Cyfarwyddyd i Fentoriaid Cyfnod Prawf

Bwriad y canllawiau hyn yw egluro'r trefniadau mentora er mwyn cynorthwyo unigolion sy'n derbyn cyfrifoldeb mentora.   Dylai mentoriaid hefyd sicrhau eu bod yn gyfarwydd â pholisïau a gweithdrefnau cyfnod prawf y Brifysgol.

Mae mentora yn:

Perthynas anffurfiol a chefnogol lle mae aelod staff mwy profiadol yn ymrwymo i helpu aelod staff newydd i ddysgu am ei swydd a'i chyd-destun yn y Brifysgol.

Mentor yw:

 • o ddewis, rhywun sy'n rhannu diddordebau proffesiynol neu ymchwil aelod staff newydd yn fras;
 • yn cael ei enwebu gan Bennaeth y Coleg neu'r Gyfarwyddiaeth o blith staff nad ydynt ar gyfnod prawf ac sydd wedi bod yn ei swydd am o leiaf flwyddyn, lle bo modd.

Nid yw mentor yn:

Cymryd lle rheolwr llinell effeithiol ac felly ni ddylai Goruchwyliwr Cyfnod Prawf yr aelod staff newydd gyflawni'r rôl fentora.

Dylai mentor:

 • Cyfrannu at hyfforddiant sefydlu adrannol
 • Rhoi cyfle i'r sawl sy'n cael ei fentora ddysgu o enghraifft y mentor
 • Bod yn ddelfryd ymddwyn a darparu enghreifftiau o safonau gwaith derbyniol ac arweiniad ynglŷn â'r rhain, yn unol â gwerthoedd cytunedig y Coleg neu Gyfarwyddiaeth a'r Brifysgol
 • Rhoi arweiniad a chyngor ar roi gweithdrefnau'r Coleg neu Gyfarwyddiaeth a'r Brifysgol ar waith
 • Parchu pwysigrwydd cyfrinachedd er mwyn meithrin ymddiriedaeth yn y berthynas fentora
 • Parchu pwysigrwydd cyfrinachedd er mwyn meithrin ymddiriedaeth yn y berthynas fentora

Dylai mentor fod yn barod i:

 • Cynnal cyfarfodydd rheolaidd ag aelod staff newydd a bod ar gael ar gais, o fewn rheswm.
 • cynorthwyo ag unrhyw broblemau mae'r aelod staff newydd yn dewis eu codi ynghylch perfformio ei ddyletswyddau
 • gwerthfawrogi profiad ac anghenion gwahanol aelod staff newydd
 • bod yn gyfarwydd â pholisïau a gweithdrefnau cyfnod prawf y Brifysgol
 • gwneud awgrymiadau heb swnio'n orchmynnol

Hefyd, bydd dyletswyddau'r mentor academaidd yn cynnwys:

 • cwrdd yn rheolaidd â'r unigolyn sy'n cael ei fentora i roi arweiniad a chymorth ar bob agwedd ar waith darlithydd mewn prifysgol (o leiaf ddwywaith y tymor yn y flwyddyn gyntaf, ac o leiaf unwaith y tymor wedi hynny)
 • arsylwi ar addysgu'r sawl sy'n cael ei fentora a darparu adborth adeiladol
 • caniatáu i'r unigolyn sy'n cael ei fentora arsylwi ar addysgu'r mentor, gan gynnwys darlithoedd, tiwtorialau, seminarau a goruchwyliaeth ymchwil a dylai'r ddau drafod hyn
 • trafod llunio cwestiynau arholiad a chynghori ar gonfensiynau marcio'r adran
 • cynnig adborth ar ysgrifennu erthyglau ymchwil, papurau cynhadledd a cheisiadau am gyllid
 • gweithredu fel delfryd ymddwyn a darparu enghreifftiau o safonau gwaith derbyniol gan roi arweiniad ynglŷn â'r rhain, yn unol â gwerthoedd cytunedig y Coleg
 • eirioli o fewn yr adran dros y sawl sy'n cael ei fentora er mwyn gwarchod llwyth gwaith yr unigolyn i sicrhau y bydd ei batrwm gwaith yn caniatáu iddo ddatblygu i'r eithaf ei sgiliau addysgu, ymchwil a gweinyddu