Amodau Tywydd Anffafriol

Polisi'r Brifysgol yn achos tywydd garw:

Egwyddorion Cyffredinol:

Mae Prifysgol Abertawe'n disgwyl i staff wneud pob ymdrech resymol, gan ystyried diogelwch personol, i ddod i'r gwaith yn ystod tywydd garw. Ar ddiwrnodau pan fo'n amhosib gyrru neu ddefnyddio cludiant cyhoeddus oherwydd tywydd garw, dylai staff ystyried cerdded i'r gwaith, lle bo hyn yn ymarferol o fewn rheswm a chan ystyried diogelwch personol.

Pan geir rhagolygon o dywydd garw:

Pan geir rhagolygon o dywydd garw, argymhellir yn gryf bod staff yn ymgynghori â Phennaeth yr Adran/Coleg neu eu Rheolwr Llinell i drafod a fyddai gweithio gartref yn bosib.

Lle nad oes modd i staff ddod i'r gwaith:

Lle nad oes modd i staff gyrraedd eu gweithle, neu os oes perygl na fyddant yn gallu dychwelyd adref yn ddiogel o ganlyniad, dylent gysylltu â Phennaeth yr Adran/Coleg neu eu Rheolwr Llinell i gytuno ar y camau gweithredu priodol. Gallai'r rhain gynnwys:

  • Cymryd gwyliau blynyddol
  • Defnyddio amser hyblyg/amser yn lle oriau a weithiwyd
  • Cymryd gwyliau di-dâl
  • Gweithio gartref

Mae'n rhaid i Benaethiaid Adrannau/Colegau a Rheolwyr Llinell gofnodi unrhyw gamau gweithredu y cytunir arnynt a, lle bo'n briodol, newid taflenni amser a systemau cofnodi amser yn unol â hyn. Lle nad oes modd i staff gysylltu â'r rheolwr perthnasol, dylent geisio cysylltu ag Adran Adnoddau Dynol y Brifysgol i gael cyngor ar gamau gweithredu priodol. Os nad oes modd cytuno ar y camau gweithredu priodol, am unrhyw reswm, cyfeirir y mater - maes o law - at y Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a fydd yn gweithredu yn unol â'r polisïau a'r gweithdrefnau cyfredol i ddatrys unrhyw anghydfod.

Gweithio Gartref:

Lle caiff gweithio gartref ei gymeradwyo, dylai staff fynd â gwaith priodol adref, gan dalu sylw i ddiogelwch data, etc. Bydd staff sy'n cael caniatâd i weithio gartref yn cael eu talu ar sail tâl am ddiwrnod gwaith arferol.

Cyrraedd yn hwyr/Gorffen yn gynnar:

Bydd staff sy'n cyrraedd yn hwyr a/neu'n gorffen yn gynnar oherwydd tywydd garw yn cael eu talu am ddiwrnod gwaith arferol.