Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt)

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - Gwybodaeth i Staff Newydd

Os oes angen i chi gael gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, cewch eich hysbysu yn eich llythyr penodi. Bydd angen i'r gwiriad gael ei gwblhau cyn i chi gychwyn yn y swydd.

Bydd angen i chi gwblhau'r ffurflen a anfonir atoch, a dod â'r dogfennau perthnasol i dderbynfa'r Adran Adnoddau Dynol. Bydd y llythyr yn egluro pa ddogfennau y mae angen i chi eu darparu, ond os ydych chi am weld yr wybodaeth ddiweddaraf ar ddogfennaeth, cewch ddilyn y ddolen hon:

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd  (www.gov.uk)

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Mae'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn un o asiantaethau gweithredol y Swyddfa Gartref. Diben y Gwasanaeth yw helpu llawer o wahanol sefydliadau yng Nghymru a Lloegr i wneud penderfyniadau recriwtio mwy gwybodus. Mae'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn gwneud hyn trwy ddarparu gwasanaeth o'r enw Datgelu. Mae hyn yn wasanaeth a reoleiddir yn ofalus sy'n creu man cyswllt sengl i sefydliadau gael mynediad at wybodaeth droseddol a gwybodaeth bwysig arall at ddibenion recriwtio a thrwyddedu. Mae'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn helpu sefydliadau i hidlo ymgeiswyr a allai fod yn anaddas am weithio gyda phlant neu oedolion sy'n agored i niwed, gan helpu i sicrhau diogelu'r grwpiau hyn mewn modd priodol. Mae hefyd yn darparu cyfarwyddyd i'w ddefnyddwyr cofrestredig i'w galluogi i drin gwybodaeth sensitif mewn modd priodol a chyfreithiol.

Mae'r Brifysgol wedi cofrestru gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd fel y gall ddefnyddio'r gwasanaeth Datgelu i wirio ymgeiswyr ar gyfer swyddi sy'n cynnwys gweithio â phlant ac oedolion sy'n agored i niwed, a gwaith proffesiynol arall. Mae'n bosibl y bydd angen Datgeliad ar gyfer rhai myfyrwyr sy'n ymgymryd a gwaith gwirfoddol hefyd.

Beth yw Datgeliad?

Busnes creiddiol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yw'r gwasanaeth Datgelu. Mae dau fath gwahanol o Ddatgeliad: Safonol a Manwl.

Mae Datgeliad Safonol yn darparu manylion cofnod troseddol unigolyn gan gynnwys yr holl wybodaeth am euogfarnau, rhybuddiadau, ceryddon a rhybuddion a ddelir ar Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu. Os yw'r swydd yn ymwneud â gweithio â phlant, bydd Datgeliad hefyd yn cynnwys gwybodaeth a ddelir ar restrau a gynhelir gan yr Adran Iechyd a'r Adran Addysg a Sgiliau, ar Restr y Ddeddf Diogelu Plant, ac ar Restr 99 o'r rhai y tybir eu bod yn anaddas am y math hwn o waith.

Mae Datgeliad Manwl yn cynnwys yr holl wybodaeth a ddelir mewn Datgeliad Safonol, ond bydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth a ddelir gan heddluoedd lleol. Mae'n nodi a yw unigolyn wedi'i wahardd rhag gweithio neu wirfoddoli gyda phlant neu oedolion sy'n agored i niwed. Gall yr Adran Adnoddau Dynol roi cyngor i ymgeiswyr ar y lefel Datgeliad sydd ei angen (os oes angen un o gwbl) a sut mae hyn yn gweddu â'r broses recriwtio a dewis.

Sut ydw i'n gwneud cais am Ddatgeliad?

Fel arfer rhoddir ffurflen i staff; fel arall, mae modd casglu un o'r Adran Adnoddau Dynol ar ôl trefnu apwyntiad. Caiff gwirfoddolwyr ffurflen o'r Coleg neu Adran, er enghraifft Marchnata, sy'n trefnu'r gwaith gwirfoddol.  Dylech ddefnyddio'r canllawiau sydd ar gael ar y wefan wrth gwblhau'r ffurflen: (http://www.homeoffice.gov.uk/agencies-public-bodies/dbs/).

Ar ôl i chi wneud hyn, bydd y swyddog a enwebwyd yn Adnoddau Dynol (neu yn eich Coleg neu Adran) yn gwirio'ch hunaniaeth gyda chi, gan ddefnyddio dogfennau megis trwydded deithio, trwydded yrru, neu dystysgrif eni. Ar ôl i Adnoddau Dynol dderbyn eich cais am Ddatgeliad, bydd rhywun yn Adnoddau Dynol neu yn y Coleg yn ei lofnodi hefyd. Mae hawl ganddynt geisio a derbyn gwybodaeth Datgeliad o'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Bydd y Brifysgol yn cyflwyno'ch cais i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a byddwch yn derbyn eich Datgeliad trwy'r post. Dylech dderbyn eich Datgeliad o fewn tair wythnos ar ôl i'r ffurflen gael ei chyflwyno. NI FYDD y Brifysgol yn derbyn copi o'r Datgeliad. Dylech fynd â'r dystysgrif i Adnoddau Dynol, i swyddfa'ch Coleg, neu i'r Adran sy'n cydlynu'r gwaith gwirfoddol pan fyddwch yn ei derbyn. Bydd Adnoddau Dynol, eich Coleg, neu'r Adran sy'n cydlynu'r gwaith gwirfoddol yn cadw nodyn o'r cyfeirnod.

Gaf i wrthod cyflwyno cais am Ddatgeliad?

Cewch wrthod cyflwyno cais am Ddatgeliad, ond, o wneud hynny, mae'n bosibl na fyddwn yn gallu ystyried eich cais am rai swyddi na chynnig gwaith i chi mewn rhai meysydd yn y Brifysgol.

Beth yw cost Datgeliad?

Y Brifysgol fydd yn talu; ni fydd raid i chi dalu'r gost hon. Nid oes ffi am Ddatgeliad ar gyfer swydd wirfoddol.

Sut ydw i'n gwybod y cedwir yr wybodaeth ar fy Natgeliad yn gyfrinachol?

Rhaid i sefydliadau sy'n defnyddio'r gwasanaeth Datgelu gydymffurfio â Chôd Ymarfer y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, sydd wedi'i lunio er mwyn sicrhau bod yr holl broses yn gweithio mewn modd teg. Dan ddarpariaethau'r Côd, rhaid trin a chadw gwybodaeth bersonol sensitif mewn modd addas, a rhaid peidio â'i chadw yn hwy nag sydd angen. Cyhoeddir y Côd Ymarfer ar wefan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd: http://www.homeoffice.gov.uk/agencies-public-bodies/dbs.

Beth os oes gen i Ddatgeliad eisoes?

Mae'n bosibl y bydd gennych Ddatgeliad ar sail cais a wnaed mewn cysylltiad â chais am swydd arall neu swydd a wnaed gennych. Lle mae swydd yn amodol ar Ddatgeliad, byddwn yn ystyried datgeliadau blaenorol yn ôl amgylchiadau'r achos unigol. 

Beth os ydw i'n byw, neu wedi byw, dramor?

Yn ogystal â gofyn i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd am Ddatgeliad, mae'n bosibl y bydd y Brifysgol am ofyn i chi ddarparu dogfen gyffelyb o'r awdurdodau tramor perthnasol, os ydych chi'n byw dramor, neu wedi byw dramor am gyfnod sylweddol.

Beth os oes gen i gofnod troseddol nad yw o reidrwydd yn berthnasol i'r swydd yr wyf yn ceisio amdani?

Ni fydd meddu ar gofnod troseddol o reidrwydd yn eich rhwystro rhag gweithio ym Mhrifysgol Abertawe na rhag gwneud gwaith gwirfoddol yma. Byddwn yn archwilio natur unrhyw euogfarn a ddatganwyd neu a ddatgelwyd er mwyn:

  • Sicrhau diogelwch a lles ein staff a'n myfyrwyr
  • Sicrhau diogelwch eiddo'r Brifysgol
  • Diogelu enw da a pharch cyhoeddus y Brifysgol
  • Cyflawni'n cyfrifoldebau a dyletswyddau cyfreithiol

Cymerir unrhyw benderfyniad dewis yn sgil asesiad risg gan ddefnyddio'r meini prawf hyn. Mae rhagor o fanylion yn ein Datganiad Polisi ar Recriwtio Cyn-droseddwyr.

Yn ogystal â'r hyn a wneir gan y Brifysgol, mae'r llywodraeth yn cyhoeddi rheolau a chanllawiau i sicrhau na chamddefnyddir gwybodaeth am euogfarnau, ac na thrinnir cyn-droseddwyr mewn modd annheg.

Bydd cyn-droseddwyr yn cadw'r sicrwydd a roddwyd iddynt gan Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974; mae'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn cyhoeddi Côd Ymarfer ar gyfer Cyrff Cofrestredig, ac mae'r Ddeddf Diogelu Data yn gweithio i ddiogelu gwybodaeth breifat amdanoch.

Ble'r gallaf gael rhagor o wybodaeth am Ddatgelu?

Cewch ragor o wybodaeth o linell gymorth y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar +44151 676 9390 neu yn:

http://www.homeoffice.gov.uk/agencies-public-bodies/dbs/