Cyflogau a Thâl

Mae gan y Brifysgol fframwaith ar gyfer cydnabod a gwobrwyo'i holl weithwyr, sy'n cefnogi gweledigaeth a gwerthoedd y Brifysgol.

Graddfeydd Cyflog

Mae'r Brifysgol yn ymroddedig i gyfle cyfartal o ran cyflog a chynnydd gyrfa ei holl staff o fewn fframwaith sy'n deg, yn dryloyw ac yn gyson, fel yr adlewyrchir yn ei strwythurau graddio a chyflog.

Mae graddfeydd cyflog cyfredol Prifysgol Abertawe isod:

Graddfeydd Cyflog yn Abertawe

Am ragor o wybodaeth am strwythur graddio a chyflog Dadansoddi Rôl Addysg Uwch (HERA), gweler Arweiniad a Gwybodaeth HERA.

Yn ogystal â'r uchod, gallwch gael mynediad at Gyfrifiannell Gostio SiriusWeb.

Cyflog

Mae sicrhau system gyflogau deg a chyfiawn er budd y Brifysgol. Mae'n bwysig bod gan weithwyr hyder yn y broses gwaredu tueddiadau ar sail: oedran; anabledd; ailbennu rhywedd; priodas a phartneriaethau sifil; beichiogrwydd a mamolaeth; hil; crefydd a chred; a rhyw a thueddfryd rhywiol; ac mae'r Brifysgol yn ymroddedig i weithio mewn partneriaeth â'r undebau llafur cydnabyddedig i weithredu i sicrhau ei bod yn darparu cyflog cyfartal.

Mae'r holl bolisïau cyflog, graddio a dyrchafu ar gael yma.

Sut a phryd caf fy nhalu?

Cewch eich talu ar ddiwrnod olaf pob mis. Os bydd y diwrnod olaf ar benwythnos neu ŵyl banc, cewch eich talu ar ddiwrnod gwaith olaf y mis. Yn dibynnu ar eich contract, fel arfer cewch eich talu am y mis rydych newydd ei weithio.

Caiff eich cyflog ei dalu drwy BACS (trosglwyddiad banc) yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc. Os ydych ar fin dechrau gweithio i'r Brifysgol, bydd angen i chi gadarnhau eich manylion banc drwy lenwi'r ffurflen berthnasol yn eich Pecyn Staff Newydd a'i dychwelyd i'r Adran Adnoddau Dynol.

Os byddwch yn newid manylion banc yn ystod eich cyflogaeth, rhaid i chi roi gwybod i'r Gyflogres drwy naill ai anfon ffurflen manylion banc wedi'i chwblhau atynt neu drwy newid eich manylion banc ar-lein drwy system ABW y Brifysgol.

Gwybodaeth bellach berthynol ac i'w lawrlwytho:

Isadran y Gyflogres yr Adran Gyllid

Wedi'i lleoli yn yr Adran Gyllid, mae Isadran y Gyflogres yn trin materion talu cyflog staff y Brifysgol. Mae llwyth gwaith y tîm wedi'i rannu fesul Coleg/Adran ar hyn o bryd.

Mae Swyddfa'r Gyflogres a Phensiynau ar agor ar gyfer ymholiadau rhwng 9:00am a 5:00pm.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau penodol ynghylch taliadau, cysylltwch â'r aelod priodol o staff yn yr Adran Gyllid.

Dyddiadau Cau'r Gyflogres

Er mwyn hwyluso talu cyflogau yn amserol ac yn gywir, rhaid i'r Adran Adnoddau Dynol dderbyn yr holl ddogfennaeth angenrheidiol erbyn y dyddiad cau er mwyn ei chynnwys yng nghyflogres y mis hwnnw.

Ni allwn warantu y caiff unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn eu prosesu, a'r safbwynt diofyn yw y cânt eu gweithredu i'w talu'r mis canlynol.

Dyddiadau Cau'r Gyflogres