Rheolwr Llinell Staff Academaidd Canllawiau Adolygiad Interim

Canllawiau

Sylwer:Os daethoch yn rheolwr llinell yn ddiweddar, a/neu’ch bod yn rhoi’r gorau i’ch cyfrifoldeb fel rheolwr llinell, dylech ystyried dilyn y camau canlynol:

 • Cyfarfod â’ch aelodau staff yn unigol i esbonio mai chi fydd eu rheolwr llinell newydd/neu i esbonio na fyddwch yn gweithredu fel eu rheolwr llinell mwyach. Esboniwch y rhesymau am y newid ac os ydych yn rhoi’r gorau i’ch cyfrifoldeb fel rheolwr llinell, rhowch wybod iddynt bwy fydd y rheolwr llinell newydd.
 • Fel rheolwr llinell newydd, er mwyn sicrhau bod yr adolygiad yn ystyrlon, gallai fod yn ddefnyddiol ceisio adborth gan y rheolwr llinell blaenorol a defnyddio unrhyw ddata yn ymwneud ag amcanion sydd ar gael.

 

Cam 1     Paratoi ar gyfer y Drafodaeth Wyneb yn Wyneb:

 • Cadarnhewch ddyddiad, amser a lleoliad yr adolygiad interim wyneb yn wyneb gyda'ch cydweithiwr.
 • Bydd eich cydweithiwr yn myfyrio ynghylch ei berfformiad ac yn cwblhau ei baratoadau ar-lein, fel y manylir isod yn y testun italig:
 • Llwybrau Gyrfa a Dyrchafiadau: Nid oes angen unrhyw newidiadau. 

Os yw'ch cydweithiwr wedi gwneud cais am ddyrchafiad, dylech chi a'ch cydweithiwr drafod y camau nesaf yn dilyn canlyniad y cais am ddyrchafiad. Os na fu'r cais yn llwyddiannus, cedwir yr adborth ar y cais am ddyrchafiad yn yr adran Llwytho Dogfennau. Bydd yr adborth hwn yn cefnogi trafodaeth ystyrlon gyda'ch cydweithiwr am ei ddatblygiad yn dilyn canlyniad y cais am ddyrchafiad.

Dylech roi crynodeb o'ch trafodaeth ynghylch y camau nesaf yn y blwch testun “Canlyniad y cais am Ddyrchafiad”.

Eich Data: Nid oes unrhyw gamau gweithredu i'w dilyn.

Amcanion Blaenorol: Nid oes angen unrhyw newidiadau.

Amcanion Presennol:

Amcanion Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPA) a Dangosyddion Perfformiad Allweddol Cymunedol:

Ar gyfer pob DPA, dylai glicio ar y rhes i adolygu'r amcanion y cytunwyd arnynt yn ystod ei Adolygiad Datblygiad Proffesiynol blynyddol. Dylai gymryd amser i fyfyrio ynghylch ei gynnydd ers yr Adolygiad Datblygiad Proffesiynol blynyddol. Gan ddefnyddio’r dewisiadau “Cyflawnwyd”, “Heb gyflawni” neu “Amherthnasol” o'r gwymplen, bydd yn diweddaru ei statws ar gyfer pob amcan DPA. Yn yr adran “Nodiadau Cynnydd”, dylai gofnodi’i dystiolaeth i gefnogi’i statws.

Amcanion Adborth:

Adborth 360 ar gyfer Rheolwyr Llinell sydd ar lefel Uwch-ddarlithydd ac uwch yn unig.  Casglwyd  adborth 360 er mwyn helpu eich cydweithiwr i ddeall ei arferion arweinyddiaeth yn well a'u datblygu ymhellach. Gellir ei weld drwy glicio ar "adborth 360" neu yn yr adran "Llwytho Dogfennau.

Dylai gymryd amser i fyfyrio ynghylch ei gynnydd ers ei Adolygiad Datblygiad Proffesiynol blynyddol. Gan ddefnyddio’r dewisiadau 'Cyflawnwyd', 'Heb gyflawni' neu 'Amherthnasol' o'r gwymplen, bydd yn diweddaru ei statws ar gyfer pob amcan DPA. Yn yr adran “Nodiadau Cynnydd”, dylai gofnodi tystiolaeth i gefnogi’i statws.

Amcanion:

Dylai gymryd amser i fyfyrio ynghylch ei berfformiad yn unol â'r amcanion hyn ers yr Adolygiad Datblygiad Proffesiynol blynyddol. Gan ddefnyddio’r dewisiadau 'Cyflawnwyd', 'Heb gyflawni' neu 'Amherthnasol' o'r gwymplen, bydd yn diweddaru ei statws ar gyfer pob amcan DPA. Yn yr adran “Nodiadau Cynnydd”, dylai gofnodi tystiolaeth i gefnogi’i statws.

 • Llwytho Dogfennau: Dylech lwytho unrhyw wybodaeth a fydd o gymorth ar gyfer eich trafodaethau gyda'ch rheolwr llinell ac i sicrhau eich bod yn cael cydnabyddiaeth am eich cynnydd ers eich Adolygiad Datblygiad Proffesiynol blynyddol.
 • Nodiadau a Negeseuon: Os ydych am i'r nodyn fod yn breifat h.y. chi yn unig all ei weld, ticiwch y blwch 'Mae'r nodyn yn breifat'. Fel arall, gallwch anfon e-bost at eich rheolwr llinell drwy'r adran nodiadau a negeseuon.
 • Cadw: Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r camau uchod, cliciwch “Cadw”. Yna byddwch yn gallu clicio ar "Anfon cais am interim at yr adolygydd" a bydd eich rheolwr llinell yn derbyn neges yn dweud eich bod yn barod iddo edrych ar eich nodiadau cynnydd.

Ar ôl derbyn y wybodaeth hon, dylech adolygu’r cynnwys a meddwl am gynnydd eich cydweithiwr wrth i chi baratoi ar gyfer y cyfarfod interim wyneb yn wyneb. Efallai yr hoffech ychwanegu nodyn i'ch cydweithiwr drwy'r adran "Nodiadau a Negeseuon" ar yr Adolygiad Datblygiad Personol Ar-lein neu siarad yn uniongyrchol â'ch cydweithiwr i baratoi ar gyfer eich cyfarfod wyneb yn wyneb.

 

Cam 2     Y Cyfarfod Wyneb yn Wyneb:

 • Mae’r adolygiad interim yn gyd-drafodaeth am gynnydd eich cydweithiwr o ran yr amcanion y cytunwyd arnynt yn ei Adolygiad Datblygiad Proffesiynol blynyddol ac mae'n gyfle i ystyried unrhyw gymorth neu gyfarwyddyd pellach y mae eu hangen ar gyfer gweddill y cyfnod adolygu.
 • Mae'n bwysig eich bod chi a'ch cydweithiwr wedi paratoi ar gyfer y drafodaeth hon.
 • Ar ddiwedd y drafodaeth dylai fod crynodeb cytbwys sy'n cynnwys cydnabyddiaeth o'r cynnydd a wnaed, yn ogystal â herio unrhyw feysydd lle gellir gwella'r cynnydd. Mae'n bwysig annog eich cydweithiwr i archwilio unrhyw ffyrdd y gallai wella yn eich barn.
 • Ar ddiwedd y cyfarfod hwn, dylai'ch cydweithiwr deimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi, ei gydnabod a'i herio. Dylai ddeall yn llawn ei amcanion am weddill y cyfnod adolygu, yn ogystal â'r disgwyliadau ohono ac unrhyw gymorth neu ddatblygu priodol y mae eu hangen i'w cyflawni.
 • Dylech chi a’ch cydweithiwr gytuno pryd i gynnal yr adolygiad blynyddol llawn, sef rywbryd rhwng 1 Medi a 30 Tachwedd 2018.

 

Cam 3        Ar ôl y Cyfarfod Wyneb yn Wyneb:

Ar ôl y cyfarfod wyneb yn wyneb, bydd eich cydweithiwr yn cwblhau’r camau canlynol y rhoddir manylion amdanynt mewn ffont italig isod:

 • Bydd yn newid unrhyw feysydd y cytunodd y ddau ohonoch arnynt yn ystod y drafodaeth.
 • Mae modd gwneud hyn naill ai yn yr ystafell gyfarfod gyda chi, cyhyd â bod cyfrifiadur/gliniadur ar gael neu gellir eu diweddaru mewn lleoliad arall.

Unwaith iddo gwblhau pob newid y cytunwyd arnynt, bydd yn clicio "Cadw", a dylai roi gwybod i chi am hyn.

Ar ôl derbyn yr uchod:

 • Adolygwch a chytunwch ar ei newidiadau.
 • Ychwanegwch grynodeb sy'n adlewyrchu'r drafodaeth wyneb yn wyneb yn yr adran nodiadau.
 • Nodwch ddyddiad yn y blwch testun "Dyddiad Targed y Prif Adolygiad Nesaf" ar ben y dudalen.
 • Ticiwch y blwch i gadarnhau eich bod wedi ychwanegu crynodeb o'r cyfarfod wyneb yn wyneb. Cliciwch y botwm [Adolygu'r Broses].

Anfonir e-bost cadarnhau atoch chi a'ch cydweithiwr gydag atodiad calendr. Gallwch fewnforio'r atodiad i'ch calendr Outlook (drwy glicio ddwywaith arno) i'ch atgoffa pryd y dylech drefnu'r prif adolygiad nesaf.