Canllawiau Adolygiad Blynyddol y Rheolwr Llinell Staff Gwasanaethau Proffesiynol

Canllawiau

Gellir ddod o hyd i’r Adolygiad Datblygiad Proffesiynol arlein yn y safle canlynol: https://intranet.swan.ac.uk/PDR

Ar gyfer rheolwyr llinell, gellir ddod o hyd i safle gweinyddu yr Adolygiad Datblygiad Proffesiynol ar thudalen fewnrwyd y Brifysgol. Cliciwch “ Staff Information” ar ben y dudalen ar y llaw chwith, ac yna “Professional Review Administration”.

Os ydych yn rheolwr llinell newydd, ac/neu yn rhoi’r gorau i fod yn rheolwr llinell, allwch chi ystyried y canlynol, os gwelwch yn dda:

 • Cyfarfod gyda’ch staff yn unigol i esbonio mae chi yw eu rheolwr llinell newydd/nid chi bellach yw eu rheolwr llinell. Esboniwch pam mae’r newid wedi digwydd ac os yn berthnasol, pwy yw’r rheolwr llinell newydd.
 • Os ydych yn rheolwr llinell newydd, er mwyn sicrhau adolygiad ystyrlon, gofynnwch am adborth o’r hen rheolwr llinell a defnyddiwch unrhyw data annibynnol sydd ar gael.

 

Cam 1 - Paratoi ar gyfer y cyfarfod wyneb yn wyneb:

Bydd eich cydweithiwr yn myfyrio ar ei berfformiad ac yn cwblhau ei baratoadau arlein, fel yr amlygir islaw mewn llythrennau italig:

 • Proffil y Rôl: Os yw'n berthnasol, bydd yn nodi unrhyw newid i'w rôl ers ei adolygiad datblygiad proffesiynol diwethaf (os na chafwyd unrhyw newid, bydd yn ysgrifennu "Amherthnasol”).
 • Amcanion Blaenorol: Bydd yn defnyddio'r dewisiadau yn y blwch naid, sef "Cyflawnwyd", "Ni chyflawnwyd", ac "Amherthnasol" i ddiweddaru ei statws o dan bob amcan. Yn y blwch "Nodiadau Cynnydd", bydd yn nodi ei dystiolaeth i gefnogi'r statws hwnnw.
 • Amcanion Presennol: Gan fyfyrio ar amcanion y Brifysgol a'ch adran, bydd yn nodi manylion ei amcanion arfaethedig ar gyfer 2016/2017, gan sicrhau cwblhau pob adran, gan gynnwys - disgrifiad, mesur, dyddiad targed, ac, os yw'n berthnasol, unrhyw "Gofynion Hyfforddiant o'r Ganolfan Gwella Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol Abertawe" neu unrhyw "Anghenion Datblygu Eraill".
 • Llwytho Dogfennau: Bydd yn llwytho unrhyw wybodaeth a fydd yn hwyluso'r drafodaeth gyda chi, ac yn sicrhau cydnabod unrhyw faes lle mae wedi perfformio'n dda.
 • Nodiadau a Negeseuon Efallai y bydd yn dymuno anfon nodyn atoch trwy ddefnyddio'r adran hon.
 • Cyflwyno: Pan fydd yn credu ei fod wedi gorffen yr holl baratoi, byddwch yn derbyn neges e-bost yn cadarnhau hynny, fydd yn caniatáu i chi ddarllen copi 'darllen-yn-unig' o'r ffurflen.

Ar ôl derbyn yr wybodaeth hon, dylech adolygu’r cynnwys a meddwl am gynnydd eich cydweithiwr wrth i chi baratoi am y cyfarfod wyneb yn wyneb. Os dymunwch, gallwch ychwanegu nodyn ar gyfer eich cydweithiwr trwy'r adran "Nodiadau a Negeseuon", neu gallwch siarad ag e'n uniongyrchol, i baratoi am y cyfarfod wyneb yn wyneb.

 

Cam 2 - Y Cyfarfod Wyneb yn Wyneb:

       Adolygiad o'r amcanion y cytunwyd arnynt ar gyfer eleni.

 • Mae'r adolygiad yn gyfle am gyd-drafodaeth am yr hyn a gyflawnwyd o gymharu â'r amcanion a gytunwyd. Mae'n bwysig eich bod chi a'ch cydweithiwr wedi paratoi ar gyfer y drafodaeth hon.
 • Dylai'r drafodaeth gynnwys crynodeb o'r adborth ar gyflawniadau a pherfformiad eich cydweithiwr. Dylai fod cydbwysedd i'r adborth hwn, gan gynnwys sôn am gyflawniadau a pherfformiad da, yn ogystal â herio unrhyw feysydd lle mae modd gwella ei berfformiad. Mae'n bwysig eich bod yn annog eich cydweithiwr i archwilio'r ffyrdd y mae'n credu y gall wella.

       Cytuno amcanion ar gyfer 2018/2019:

 • Ar gyfer pob amcan, dylech chi a'ch cydweithiwr drafod a chytuno'r amcan penodol, ei ddisgrifio, a nodi sut y caiff perfformiad ei fesur, beth yw'r dyddiad targed, a pha gymorth sydd ei angen arno i'w alluogi i'w gyflawni.
 • Ar ben hynny, dylech chi a'ch cydweithiwr gytuno dyddiad am gyfarfod adolygiad interim, a ddylai fod o fewn chwe mis i'r cyfarfod Adolygiad Datblygiad Proffesiynol.
 • Dylai'ch cydweithiwr ddod allan o'r cyfarfod hwn gan deimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi, ei gydnabod, a'i herio. Dylai fod â dealltwriaeth glir o'r disgwyliadau ohono a'r safon perfformiad angenrheidiol, yn ogystal â sut y darperir y cymorth, adborth, hyfforddiant, a sgiliau fydd yn ei alluogi i berfformio'n dda yn ei swydd. Dylai hyn gynnwys trafodaeth am ei yrfa ac am ei ddatblygiad.

 

Cam 3 - Ar ôl y Cyfarfod Wyneb yn Wyneb:

Ar ôl y cyfarfod wyneb yn wyneb, bydd eich cydweithiwr yn gwneud y pethau canlynol, fel yr amlygir isod mewn llythrennau italig:

 • Bydd yn diwygio ei Adolygiad arlein yn unol â'r hyn a gytunwyd yn y cyfarfod wyneb yn wyneb, a gwasgu "Cadw".
 • Ar ôl gwneud hynny, bydd yn ychwanegu nodyn yn y blwch testun "ychwanegu nodyn newydd", a chlicio "Cadw", gan eich hysbysu fod y fersiwn derfynol yn barod i'w chymeradwyo. O ganlyniad, anfonir neges e-bost atoch i'ch hysbysu o'r cynnydd.

Ar ôl derbyn y neges honno, dylech gytuno'r newidiadau ac ychwanegu crynodeb o'r drafodaeth wyneb yn wyneb yn yr adran nodiadau. Yna mewnbynnu dyddiad y cyfarfod wyneb yn wyneb, ticio’r bwlch i gadarnhau fod y cyfarfod wyneb yn wyneb wedi cymryd lle ac yna mewnbynnu’r dyddiad  a gytunwyd ar gyfer yr adolygiad interim, a gwasgu "cymeradwyo". Yn syth ar ôl i chi gymeradwyo'r adolygiad, anfonir neges e-bost at eich cydweithiwr yn cadarnhau hynny, gan gynnwys crynodeb o'r cyfarfod adolygu a hefyd atodiad calendr Outlook. Wedyn, bydd statws yr adolygiad yn newid i "Cymeradwywyd".

Yn syth ar ôl i chi gymeradwyo'r adolygiad, anfonir neges e-bost at eich cydweithiwr yn cadarnhau hynny, gan gynnwys crynodeb o'r cyfarfod adolygu a hefyd atodiad calendr Outlook. Wedyn, bydd statws yr adolygiad yn newid i "Cymeradwywyd".

 

Cam 4 - Arolwg Arlein

 • Ar ôl i'r Adolygiad Datblygiad Proffesiynol gael ei gymeradwyo, caiff eich cydweithiwr wahoddiad trwy e-bost i gwblhau arolwg arlein trwy glicio ar y ddolen yn y neges. 
 • Arolwg cyfrinachol yw hyn, ac ni chymer fwy na 5 munud i'w gwblhau. Mae'n allweddol ein bod yn deall pa mor ystyrlon oedd ei brofiad o'r broses Adolygiad Datblygiad Proffesiynol, ac yn dysgu ohono.  Mae'r adborth yn bwysig iawn i ni, ac rydym yn gofyn felly eich bod yn ei annog i gymryd yr amser i gwblhau'r arolwg.