Polisi Gwirfoddoli Staff

Fel rhan o'i hymrwymiad i les y gymuned a staff, mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno Polisi Gwirfoddoli Staff. Nod y polisi hwn yw hysbysu staff a rheolwyr am hawliau staff o ran gwirfoddoli a darparu fframwaith i'r broses. Mae hefyd yn crynhoi hawliau a chyfrifoldebau gwirfoddoli.

Darperir cyfleoedd gwirfoddoli gan Darganfod, elusen gofrestredig a sefydliad gwirfoddoli annibynnol, a leolir ym Mhrifysgol Abertawe, sy'n gweithredu amrywiaeth eang o brosiectau yn y gymuned leol.

Mae'r Brifysgol wedi cytuno y bydd staff sydd wedi cofrestru o dan y Cynllun Gwirfoddoli Staff yn gymwys i dderbyn dyraniad amser sylfaenol sy'n gyfwerth â dau ddiwrnod gweithio, (h.y. 14 awr, neu swm pro rata i staff rhan-amser) â thâl bob blwyddyn, i wneud gwaith gwirfoddol.

Wrth ryddhau staff o'u gwaith i gymryd rhan mewn gwaith gwirfoddol, rhaid cydbwyso hyn â galwadau eraill a blaenoriaethau'r Coleg/Uned Gwasanaeth Proffesiynol. Felly, nid yw amser o'r gwaith at y diben hwn yn hawl awtomatig.

Polisi Gwirfoddoli Staff (Staff Volunteering Policy)

Gweithdrefn Gwirfoddoli Staff (Staff Volunteering Procedure)

Ffurflen Cais am Absenoldeb Gwirfoddoli Staff (Volunteering Scheme Application)

Ffurflen Absenoldeb Gwirfoddoli Staff (Staff Volunteering Leave Form)