Gwasanaethau Proffesiynol Rheolwr Llinell Staff Canllawiau Adolygiad Interim

Canllawiau

Sylwer: Os cawsoch eich penodi'n rheolwr llinell yn ddiweddar, a/neu os ydych yn rhoi’r gorau i’ch cyfrifoldeb fel rheolwr llinell, dylech ystyried y camau gweithredu canlynol:

 • Trefnwch gwrdd â'ch aelodau staff unigol i esbonio mai chi fydd eu rheolwr llinell newydd/neu na fyddwch yn rheolwr llinell iddynt bellach. Esboniwch y rhesymau dros y newid ac, os ydych yn rhoi'r gorau i'ch cyfrifoldeb, rhowch wybod iddynt pwy fydd eu rheolwr llinell newydd.
 • Fel rheolwr llinell newydd, i sicrhau bod yr adolygiad yn ystyrlon, efallai y bydd yn ddefnyddiol ceisio adborth gan y rheolwr llinell blaenorol a defnyddio unrhyw ddata am amcanion sydd ar gael.

 

Cam 1 Paratoi ar gyfer y Drafodaeth Wyneb yn Wyneb:

 • Cadarnhewch ddyddiad, amser a lleoliad cyfarfod wyneb yn wyneb yr adolygiad interim gyda'ch cydweithiwr.

Bydd eich cydweithiwr yn myfyrio ac yn cwblhau ei baratoadau ar-lein fel y’i nodir isod mewn llythrennau italig:

 • Proffil y Rôl: Dim angen unrhyw newidiadau.
 • Amcanion Blaenorol: Dim angen unrhyw newidiadau.
 • Staff sydd â gwerthoedd yn eu disgrifiadau swyddi yn unig

Amcanion Adborth: wrth baratoi ar gyfer ei adolygiad blynyddol, cafodd "Adroddiad Adborth ar y Gwerthoedd" eich cydweithiwr ei lwytho i adran "Llwytho Dogfennau" ei Adolygiad. Caniataodd y tab "Amcanion Adborth" i'ch cydweithiwr gofnodi canlyniadau, camau gweithredu, mesurau cefnogi a lefel ymrwymiad cytunedig mewn perthynas â'r adborth ar y gwerthoedd. Dylai gymryd amser i fyfyrio ar ei gynnydd ers yr Adolygiad Datblygiad Proffesiynol  blynyddol yn y blwch "Nodiadau Cynnydd" a defnyddio'r dewisiadau yn y gwymplen, sef "Cyflawnwyd, "Heb ei Gyflawni" neu  "Amherthnasol" i ddiweddaru ei statws ar gyfer pob amcan.

 • Amcanion Presennol: Dylai gymryd amser i fyfyrio ar gynnydd ers yr Adolygiad Blynyddol. Gan ddefnyddio’r dewisiadau “Cyflawnwyd”, “Heb ei gyflawni” neu “Amherthnasol” o'r gwymplen, bydd yn diweddaru ei statws ar gyfer pob amcan. Yn y blwch "Nodiadau Cynnydd", bydd yn cofnodi ei dystiolaeth i gefnogi ei statws.
 •  Llwytho Dogfennau: Bydd yn llwytho unrhyw wybodaeth i helpu'ch trafodaeth ac i sicrhau ei fod yn cael ei gydnabod am gynnydd ers ei adolygiad blynyddol. 
 • Nodiadau a Negeseuon: Gall ychwanegu nodyn i anfon e-bost atoch ynghylch unrhyw ymholiadau neu faterion yr hoffai eich hysbysu amdanynt.
 • Cadw: Ar ôl cwblhau'r uchod, bydd yn gwasgu "Cadw". Yna bydd yn clicio "Anfon cais interim i'r adolygwr" a byddwch yn derbyn e-bost i'ch hysbysu ei fod yn barod i chi adolygu ei nodiadau cynnydd.
 • Ar ôl derbyn yr wybodaeth hon, dylech adolygu'r cynnwys a pharatoi'ch meddyliau am ei gynnydd i baratoi ar gyfer y cyfarfod interim wyneb yn wyneb. Efallai yr hoffech ychwanegu nodyn i’ch cydweithiwr drwy’r adran ‘Nodiadau a Negeseuon’ ar yr Adolygiad Datblygiad Proffesiynol ar-lein neu siarad yn uniongyrchol â’ch cydweithiwr i baratoi ar gyfer eich cyfarfod wyneb yn wyneb.

 

Cam 2 Y Cyfarfod Wyneb yn Wyneb:

Adolygu amcanion cytunedig y flwyddyn hon

 • Mae’r adolygiad interim yn drafodaeth ddwyffordd am gynnydd eich cydweithiwr o ran yr amcanion y cytunwyd arnynt yn ei Adolygiad Datblygiad Proffesiynol blynyddol, ac mae'n gyfle i ystyried unrhyw gymorth neu gyfarwyddyd pellach y bydd eu hangen ar gyfer gweddill y cyfnod adolygu.
 • Mae'n bwysig eich bod chi a'ch cydweithiwr wedi paratoi ar gyfer y drafodaeth.
 • Ar ddiwedd y drafodaeth, dylai fod crynodeb cytbwys, sy'n cynnwys cydnabyddiaeth o gynnydd a wnaed, yn ogystal â herio unrhyw feysydd lle gellid gwella cynnydd. Mae'n bwysig annog eich cydweithiwr i archwilio unrhyw ffyrdd y gallai wella yn eich barn chi.
 • Ar ddiwedd y cyfarfod hwn, dylai'ch cydweithiwr deimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi, ei gydnabod a'i herio. Dylai fod ganddo ddealltwriaeth glir o'i amcanion am weddill y cyfnod adolygu, yn ogystal â'r disgwyliadau ohono ac unrhyw gymorth neu ddatblygu priodol y mae eu hangen i'w cyflawni.
 • Cytunwch â'ch cydweithiwr pryd rydych yn bwriadu cynnal yr adolygiad blynyddol llawn, rhwng 1 Medi a 30 Tachwedd 2018.

I aelodau staff â gwerthoedd yn eu disgrifiadau swydd yn unig:

 • Cyn ei adolygiad blynyddol, cafodd "Adroddiad Adborth ar y Gwerthoedd" eich cydweithiwr ei lwytho i adran "Llwytho Dogfennau" ei Adolygiad. Caniataodd y tab 'Eich Adborth' iddo gofnodi canlyniadau, camau gweithredu, mesurau cymorth a lefel ymrwymiad cytunedig mewn perthynas â'r adborth ar y gwerthoedd, yn dilyn y drafodaeth wyneb yn wyneb rhyngoch.
 • Yn ystod cyfarfod wyneb yn wyneb yr Adolygiad Interim, dylech arwain trafodaeth lle caiff gyfle i fyfyrio ar ei gynnydd ynghylch ei ganlyniadau, ei gamau gweithredu, mesurau cymorth a lefel ymrwymedig cytunedig mewn perthynas â'r adborth ar y gwerthoedd ers eich trafodaeth yn yr Adolygiad blynyddol. Cofnodwch y drafodaeth yn adran nodiadau'r ffurflen ar-lein.

 

Cam 3 Ar ôl y Cyfarfod Wyneb yn Wyneb:

 • Yn dilyn y cyfarfod wyneb yn wyneb, bydd eich cydweithiwr yn cwblhau'r canlynol, fel y'i nodir mewn llythrennau italig isod:
 • Bydd yn diwygio unrhyw feysydd y cytunodd y ddau ohonoch arnynt yn ystod y drafodaeth.
 • Gellir naill ai cwblhau hyn yn yr ystafell gyfarfod gyda chi, ar yr amod bod cyfrifiadur/gliniadur ar gael, neu ei ddiweddaru mewn lleoliad arall.
 • Pan fydd wedi cwblhau'r holl newidiadau cytunedig, bydd yn gwasgu "Cadw" a dylai roi gwybod i chi am hyn.

Wrth dderbyn yr uchod:

 • Dylech adolygu ei newidiadau a chytuno arnynt.
 • Ychwanegwch grynodeb sy'n adlewyrchu'r drafodaeth wyneb yn wyneb yn yr adran nodiadau.
 • Nodwch ddyddiad yn y blwch testun "Dyddiad Targed y Prif Adolygiad Nesaf" ar ben y ffurflen.
 • Ticiwch y blwch i gadarnhau eich bod wedi ychwanegu crynodeb o'r cyfarfod wyneb yn wyneb. Cliciwch y botwm Prosesu Adolygiad
 • Anfonir e-bost cadarnhau atoch chi ac at eich cydweithiwr ynghyd ag atodiad calendr. Gallwch fewnforio'r atodiad i'ch calendr Outlook (drwy glicio ddwywaith arno) i'ch atgoffa pryd y dylech drefnu'r prif adolygiad nesaf.