Dyrchafiadau Academaidd a Llwybrau Gyrfa

Mae angen i'r Brifysgol fod â gweithlu sy'n gallu sicrhau ei bod yn brifysgol ragorol o ran ymchwil, addysgu, dysgu a phrofiad mwy cyffredinol ei myfyrwyr, gan gynnwys agweddau megis ymestyn allan a gwella cyflogadwyedd, yn ogystal â gwireddu ei huchelgais i yrru'r economi rhanbarthol a'r economi rhyngwladol yn eu blaen.

Dyluniwyd y Llwybrau Gyrfa Academaidd i sicrhau bod cryfderau academaidd, sef ymchwil, addysgu, profiad y myfyrwyr yn fwy cyffredinol, arweinyddiaeth, arloesi, ac ymgysylltu i gyd yn cael eu cydnabod, eu datblygu, eu gwerthuso, a'u gwobrwyo mewn modd addas.

Egwyddorion

Dim ond un llwybr gyrfa academaidd sydd, sy'n cynnwys ffyrdd gwahanol o symud o raddfa 8 i raddfa 11.
 
Mae pob graddfa yn y cynllun llwybrau gyrfa academaidd wedi'i diffinio gan feini prawf creiddiol hanfodol ynghyd â meini prawf uwch ychwanegol.
 
Mae'r meini prawf creiddiol hanfodol ar bob graddfa'n cynnwys, yn nodweddiadol:

 • Addysgu
 • Ymchwil
 • Ysgolheictod
 • Rheolaeth academaidd, arweinyddiaeth, a chymorth i fyfyrwyr

Mae'r meini prawf uwch ychwanegol ar bob graddfa'n cynnwys, yn nodweddiadol:

 • Addysgu ac ysgolheictod ar lefel uwch
 • Ymchwil ar lefel uwch
 • Rheolaeth academaidd, arweinyddiaeth, a chymorth i fyfyrwyr ar lefel uwch, a rhyngwladoli
 • Arloesi ac ymgysylltu

Mae'r meini prawf ychwanegol a allai fod yn berthnasol i chi yn adlewyrchu'r llinynnau gyrfa perthnasol.

Llinynnau gyrfa

 • Mae llinynnau gyrfa'n adlewyrchu'r amrediad o gryfderau academaidd ymhlith y staff. Yn benodol, y bwriad yw eu bod yn nodi llwybrau datblygu gyrfa sy'n glir ac yn dryloyw, gyda theitlau'r swyddi'n gyfwerth i nodi statws cyfwerth.
 • Mae hyblygrwydd i symud rhwng llinynnau gyrfa neu i arbenigo a gwneud cynnydd mewn llinyn penodol.
 • Caiff eich rôl ei chategoreiddio yn unol â'r llwybrau gyrfa uwch a gytunwyd gennych.

Gwybodaeth Bellach

Ceir gwybodaeth bellach am ddyrchafiadau academaidd, sut i ymgeisio, a phroffiliau rôl yn: Dyrchafiadau Academaidd.