Absenoldeb Salwch

Mae gan y Brifysgol weithdrefnau i gofnodi, monitro a rheoli absenoldeb salwch. Os ydych yn sâl ac yn methu dod i'r gwaith, mae'r wybodaeth ganlynol yn esbonio'r hyn dylech chi ei wneud a'ch hawl i dâl salwch.

Rhoi Gwybod am Salwch

  • Ar ddiwrnod cyntaf absenoldeb o'r gwaith oherwydd salwch, dylech chi ffonio'ch rheolwr llinell ar eich amser dechrau arferol neu cyn hynny i roi gwybod am eich salwch.
  • Yn ystod wythnos gyntaf yr absenoldeb, dylech chi gysylltu â'ch rheolwr llinell bob dydd, oni bai eich bod wedi cytuno ar drefniant arall.
  • Pan fyddwch yn dychwelyd i'r gwaith, bydd eich rheolwr llinell yn gofyn i chi lenwi ffurflen hunanardystio am eich absenoldeb.
  • Os ydych yn sâl am fwy na saith niwrnod calendr (gan gynnwys penwythnosau a gwyliau banc), bydd angen anfon nodyn salwch gan eich meddyg at eich rheolwr.

Hawl i Dâl Salwch

  • Byddwch yn derbyn Tâl Salwch Statudol am 28 wythnos, gan ddibynnu ar eich enillion wythnosol.
  • Gan ddibynnu ar hyd eich gwasanaeth, byddwch yn gymwys i fanteisio ar Gynllun Tâl Salwch y Brifysgol. Mae Tâl Salwch Statudol wedi'i gynnwys mewn tâl llawn. Ar gyfer hanner tâl, caiff Tâl Salwch Statudol ei dalu ar ben hynny.
  • Os yw eich enillion arferol yn llai na'r trothwy enillion is ar gyfer gwneud cyfraniadau Yswiriant Gwladol, cysylltwch â'r Is-Adran Gyflogres a fydd yn cyfrifo'ch hawl.

Mae'r buddion y bydd gennych hawl iddynt dan Gynllun Tâl Salwch y Brifysgol yn dibynnu ar hyd eich gwasanaeth. Gwelir y manylion isod:

Hyd eich gwasanaethTâl LlawnHanner Tâl
Yn ystod tri mis cyntaf gwasanaeth 2 wythnos 2 wythnos
Tri mis i flwyddyn 8 wythnos 8 wythnos
Yr ail a'r drydedd flwyddyn o wasanaeth 13 wythnos 13 wythnos
Y bedwaredd a'r bumed flwyddyn o wasanaeth 21 wythnos 21 wythnos
Ar ôl pum mlynedd o wasanaeth 26 wythnos 26 wythnos

Rhagor o Wybodaeth:

Polisi Rheoli Absenoldeb Salwch

Ar gyfer Gweinyddwyr ABW:

Salwch ac Absenoldeb - Nodiadau Gweinyddwyr