Canllawiau Adolygiad Interim Staff Academaidd

Canllawiau

Sylwer: Os yw'ch rheolwr llinell yn newid, dylech ystyried y camau gweithredu canlynol:

 • Trefnu cyfarfod anffurfiol gyda'ch rheolwr llinell newydd i gyflwyno'ch hun ac i drafod eich perfformiad dros y flwyddyn ddiwethaf.
 • I helpu i sicrhau bod yr adolygiad yn ystyrlon a'ch bod yn derbyn cydnabyddiaeth, dylech lwytho'r holl ddogfennau ategol gan ddefnyddio'r adran "Llwytho Dogfennau".

 

Cam 1     Paratoi ar gyfer y Drafodaeth Wyneb yn Wyneb:

 • Cadarnhewch ddyddiad, amser a lleoliad eich adolygiad interim wyneb yn wyneb gyda'ch rheolwr llinell.
 • Llwybrau Gyrfa a Dyrchafiadau: Nid oes angen unrhyw newidiadau.

Os gwnaethoch gais am ddyrchafiad, dylech chi a'ch rheolwr llinell drafod y camau nesaf yn dilyn canlyniad eich cais.

Os na fu'ch cais yn llwyddiannus, cedwir yr adborth ar eich cais am ddyrchafiad yn yr adran Llwytho Dogfennau. Bydd yr adborth hwn yn cefnogi trafodaeth ystyrlon gyda'ch rheolwr llinell ynghylch eich datblygiad yn dilyn canlyniad eich cais am ddyrchafiad.

Bydd eich rheolwr llinell yn rhoi crynodeb o'r drafodaeth hon yn yr adran "Canlyniad y Cais am Ddyrchafiad".  

 • Eich Data: Nid oes unrhyw gamau gweithredu i'w dilyn.
 • Amcanion Blaenorol: Nid oes angen unrhyw newidiadau.
 • Amcanion Presennol

Amcanion Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPA) a Dangosyddion Perfformiad Allweddol Cymunedol:

Ar gyfer pob DPA, cliciwch ar y rhes i adolygu'r amcanion y cytunwyd arnynt yn ystod eich Adolygiad Datblygiad Proffesiynol blynyddol. Dylech gymryd amser i fyfyrio ynghylch eich cynnydd ers eich Adolygiad Datblygiad Proffesiynol blynyddol. Gan ddefnyddio’r dewisiadau “Cyflawnwyd”, “Heb ei gyflawni" neu “Amherthnasol” o'r gwymplen, diweddarwch eich statws ar gyfer pob amcan DPA. Yn yr adran "Nodiadau Cynnydd", nodwch eich tystiolaeth i gefnogi'r statws hwnnw.

Amcanion Adborth:

Adborth 360 ar gyfer Rheolwyr Llinell sydd ar lefel Uwch-ddarlithydd ac uwch yn unig. Casglwyd eich adborth 360 er mwyn eich helpu i ddeall eich arferion arweinyddiaeth yn well a'u datblygu ymhellach. Gallwch ei weld drwy glicio ar "adborth 360" neu yn yr adran "Llwytho Dogfennau".

Meddyliwch am eich cynnydd ers eich Adolygiad Datblygiad Proffesiynol blynyddol. Gan ddefnyddio’r dewisiadau “Cyflawnwyd”, “Heb ei gyflawni” neu “Amherthnasol” o'r gwymplen, diweddarwch eich statws ar gyfer pob amcan. Yn yr adran "Nodiadau Cynnydd", nodwch eich tystiolaeth i gefnogi'r statws hwnnw.

Amcanion:

Meddyliwch am eich cynnydd ers eich Adolygiad Datblygiad Proffesiynol blynyddol. Gan ddefnyddio’r dewisiadau “Cyflawnwyd”, “Heb ei gyflawni” neu “Amherthnasol” o'r gwymplen, diweddarwch eich statws ar gyfer pob amcan. Yn yr adran "Nodiadau Cynnydd", nodwch eich tystiolaeth i gefnogi'r statws hwnnw.

 • Llwytho Dogfennau: Dylech lwytho unrhyw wybodaeth a fydd o gymorth ar gyfer eich trafodaeth gyda'ch rheolwr llinell ac i sicrhau eich bod yn cael cydnabyddiaeth am eich cynnydd ers eich Adolygiad Datblygiad Proffesiynol blynyddol.
 • Nodiadau a Negeseuon: Os ydych am i'r nodyn fod yn breifat h.y. chi yn unig all ei weld, ticiwch y blwch 'Mae'r nodyn yn breifat'. 
 • Cadw: Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r camau uchod, cliciwch “Cadw” ac yna "Anfon Cais am Interim at yr Adolygydd". Yna bydd eich rheolwr llinell yn ymwybodol bod eich paratoadau ar gyfer eich cyfarfod interim wyneb yn wyneb yn barod.

 

Cam 2     Y Cyfarfod Wyneb yn Wyneb:

Adolygiad o'r amcanion y cytunwyd arnynt ar gyfer eleni

 • Mae’r adolygiad interim yn gyd-drafodaeth am eich cynnydd o ran yr amcanion y cytunwyd arnynt yn eich Adolygiad Datblygiad Proffesiynol blynyddol ac mae'n gyfle i ystyried unrhyw gymorth neu gyfarwyddyd pellach y mae eu hangen ar gyfer gweddill y cyfnod adolygu.
 • Mae'n bwysig eich bod chi a'ch rheolwr llinell wedi paratoi ar gyfer y drafodaeth hon.
 • Ar ddiwedd y drafodaeth dylai fod crynodeb cytbwys sy'n cynnwys cydnabyddiaeth o'r cynnydd a wnaed, yn ogystal â herio unrhyw feysydd lle gellir gwella'r cynnydd. Mae'n bwysig eich bod yn cael eich annog i archwilio ffyrdd y gallech wella yn eich barn chi.
 • Ar ddiwedd y drafodaeth hon, dylech deimlo eich bod yn cael eich gwerthfawrogi, eich cydnabod a'ch herio. Dylech ddeall yn llawn eich amcanion am weddill y cyfnod adolygu, yn ogystal â'r disgwyliadau ohonoch ac unrhyw gymorth neu ddatblygu priodol y mae eu hangen arnoch i'w cyflawni.
 • Dylech gytuno gyda'ch rheolwr llinell pryd i gynnal yr adolygiad blynyddol llawn, sef rywbryd rhwng 1 Medi a 30 Tachwedd 2018.

 

Cam 3        Ar ôl y Cyfarfod Wyneb yn Wyneb:

 • Yn dilyn y cyfarfod wyneb yn wyneb newidiwch unrhyw feysydd yr ydych chi a'ch rheolwr llinell wedi cytuno arnynt yn ystod y drafodaeth.
 • Gallwch naill ai gwblhau hyn yn yr ystafell gyfarfod gyda'ch rheolwr llinell, cyhyd â bod cyfrifiadur/gliniadur ar gael, neu gallwch eu diweddaru mewn lleoliad arall.
 • Ar ôl i chi gwblhau hyn, cliciwch "Cadw" a rhoi gwybod i'ch rheolwr llinell.
 • Mae'ch adolygiad interim bellach yn barod i'ch rheolwr llinell ei brosesu.
 • Anfonir e-bost cadarnhau atoch chi a'ch rheolwr llinell gydag atodiad calendr. Gallwch fewnforio'r atodiad i'ch calendr Outlook (drwy glicio ddwywaith arno) i'ch atgoffa pryd y dylech drefnu'r prif adolygiad nesaf.