Canllawiau Adolygiad Interim Gwasanaethau Proffesiynol Staff

Canllawiau

 Sylwer: Os yw'ch rheolwr llinell yn newid, dylech ystyried y camau gweithredu canlynol:

 • Trefnu cyfarfod anffurfiol gyda'ch rheolwr llinell newydd i gyflwyno'ch hun ac i drafod eich perfformiad dros y flwyddyn ddiwethaf.
 • I helpu i sicrhau bod yr adolygiad yn ystyrlon a'ch bod yn derbyn cydnabyddiaeth, dylech uwchlwytho'r holl ddogfennaeth gefnogol gan ddefnyddio'r adran "Llwytho Dogfennau".

 

Cam 1     Paratoi ar gyfer y Drafodaeth Wyneb yn Wyneb

 • Cadarnhewch ddyddiad, amser a lleoliad eich adolygiad wyneb yn wyneb interim gyda'ch rheolwr llinell.
 • Proffil y Rôl: Dim angen unrhyw newidiadau.
 • Amcanion Blaenorol: Dim angen unrhyw newidiadau.
 • Cydweithwyr â gwerthoedd yn eu disgrifiadau swydd yn unig

Amcanion Adborth: wrth baratoi ar gyfer eich adolygiad blynyddol, cafodd eich "Adroddiad Adborth ar y Gwerthoedd" ei lwytho i adran "Llwytho Dogfennau" eich Adolygiad. Caniataodd y tab "Amcanion Adborth" i chi gofnodi canlyniadau, camau gweithredu, mesurau cefnogi a lefel ymrwymiad cytunedig mewn perthynas â'r adborth ar y gwerthoedd. Cymerwch amser i fyfyrio ar eich cynnydd ers eich Adolygiad Datblygiad Proffesiynol  blynyddol yn y blwch "Nodiadau Cynnydd" a defnyddiwch y  dewisiadau yn y gwymplen, sef "Cyflawnwyd, "Heb ei Gyflawni" neu  "Amherthnasol" i ddiweddaru'ch statws ar gyfer pob amcan.

 • Amcanion Presennol: Cymerwch amser i fyfyrio ar eich cynnydd ers eich Adolygiad Datblygiad Proffesiynol blynyddol. Gan ddefnyddio’r dewisiadau “Cyflawnwyd”, “Heb ei gyflawni” neu “Amherthnasol” o'r gwymplen, diweddarwch eich statws ar gyfer pob amcan. Yn y blwch testun "Nodiadau Cynnydd", nodwch eich tystiolaeth i gefnogi'r statws hwnnw.
 • Llwytho Dogfennau:  Dylech uwchlwytho unrhyw wybodaeth a fydd o gymorth ar gyfer eich trafodaethau gyda'ch rheolwr llinell ac i sicrhau eich bod yn cael cydnabyddiaeth am eich cynnydd ers eich Adolygiad Datblygiad Proffesiynol blynyddol.
 • Nodiadau a Negeseuon: Os hoffech i nodyn fod yn breifat h.y. chi yn unig all ei weld, ticiwch y blwch 'Nodyn yn breifat?'. Mae angen i chi ychwanegu nodyn i hysbysu eich rheolwr llinell eich bod wedi cwblhau'r camau paratoi a'ch bod yn barod i gael cyfarfod interim wyneb yn wyneb.
 • Cadw: Ar ôl i chi gwblhau'r camau uchod, gwasgwch "Cadw" ac yna "Anfon Cais Interim i'r Adolygwr". Felly, bydd eich rheolwr llinell yn ymwybodol eich bod wedi paratoi ar gyfer eich cyfarfod interim wyneb yn wyneb.

 

Cam 2     Y Cyfarfod Wyneb yn Wyneb

Adolygiad o'r amcanion y cytunwyd arnynt ar gyfer eleni

 • Mae’r adolygiad interim yn drafodaeth ddwyffordd am eich cynnydd o ran yr amcanion y cytunwyd arnynt yn eich Adolygiad Datblygiad Proffesiynol blynyddol, ac mae'n gyfle i ystyried unrhyw gymorth neu gyfarwyddyd pellach y bydd eu hangen ar gyfer gweddill y cyfnod adolygu.
 • Mae'n bwysig eich bod chi a'ch rheolwr llinell wedi paratoi ar gyfer y drafodaeth hon.
 • Ar ddiwedd y drafodaeth dylai fod crynodeb cytbwys sy'n cynnwys cydnabyddiaeth o'r cynnydd a wnaed, yn ogystal â herio unrhyw feysydd lle gellir gwella'r cynnydd. Mae'n bwysig eich bod yn cael eich annog i archwilio unrhyw ffyrdd y gallech wella yn eich barn chi.
 • Ar ddiwedd y drafodaeth hon, dylech deimlo eich bod yn cael eich gwerthfawrogi, eich cydnabod a'ch herio. Dylai fod gennych ddealltwriaeth glir o'ch amcanion am weddill y cyfnod adolygu, yn ogystal â'r disgwyliadau ohono ac unrhyw gymorth neu ddatblygu priodol y mae eu hangen i'w cyflawni.

 

Cam 3        Ar ôl y Cyfarfod Wyneb yn Wyneb

 • Dylech gytuno â'ch rheolwr llinell pryd i gynnal yr adolygiad blynyddol llawn, sef rhywbryd rhwng 1 Medi a 30 Tachwedd 2018.
 • Yn dilyn y cyfarfod wyneb yn wyneb, newidiwch unrhyw feysydd rydych chi a'ch rheolwr llinell wedi cytuno arnynt yn ystod y drafodaeth.
 • Gellir naill ai cwblhau hyn yn yr ystafell gyfarfod gyda'r rheolwr llinell, ar yr amod bod cyfrifiadur/gliniadur ar gael, neu ei ddiweddaru mewn lleoliad arall.
 • Ar ôl i chi gwblhau hyn, cliciwch "Cadw" a rhoi gwybod i'ch rheolwr llinell.
 • Mae'ch adolygiad interim bellach yn barod i'ch rheolwr llinell ei brosesu.

Anfonir e-bost cadarnhau atoch chi a'ch rheolwr llinell gydag atodiad calendr. Gallwch fewnforio'r atodiad i'ch calendr Outlook (drwy glicio ddwywaith arno) i'ch atgoffa pryd y dylech drefnu'r prif adolygiad nesaf.