Athro Emeritws (Dyfarnu'r Teitl)

Dyfarnu Teitl Athro Emeritws

  1. Yn amodol ar y darpariaethau a nodir isod, caiff y Cyngor roi'r teitl Athro Emeritws i gydnabod gwasanaeth nodedig unigolyn i'r Brifysgol, a bydd hyn yn nodi diwedd ei gyflogaeth (mewn unrhyw rôl) yn y Brifysgol.

Pwy sy'n gymwys

  1. Cyfyngir cymhwysedd i Athrawon y Brifysgol sydd wedi ymddeol (ar ôl unrhyw adbrynu) a lle nad oes unrhyw waith cyflogedig hysbys arall. Nid yw person sy'n dechrau cyflogaeth mewn prifysgol neu sefydliad addysg uwch arall ar ôl ymddeol o'r Brifysgol yn gymwys ar gyfer derbyn teitl Athro Emeritws. [Caiff ceisiadau am deitl Athro Emeritws mewn achosion nad ydynt yn bodloni'r meini prawf arferol eu hystyried gan y Pwyllgor Cadeiriau a Darllenyddiaethau.]

Buddion

  1. Mae Athrawon Emeritws yn aelodau ex-officio o Lys y Brifysgol. 
  2. Ni fydd unrhyw gyflog neu ddyletswyddau ynghlwm â'r teitl.
  3. Gallai pobl sy'n meddu ar y teitl Athro Emeritws fod yn gymwys i weithredu, fel eithriad, fel aelodau mewnol o Bwyllgorau Penodi Cadeiriau a Darllenyddiaethau, dim ond os ydynt mewn sefyllfa well i ddarparu'r lefel briodol o gyngor arbenigol nag unrhyw ddeiliad cyfredol Cadair Sefydledig neu Bersonol yn y Brifysgol yn rhinwedd eu rhagoriaeth mewn maes neu wybodaeth fanwl o faes ysgolheictod penodol a nodir mewn achos penodol.

Gweithdrefnau

  1. Pan fo Athro yn ymddeol (ar ôl unrhyw adbrynu), bydd yr Adran Adnoddau Dynol, drwy'r llythyr ymddeol neu lythyr terfynol yn dod â phenodiad yr Athro i ben, yn gofyn i'r Athro os hoffai gael ei ystyried ar gyfer teitl Athro Emeritws. 
  2. Os hoffai'r Athro gael ei ystyried, dylid anfon copi o'r llythyr at Ysgrifennydd y Cyngor.
  3. Bydd Ysgrifennydd y Cyngor yn cyflwyno'r cais i'r Cyngor ac yn adrodd ar y canlyniad i'r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol. 
  4. Os cymeradwyir cais, bydd yr Adran Adnoddau Dynol yn ysgrifennu at yr Athro dan sylw i roi gwybod bod y teitl wedi'i roi a'r dyddiad y bydd y teitl yn dod i rym. Anfonir copi o'r llythyr hwn at Ysgrifennydd Llys y Brifysgol. Dylid rhoi gwybod i Ysgrifennydd y Llys am unrhyw newid statws hefyd h.y. os yw'r unigolyn yn gwrthod y teitl neu'n dechrau gwaith cyflogedig yn y Brifysgol).  
Andrea Carr /Louise Woollard
17 Mehefin 2014