Manteision o Weithio yn Abertawe

Manteision gweithio ym Mhrifysgol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe'n darparu awyrgylch gwaith deniadol, a cheir croeso cynnes gan gymuned y campws. Yn ogystal â'r tâl a'r buddion a restrir mewn hysbysebion, mae'r Brifysgol hefyd yn cynnig nifer o fanteision, gan gynnwys: Mae ein buddion yn gynhwysol ar gyfer staff o bob cefndir, yn cynnwys Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol (LGBT), staff anabl, staff sy’n feichiog, rhieni a gofalwyr, yn ogystal â staff o bob rhywedd, oedran, ethnigrwydd, cenedligrwydd, crefydd a chredoau, a statws priodas a phartneriaeth sifil.

Gwyliau

Gwyliau blynyddol hael (rhwng 37 a 39 diwrnod o wyliau'r flwyddyn, gan gynnwys gwyliau banc).

Gweithio Hyblyg

Mae gweithio hyblyg yn caniatáu i staff addasu eu horiau gwaith neu eu patrwm gwaith, yn dilyn trafodaeth â'u rheolwr llinell, er mwyn sicrhau'r cydbwysedd bywyd a gwaith delfrydol.

Absenoldeb Rhiant, Mabwysiadu, Mamolaeth a Thadolaeth

  • Rhannu Absenoldeb Rhiant: Os ydych yn disgwyl plentyn ar ôl 5/4/15, neu os ydych yn mabwysiadu plentyn ar ôl y dyddiad hwn, bydd gennych chi a'ch partner hawl i rannu 52 wythnos o absenoldeb rhiant yn ystod y flwyddyn gyntaf. Mae'n bosib hefyd y bydd gennych hawl i rannu tâl rhiant am rywfaint o'r absenoldeb rydych am ei gymryd neu'r absenoldeb cyfan.
  • Absenoldeb a thâl mamolaeth hael i staff sydd wedi cwblhau o leiaf 52 wythnos o wasanaeth parhaus cyn y dyddiad geni disgwyliedig.
  • Absenoldeb tadolaeth: mae gennych hawl i uchafswm o bythefnos o absenoldeb; mae'r Brifysgol yn talu'n llawn am yr wythnos gyntaf, a thelir tâl tadolaeth statudol am yr ail wythnos (i staff sydd ag o leiaf 26 wythnos o wasanaeth).
  • Absenoldeb a thâl mabwysiadu i staff sydd ag o leiaf 26 wythnos o wasanaeth gyda'r Brifysgol.

Cyfleusterau Meithrinfa

Meithrinfa ar y campws: mae Meithrinfa Ddydd Undeb y Myfyrwyr yn darparu gofal plant o safon uchel i blant rhwng tri mis ac wyth mlwydd oed, am gost gystadleuol.

Pensiynau

Mae aelodaeth o gynllun pensiwn yn cael ei chynnig i'r holl staff ac mae’r Brifysgol yn talu cyfraniadau.

Cynllun Talebau Gofal Plant

Cynllun talebau gofal plant: gallwch brynu talebau gofal plant gwerth hyd at £243 y mis (gan ddibynnu ar eich band treth) heb dalu treth nac Yswiriant Gwladol, i'w defnyddio gydag unrhyw ddarparwr sy'n rhan o'r cynllun.

Gwasanaethau Iechyd a Lles

Gwasanaethau iechyd a lles ar y campws: canolfan feddygol, deintyddfa, canolfan chwaraeon, gwasanaeth cwnsela staff a chlinig osteopatheg.

Cyflogau Cystadleuol

Graddfeydd cyflog cystadleuol gan gynnwys cynyddrannau sy'n seiliedig ar hyd eich gwasanaeth.

Bwrsariaethau Staff

Bwrsariaeth staff ddeniadol i'ch cefnogi i ennill rhagor o gymwysterau.

Ymrwymiad i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth

Ymrwymiad i hyrwyddo a phrif-ffrydio cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei holl weithgareddau.

Gwybodaeth Bellach am Weithio ym Mhrifysgol Abertawe

Manteision gweithio i Brifysgol Abertawe