gyfer grŵp staff
x ----------------------------
52.17
x (8 x diwrnod gwaith amser gwaith mewn oriau)

Cais am Wyliau Blynyddol

Mae'r dogfennau canlynol ar gael i helpu wrth wneud cais a chofnodi gwyliau blynyddol (efallai bod eich Coleg/Adran yn defnyddio system wahanol i wneud cais am wyliau blynyddol - gwiriwch gyda'ch rheolwr llinell):

I weld y gwyliau blynyddol rydych wedi'u trefnu a faint o hawl sy'n weddill gennych yn y flwyddyn wyliau gyfredol, mewngofnodwch i'ch cyfrif Timeware (mynediad ar gael ar y campws ac os yw eich Coleg/Adran yn defnyddio system Timeware ar gyfer trefnu gwyliau yn unig).

Y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Yn ogystal, mae manylion cau y Brifysgol yn ystod cyfnod y Nadolig a'r flwyddyn newydd, yn ogystal â dyddiadau gwyliau banc, ar gael yma: