Cymhwysedd i Weithio

Cymhwysedd i Weithio

Mae gofyn bod gan y Brifysgol brosesau a pholisïau cadarn er mwyn sicrhau ei bod yn cydymffurfio ag amodau ei thrwydded nawdd, sy'n cynnwys Teithebau Haen 2 (Gweithwyr), Teithebau Haen 4 (Myfyrwyr) a Theithebau Haen 5 (Gweithwyr Dros Dro), ac y gall brofi ei chydymffurfiaeth yn ôl yr angen.

I sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth mewnfudo'r Deyrnas Unedig a thelerau ei thrwydded nawdd, mae'r Brifysgol wedi cyflwyno polisi a gweithdrefn/arweiniad cysylltiedig ar sicrhau cymhwysedd unigolyn i weithio yn y Deyrnas Unedig.

Cwmpas

Mae'r polisi'n gymwys i holl weithwyr y Brifysgol ac unigolion a gaiff eu recriwtio i weithio yn y Brifysgol. Rhaid cynnal gwiriadau hawl i weithio, gan gadw prawf o'r gwiriadau, ar gyfer yr holl weithwyr, ni waeth beth yw eu cenedligrwydd.

Egwyddorion Allweddol

  • Mae gwiriadau hawl i weithio yn gymwys i bawb a gaiff ei recriwtio i weithio i'r Brifysgol, boed ar sail barhaol, amser llawn, rhan-amser, achlysurol/dros dro neu wirfoddol
  • Mae'r Swyddfa Gartrefyn darparu arweiniad manwl ar wiriadau hawl i weithio. Rhaid i wiriadau hawl i weithio gynnwys y canlynol:
    • Cael fersiynau gwreiddiol o un neu ragor o ddogfennau derbyniol;
    • Gwirio dilysrwydd y ddogfen ym mhresenoldeb y deiliad; a
    • Gwneud a chadw copi clir, gan gynnwys cofnodi'r dyddiad a phwy gynhaliodd y gwiriad.
  • Rhaid cynnal a dilysu gwiriadau hawl i weithio cyn dechrau gweithio
  • Dylid cofnodi manylion hawl unigolyn i weithio yn systemau perthnasol y Brifysgol er mwyn sicrhau hysbysiadau a chofnodi priodol o ran rheoli parhaus a dyddiad terfyn.

Bydd y Brifysgol yn atgoffa deiliaid Teitheb Haen 4 o gyfyngiadau eu teitheb o ran cyflawni gwaith (cyflogedig neu ddi-dâl) ac yn gofyn am ddatganiad wedi'i lofnodi yn cadarnhau bod yr unigolyn yn ymwybodol ohonynt ac nad yw'n torri'r cyfyngiadau hyn ar gyfer pob achos o gyflogaeth mae'n ei gyflawni yn y Brifysgol neu yn rhywle arall.