Ar gyfer Cwmnïau KESS II

Mae KESS II yn cyd-fynd yn agos â bodloni anghenion sgiliau lefel uwch sectorau economaidd â blaenoriaeth Llywodraeth Cymru, a bydd yn rhoi blaenoriaeth i brosiectau yn y sectorau hyn:

 • TGCh ac Economi Ddigidol
 • Amgylchedd ac Ynni Carbon Isel
 • Gwyddorau Bywyd ac Iechyd
 • Peirianneg Uwch a Deunyddiau

Mae prosiect KESS II yn unigryw i Ewrop yn y ffordd mae’n defnyddio cefnogaeth ESF i gyflawni prosiectau ymchwil cydweithredol a hyfforddiant sgiliau lefel uwch mewn partneriaeth gyda chyflogwyr.

Manteision

Beth yw'r manteision i gwmnïau sy’n cymryd rhan?

 • Ymchwil sy’n canolbwyntio ar fusnes;
 • Denu a chefnogi datblygiad ymchwilwyr newydd yn eich cwmni
 • Sefydlu cysylltiadau parhaus gyda'r Brifysgol 
 • Cost isel cymryd rhan;
 • Cyfleoedd cadarnhaol o ran Cysylltiadau Cyhoeddus, marchnata a’r wasg

Eiddo Deallusol

Bydd y Brifysgol sy’n cynnal y prosiectau yn berchen ar Eiddo Deallusol sy’n cael ei ddatblygu gan brosiectau er mwyn bodloni gofynion cymorth gwladwriaethol. Fodd bynnag, mae trwyddedau cyfyngol a thrwyddedau nad ydynt yn gyfyngol ar gael i fanteisio ar IP am gost ychwanegol. Bydd IP cefndir partneriaid yn cael ei ddiogelu ar ddechrau pob ysgoloriaeth.

Manteision eraill cymryd rhan

 • Dangosodd adborth gan gyfranogwyr blaenorol fod cwmnïau’n gwerthfawrogi'r cyswllt gyda'r Brifysgol yn fawr, ac yn aml mae hyn wedi arwain at gydweithredu pellach.
 • Ar gyfer perchnogion busnes a rheolwyr, un o'r manteision mwyaf yw gallu canolbwyntio sgiliau ar faes ymchwil sy’n berthnasol i’w busnes - rhywbeth nad yw’n bosibl yn aml heb adnoddau ychwanegol costus.
 • Bydd y myfyriwr ymchwil yn treulio o leiaf 1 mis y flwyddyn yn y partner cwmni fodd bynnag, gall hyn fod yn amodol ar gytundeb gan y cwmni a goruchwylwyr academaidd.
 • Mae’r cyhoeddusrwydd cadarnhaol a’r cysylltiadau yn ymwneud â’r prosiectau hyn yn aml wedi golygu fod busnesau wedi cael enillion gwych ar eu buddsoddiad ymhell cyn i ganlyniadau’r ymchwil gael eu cyhoeddi neu cyn teimlo eu heffaith.

Prosiectau Ymchwil

 • Rhaid eu cwmpasu mewn cydweithrediad â phartner cwmni.
 • Bydd y partner cwmni yn cyfrannu cyfraniad arian parod blynyddol rhwng £3k-£4k a TAW (yn dibynnu ar faint y cwmni).
 • Rhaid i brosiectau fod yn addas yn un o sectorau economaidd â blaenoriaeth Llywodraeth Cymru: Gwyddorau Bywyd ac Iechyd; Carbon isel, Ynni ac Amgylchedd; TGCh ac Economi Ddigidol; Peirianneg Uwch a Deunyddiau.
 • Rhaid iddynt arwain at radd Meistr drwy Ymchwil; Cymhwyster MRes neu PhD.
 • Rhaid eu cwblhau mewn 3.5 o flynyddoedd ar gyfer PhD ac 1 flwyddyn 3 mis ar gyfer Meistr Ymchwil.
Logo ESF

KESS II

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth (KESS) yn fenter Gymru gyfan dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru.  Caiff ei hariannu'n rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) ar gyfer Gorllewin Cymru a'r cymoedd.