Polisi ar Gyfeiriadedd Rhywiol

Mae Prifysgol Abertawe yn gwerthfawrogi pob un o’i staff a’i myfyrwyr beth bynnag eu cyfeiriadedd rhywiol neu eu pennu rhywedd. Mae’r Brifysgol yn anelu at greu amgylchedd lle y mae pob aelod staff a phob myfyriwr, beth bynnag ei rywioldeb neu ei bennu rhyw, yn teimlo’n gwbl groeso a’i fod wedi’i werthfawrogi, ac ni fydd ymddygiad homoffobig yn cael ei oddef.

Mae’n adnabod hyd a lled y rhagdybiaethau heterorywiol yn y gymdeithas, a bodolaeth homoffobia a thrwy roi’r polisïau a’r gweithdrefnau priodol ar waith y mae’n ceisio sicrhau bod;

a) Recriwtio, cynnydd a dyrchafu wedi’u seilio yn gyfan gwbl ar feini prawf perthnasol nad ydynt yn cynnwys cyfeiriadedd rhywiol.

b) Pawb yn cael ei drin ag urddas a thegwch cyfartal beth bynnag ei gyfeiriadedd rhywiol.

c) Mae cam-drin, aflonyddu neu fwlio homoffobig (e.e. galw enwau/jociau bychanol, ymddygiad annerbyniol neu ddiangen, cwestiynau busneslyd) yn dramgwydd disgyblaethol difrifol, ac ymdrinnir ag ef o dan y weithdrefn berthnasol.

d) Ni chaniateir propaganda homoffobig, ar ffurf deunyddiau ysgrifenedig, graffiti, caneuon neu areithiau. Mae’r Brifysgol yn ymgymryd â dileu unrhyw bropaganda o’r fath lle bynnag y mae’n ymddangos ar ei heiddo a bydd yn gweithredu yn erbyn y rhai sy’n gyfrifol. Wrth weithio o fewn amgylchedd addysgol efallai y bydd adegau pan fydd angen i staff academaidd drafod deunydd sy’n hynod sarhaus â myfyrwyr. Yn yr achos hwn, mae’r Brifysgol yn cydnabod bod anghenion addysgol teg dros arddangos a thrafod materion o’r fath.

e) Bydd y Brifysgol yn darparu amgylchedd cefnogol i staff neu fyfyrwyr sydd am iddi fod yn hysbys eu bod yn Lesbiaidd, Hoyw neu’n Ddeurywiol. Fodd bynnag, mae gan yr unigolion yr hawl i ddewis a ydynt am fod yn agored am eu rhywioldeb yn y Brifysgol. Mae cyhoeddi rhywioldeb rhywun, boed yn aelod staff neu’n fyfyriwr, heb ei ganiatâd yn ffordd o aflonyddu, a chaiff ei thrin yn y ffordd honno.

f) Ni ragdybir bod partneriaid staff a myfyrwyr o’r rhyw arall. Lle bynnag y bo modd, bydd manteision y gweithle yr un mor berthnasol i’r partneriaid o’r un rhyw.

g) Mae’r Brifysgol yn croesawu a lle y bo’n briodol bydd yn darparu cyfleusterau perthnasol ar gyfer grwpiau myfyrwyr a staff Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol (e.e. cyfleusterau cyfarfod ayyb).

h) Caiff materion Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol eu cynnwys mewn hyfforddiant cydraddoldeb, arolygon agweddol mewnol, monitro cwynion am aflonyddu ayyb.

i) Mae’r Brifysgol yn cydnabod bod staff a myfyrwyr Lesbiaid, Hoyw a Deurywiol yn dod o gefndiroedd amrywiol, a bydd yn ymdrechu i sicrhau nad ydynt yn profi gwahaniaethu naill ai ar sail eu cyfeiriadedd rhywiol neu ar sail eu hunaniaeth (e.e. hil, oedran, crefydd, anabledd).

Mae’r polisïau canlynol yn cefnogi ymrwymiad y Brifysgol i werthfawrogi pob aelod staff a phob myfyriwr yn gydradd â’i gilydd, beth bynnag ei gyfeiriadedd rhywiol neu ei bennu rhywedd;

  • Cod Ymarfer Cyfleoedd Cyfartal
  • Canllawiau ar gyfer Recriwtio a Dethol
  • Polisi Urddas wrth Weithio ac Astudio
  • Polisïau Disgyblu a Chwyno

(Noder bod yr Uned Her Cydraddoldeb wedi cynhyrchu canllawiau manwl o’r enw “Cyflogi Pobl ym maes Addysg Uwch: Cyfeiriadedd Rhywiol”. Mae modd lawrlwytho’r canllawiau hyn oddi ar wefan yr Uned Her Cydraddoldeb www.ecu.ac.uk o dan ‘Cyhoeddiadau’.

Llawrlwythiadau

Polisi ar Gyfeiriadedd Rhywiol