Absenoldeb Sabothol ac Absenoldeb â Chaniatâd

Absenoldeb Sabothol ac Absenoldeb â Chaniatâd

Absenoldeb Sabothol

Mae Prifysgol Abertawe'n cydnabod bod absenoldeb sabothol yn rhan gynhenid o ymchwil a'i fod yr un mor bwysig o ran gwella ansawdd addysgu ac arloesi. Mae'r Brifysgol yn hollol ymrwymedig, yn amodol ar yr adnoddau sydd ar gael, i gefnogi ceisiadau am absenoldeb sabothol, â thâl neu'n ddi-dâl, fel rhan o ddatblygu proffil a rhaglenni ymchwil staff.

Mae Absenoldeb Sabothol yn gyfnod pan gewch eich rhyddhau o'ch holl ddyletswyddau addysgu a gweinyddu er mwyn ymgymryd â gwaith ymchwil neu ysgolheigaidd sy'n cyflawni amcanion strategol y Brifysgol a'r Coleg. Gellir ariannu absenoldeb sabothol gan y brifysgol neu drwy ffynonellau allanol a byddwch yn parhau'n gyflogai a delir gan Brifysgol Abertawe yn ystod yr absenoldeb sabothol.

Y Broses a'r Meini Prawf

Fel rhan o'r broses sefydlu ac yn ystod cyfarfodydd adolygiad datblygiad proffesiynol rheolaidd, dylech gael gwybod am eich cymhwysedd i wneud cais am absenoldeb sabothol. Dylid trafod eich dyheadau a'r canlyniadau arfaethedig ar gyfer absenoldeb sabothol hefyd.

Pennaeth yr Ysgol a'r Cyfarwyddwr Ymchwil, neu banel priodol, yn unig sydd â'r awdurdod i gymeradwyo absenoldeb sabothol. Fel arfer, bydd yr Ysgol yn talu unrhyw dreuliau sy'n gysylltiedig â'r absenoldeb sabothol, oni bai fod cyllid allanol wedi'i sicrhau.  Dylai Cynlluniau Busnes Ysgolion ymdrin â blaenoriaethau absenoldeb sabothol ac unrhyw drefniadau i gyflenwi yn ystod absenoldeb.

Cymhwysedd

Nid oes hawl awtomatig i absenoldeb sabothol, yn hytrach bydd hyn yn seiliedig ar deilyngdod cynnig, ei amcanion penodol a'r allbynnau arfaethedig.

Fel arfer, caniateir absenoldeb sabothol at un o'r dibenion canlynol, ond nid yw'r rhestr yn gynhwysfawr:

  • Ymgymryd ag ymchwil neu waith ysgolheigaidd, naill ai ym Mhrifysgol Abertawe neu rywle arall, e.e. ymweld â sefydliadau, cyfleusterau neu lyfrgelloedd mewn rhannau eraill o'r DU neu dramor;
  • Ymgymryd ag ymchwil neu waith ysgolheigaidd sy'n gofyn i chi weithio am gyfnod penodol diffiniedig;
  • Cwblhau llyfr neu fonograff sylweddol;
  • Cymryd swydd dros dro mewn sefydliad arall yn y wlad hon neu dramor;
  • Gweithgareddau entrepreneuraidd sy'n ymwneud â throsglwyddo gwybodaeth neu dechnoleg;
  • Ymchwil weithredol neu ymchwil sy'n canolbwyntio ar y cleient;
  • Ymgynghori
  • Cynhyrchu incwm ar gyfer ymchwil;
  • Gweithio gydag asiantaethau allanol mewn rhwydweithiau defnyddwyr ymchwil;
  • Ymchwil i Effaith ac Addysgeg

Mae disgwyliad pendant y dylai absenoldeb sabothol gryfhau'r broses o roi Strategaeth Ymchwil y Brifysgol ar waith a'i chyflwyniad i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF).  Yn benodol, disgwylir i staff ymchwil weithredol sy'n cyflwyno cais am absenoldeb sabothol gael eu cynnwys yn y REF.  Disgwylir i'r holl allbynnau ymchwil gyflawni safon 3*/4*.

Gall hyd yr absenoldeb sabothol amrywio a chaiff hyn ei ystyried a'i gytuno fel rhan o'r broses gymeradwyo. Dylai adlewyrchu pwysigrwydd strategol y canlyniadau cytunedig.

I gael rhagor o fanylion am sut i wneud cais, y meini prawf cymhwysedd a'r broses, darllenwch y Polisi Absenoldeb Sabothol a Pholisi Absenoldeb â Chaniatâd .

Absenoldeb â Chaniatâd

Mae gennych hawl i wneud cais am absenoldeb â chaniatâd er mwyn derbyn gwahoddiadau i weithio mewn sefydliadau eraill, neu i wneud unrhyw waith cynghori neu ymgynghori ar eu rhan, ar yr amod bod y fath absenoldebau'n rhesymol.  Caiff absenoldebau am resymau eraill eu hystyried yn ôl eu teilyngdod, gan roi sylw i ddatblygiad proffesiynol, cyfle cyfartal neu fantais academaidd i'r Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach