Ordinhadau yn unol รข Statud 6 Polisi

Statud 6: Parthed Disgyblu, Diswyddo, Diswyddo o Swyddi nad ydynt yn barhaol, ac Achwyniadau Staff

1. Cyflwyniad
Mae'r Statud hon yn ymwneud â disgyblu, diswyddo, diswyddo o swyddi nad ydynt yn barhaol, ac achwyniadau staff. Oni nodir i'r gwrthwyneb, mae'r Statud hon yn ddilys ar gyfer bob aelod o staff.

2. Egwyddorion Cyffredinol Dehongli a Chymhwyso
2.1 Cymhwysir a dehonglir y Statud hon ac unrhyw ordinhadau a wneir o dan ei darpariaethau gan dalu sylw priodol i'r egwyddorion cyffredinol hyn ym mhob achos:
(i) sicrhau bod gan staff academaidd ryddid o fewn y gyfraith i herio a phrofi doethineb cyffredin ac i gynnig syniadau newydd a barn ddadleuol neu amhoblogaidd heb greu perygl y byddant yn colli eu swyddi neu unrhyw freintiau sydd ganddynt yn y Brifysgol;
(ii) galluogi'r Brifysgol i ddarparu addysg, hybu dysgu, ac ymwneud ag ymchwil mewn modd effeithiol ac effeithlon; a
(iii) gweithredu egwyddorion cyfiawnder a thegwch.
2.2 Dehonglir unrhyw gyfeiriad yn y Statud hon i Ddeddf Seneddol i fod yn gyfeiriad at y ddarpariaeth honno fel y mae wedi’i diwygio neu ei disodli o bryd i'w gilydd.
2.3 At ddibenion y Statud hon, caiff y termau hyn yr ystyr a nodir:-
(i) caiff "diswyddo" yr un ystyr ag yn Adran 95 Deddf Hawliau Cyflogaeth 1996;
(ii) caiff "diswyddo o ganlyniad i ddileu swydd" yr un ystyr ag yn Adran 139 Deddf Hawliau Cyflogaeth 1996;
(iii) "Staff Academaidd" yw'r staff hynny a ddiffinnir fel staff academaidd yn y Darpariaethau Cyffredinol sy'n Berthnasol i'r Holl Ordinhadau.
2.4 Ni fydd yr hawl i ddiswyddo staff o ganlyniad i ddileu swydd, na'r ordinhadau a bennir o ran y fath hawl, o dan y Statud hon yn ddilys yn achos staff a ddiffinnir yn isadrannau (3) i (6) o adran 204 Deddf Diwygio Addysg 1988 (staff academaidd a benodwyd cyn 20 Tachwedd 1987 sydd heb eu dyrchafu ers y dyddiad hwnnw), a fydd i'r dibenion hyn yn parhau i fod yn destun i'r pwerau, os oes, a oedd yn ddilys yn eu hachos nhw cyn cyflwyno'r Statud a wnaed gan y Comisiynwyr Prifysgol wrth iddynt ddefnyddio eu grym odan adrannau 203 a 204 Deddf Diwygio Addysg 1988.

3. Disgyblu
3.1 Caiff yr Is-ganghellor, neu unrhyw unigolyn arall a ddynodir, ddisgyblu unrhyw aelod o staff.
3.2 Lle disgyblwyd aelod o staff o dan Gymal 3(1), bydd gan yr aelod hwnnw o staff hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad i unigolyn dynodedig.

4. Diswyddo
4.1 Caiff yr Is-ganghellor, neu unrhyw unigolyn arall a ddynodir, ddiswyddo unrhyw aelod o staff gyda neu heb rybudd, gan ddibynnu ar amgylchiadau'r achos.
4.2 Lle diswyddwyd aelod o staff o dan Gymal 4(1), bydd gan yr aelod hwnnw o staff hawl i apelio yn erbyn y diswyddo i unigolyn dynodedig.

5. Achwyniadau
5.1 Caiff unrhyw aelod o staff geisio unioni unrhyw achwyniad sy'n ymwneud â'i gyflogaeth.
5.2 Os nad yw'r aelod o staff yn fodlon ar ganlyniad yr achwyniad, caiff apelio yn erbyn y penderfyniad hwnnw i unigolyn dynodedig.

6. Ordinhadau
O bryd i'w gilydd (ac yn dilyn ymgynghori â'r undebau llafur) bydd y Cyngor yn gwneud neu'n newid ordinhadau gan bennu penodi unigolion penodol a gweithdrefnau i'w dilyn wrth weithredu'r pwerau a'r dyletswyddau a geir yn y Statud hon. Bydd y fath ordinhadau'n cynnwys y materion canlynol, ond ni chânt eu cyfyngu i'r rhain:-
6.1 Dileu swydd;
6.2 Peidio ag adnewyddu contract tymor penodedig, a dileu swydd o ganlyniad i derfyn llif arian tymor penodedig
6.3 Ymddygiad a rhesymau cadarn eraill dros ddiswyddo;
6.4 Gallu a pherfformiad;
6.5 Anallu oherwydd afiechyd;
6.6 Terfynu penodiadau cyfnod prawf;
6.7 Ymddeol;
6.8 Terfynu ar sail anghyfreithlondeb;
6.9 Terfynu swydd nad yw'n barhaol;
6.10 Achwyniadau staff;
6.11 Apeliadau;
6.12 Darpariaethau Cyffredinol.

Gwybodaeth bellach a lawrlwythiadau

Ordinhadau yn unol â Statud 6 Polisi