Canllawiau Adolygiad Blynyddol Gwasanaethau Staff Proffesiynol

Canllawiau

Gellir ddod o hyd i’r Adolygiad Datblygiad Proffesiynol arlein yn y safle canlynol: https://intranet.swan.ac.uk/PDR

Os ydych yn aelod o staff ac mae eich rheolwr llinell yn newid, allwch chi ystyried y canlynol, os gwelwch yn dda:

 • Trefnu cyfarfod anffurfiol gyda’ch rheolwr llinell newydd er mwyn cyflwyno eich hun ac i drafod eich perfformaid dros y flwyddyn ddiwethaf.
 • Er mwyn sicrhau adborth ystyrlon, ac er mwyn sicrhau eich bod yn a derbyn cydnabyddiaeth am eich perfformaid, llwythwch unrhyw wybodaeth gefnogol drwy ddefnyddio’r adran “Llwytho Dogfennau”.

Os ydych yn aelod staff sydd â Gwerthoedd Gwasanaethau Proffesiynol yn eich disgrifiad swydd:

 • Gofynnwyd i aelodau staff sydd â Gwerthoedd Gwasanaethau Proffesiynol yn eu disgrifiadau swydd gymryd rhan mewn ymarfer adborth. Cyn eich cyfarfod PDR neu gyfarfod eich cyfnod prawf, byddwch wedi cwblhau hunanasesiad ar sail set o ddisgwyliadau eglur o ran y gwerthoedd. Mae eich adolygydd wedi cwblhau asesiad hefyd, a defnyddir y rhain fel sylfaen y drafodaeth yn ystod cyfarfod y PDR. 
 • Mae gwybodaeth wedi cael ei llwytho i'ch PDR ac wedi'i darparu i aelodau staff cyfnod prawf erbyn 1 Medi.

Canllaw cam wrth gam i'r system arlein:

Cam 1 - Paratoi ar gyfer eich cyfarfod wyneb yn wyneb:

 • Proffil y Rôl: Os yw'n berthnasol, nodwch unrhyw newid i'ch rôl ers eich adolygiad datblygiad proffesiynol diwethaf (os na chafwyd unrhyw newid, rhowch "Amherthnasol”). 
 • Amcanion Blaenorol

Staff sydd â gwerthoedd yn eu disgrifiadau swyddi yn unig: os cymeroch ran yn yr ymarfer adborth yn 2017, gellir gweld eich amcanion cytunedig sy'n berthnasol i'r adborth hwn yn yr adran "Amcanion Adborth". Cymerwch amser i fyfyrio ynghylch eich perfformiad yn unol â'r amcanion hyn. Yn y blwch testun "Nodiadau Cynnydd", nodwch eich tystiolaeth i gefnogi'ch statws. Gan ddefnyddio’r dewisiadau “Cyflawnwyd” , “Heb ei gyflawni” neu “Amherthnasol”  o'r gwymplen, diweddarwch eich statws ar gyfer pob amcan. Gallwch weld eich adborth ar y gwerthoedd ar gyfer 2017 drwy glicio "adborth y llynedd".

Amcanion Personol: Cymerwch amser i fyfyrio ar eich perfformiad y llynedd. Os dewiswyd "Ar y trywydd iawn" yn yr Adolygiad Interim, bydd nawr rhaid diweddaru eich cynnydd gan ddewis "Cyflawnwyd", "Heb ei gyflawni" neu "Amherthnasol".  Yn y blwch "Nodiadau Cynnydd", nodwch eich tystiolaeth i gefnogi'r statws.

 

 

 

 

 

 

 • Amcanion Presennol:

Staff â gwerthoedd yn eu disgrifiadau swydd yn unig: mae eich "Adroddiad adborth ar y Gwerthoedd" wedi cael ei lwytho i adran "Llwytho Dogfennau" eich PDR. Mae'r tab "Amcanion Adborth" yn rhoi cyfle i chi gofnodi canlyniadau, camau gweithredu, mesurau cefnogi a lefel ymrwymiad cytunedig mewn perthynas â'r adborth ar y gwerthoedd. Wrth greu'r rhain, rydym yn eich annog i feddwl am atgyfnerthu eich cryfderau presennol, yn ogystal â'ch datblygiad. Bydd eich adroddiad adborth 2018 ar gael yn yr adran hon hefyd drwy glicio ar "eich adborth".

Amcanion: Gan fyfyrio ar amcanion y Brifysgol a'ch adran, rhowch fanylion eich amcanion arfaethedig ar gyfer 2018/2019. Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob adran, gan gynnwys - disgrifiad, mesur, dyddiad targed, ac, os yw'n berthnasol, unrhyw "Gofynion Hyfforddiant o'r Ganolfan Gwella Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol Abertawe" neu unrhyw "Anghenion Datblygu Eraill".

 • Llwytho Dogfennau: 

Llwythwch unrhyw wybodaeth a fydd, yn eich barn chi, yn hwyluso'ch trafodaeth gyda'ch rheolwr llinell, ac yn sicrhau cydnabod unrhyw faes lle'r ydych wedi perfformio'n dda.

Staff sydd â gwerthoedd yn eu disgrifiadau swydd: mae eich Adroddiad Adborth ar y Gwerthoedd wedi cael ei lwytho'n awtomatig i'ch PDR. Caiff y ddogfen hon ei chloi yn eich PDR ac ni fydd modd i chi ei golygu neu ei dileu.

 • Nodiadau a Negeseuon Os ydych yn dymuno ychwanegu nodyn i'ch rheolwr llinell, rhowch e yn y blwch "ychwanegu nodyn newydd", a chliciwch y botwm "cadw". Os ydych yn dymuno i'r nodyn fod yn breifat (hynny yw, dim ond chi fydd yn gallu ei weld), ynteu ticiwch y blwch 'Mae'r nodyn yn breifat'.
 • Cadw: Cewch "Gadw" yr wybodaeth ar unrhyw adeg, fydd yn caniatáu i chi ddod yn ôl a'i newid fel y mynnwch. Ar y pwynt hwn yn y broses, dim ond chi fydd yn gallu gweld yr wybodaeth.
 • Cyflwyno: Pan gredwch eich bod wedi gorffen yr holl baratoi, gwasgwch "Cyflwyno". Wedyn, anfonir neges e-bost at eich rheolwr llinell, fydd yn caniatáu iddo ddarllen copi 'darllen-yn-unig' o'ch ffurflen. Gall eich rheolwr llinell ychwanegu unrhyw nodiadau, neu siarad â chi'n uniongyrchol, i baratoi am y cyfarfod wyneb yn wyneb.

 

Cam 2 - Y Cyfarfod Wyneb yn Wyneb:

       Adolygiad o'r amcanion a gytunwyd ar gyfer y flwyddyn flaenorol

 • Mae'r adolygiad yn gyd-drafodaeth am yr hyn a gyflawnwyd o gymharu â'r amcanion a gytunwyd. Mae'n bwysig eich bod chi a'ch rheolwr llinell wedi paratoi ar gyfer y drafodaeth hon.
 • Dylai'r drafodaeth gynnwys crynodeb o'r adborth ar eich cyflawniadau a'ch perfformiad. Dylai fod cydbwysedd i'r adborth hwn, gan gynnwys sôn am gyflawniadau a pherfformiad da, yn ogystal â herio unrhyw feysydd lle mae modd gwella'ch perfformiad. Mae'n bwysig eich bod yn cael eich annog i archwilio'r ffyrdd yr ydych yn credu y gallwch wella.

       Cytuno amcanion ar gyfer 2018/2019

 • Ar gyfer pob amcan, dylech chi a'ch rheolwr llinell drafod yr amcan penodol, ei ddisgrifio, a nodi sut y caiff perfformiad ei fesur, beth yw'r dyddiad targed, a pha gymorth sydd ei angen arnoch i'ch galluogi i'w gyflawni.
 • Ar ben hynny, dylech chi a'ch rheolwr llinell gytuno dyddiad am gyfarfod adolygiad interim, a ddylai fod o fewn chwe mis i'r cyfarfod Adolygiad Datblygiad Proffesiynol.
 • Dylech ddod allan o'r cyfarfod hwn gan deimlo eich bod yn cael eich gwerthfawrogi, eich cydnabod, a'ch herio. Dylech fod â dealltwriaeth glir o'r disgwyliadau ohonoch a'r safon perfformiad angenrheidiol, yn ogystal â sut y darperir y cymorth, adborth, hyfforddiant, a sgiliau fydd yn eich galluogi i berfformio'n dda yn eich swydd. Dylai hyn gynnwys trafodaeth am eich gyrfa ac am eich datblygiad.

 

Cam 3 - Ar ôl y Cyfarfod Wyneb yn Wyneb:

 • Dylech ddiwygio'ch Adolygiad arlein yn unol â'r hyn a gytunwyd yn y cyfarfod wyneb yn wyneb, a gwasgu "Cadw".
 • Ar ôl gwneud hynny, ychwanegwch nodyn yn y blwch testun "ychwanegu nodyn newydd", a chliciwch "Cadw", gan hysbysu'ch rheolwr llinell fod y fersiwn derfynol yn barod i'w chymeradwyo. O ganlyniad, anfonir neges e-bost i'ch rheolwr llinell i'w hysbysu o'r cynnydd.
 • Ar ôl derbyn y neges honno, bydd y rheolwr llinell yn cytuno'ch newidiadau ac yn ychwanegu crynodeb o'r drafodaeth wyneb yn wyneb yn yr adran nodiadau. Yna, bydd eich rheolwr llinell yn  mewnbynnu dyddiad y cyfarfod wyneb yn wyneb, ticio’r bwlch i gadarnhau fod y cyfarfod wedi cymryd lle a mewnbynnu’r dyddiad  a gytunwyd ar gyfer yr adolygiad interim, ac yn gwasgu "cymeradwyo".
 • Yn syth ar ôl i'ch rheolwr llinell gymeradwyo'r adolygiad, byddwch yn derbyn neges e-bost yn cadarnhau hynny, gan gynnwys crynodeb o'r cyfarfod adolygu a hefyd atodiad calendr Outlook. Mae'r atodiad hwn yn cynnwys rhybudd o'r dyddiad targed a gytunwyd ar gyfer eich adolygiad interim ac a fewnbynnwyd gan eich rheolwr llinell. Mae angen clicio dwywaith ar y ffeil hon i'w mewnforio i'ch calendr Outlook.
 • Wedyn, bydd statws eich adolygiad yn newid i "Cymeradwywyd".

 

 Cam 4 - Arolwg Arlein

 • Ar ôl i'ch Adolygiad Datblygiad Proffesiynol gael ei gymeradwyo, cewch wahoddiad trwy e-bost i gwblhau arolwg arlein trwy glicio ar y ddolen yn y neges. 
 • Arolwg cyfrinachol yw hyn, ac ni chymer fwy na 5 munud i'w gwblhau. Mae'n allweddol ein bod yn deall pa mor ystyrlon oedd eich profiad o'r broses Adolygiad Datblygiad Proffesiynol, ac yn dysgu ohono. Mae'ch adborth yn bwysig iawn i ni, ac rydym yn gofyn felly eich bod yn cymryd yr amser i gwblhau'r arolwg.