PhD/MPhil Peirianneg Electronig a Thrydanol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
  M.Phil. 4Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

PhD/MPhil Peirianneg Electronig a Thrydanol

Fel un o arweinwyr y byd ym maes ymchwil electroneg pŵer, telathrebu, nanotechnoleg a biometreg a modelu dyfeisiau nanoelectronig, mae Prifysgol Abertawe yn cynnig sylfaen ardderchog ar gyfer eich ymchwil fel myfyriwr PhD neu MPhil ym maes Peirianneg Electronig a Thrydanol.

Nodweddion Allweddol

Mae’r Ganolfan Dylunio Systemau Electronig (ESDC) yn adnabyddus am ei hymchwil arloesol i dechnoleg Pŵer Cylchedau Integredig, y dechnoleg allweddol ar gyfer electroneg fwy ynni effeithlon. Mae’r Ganolfan hefyd yn arweinydd y byd o ran modelu dyfeisiau lled-ddargludol, y dull elfen gyfyngedig a modelu cryno.

Yn y Grŵp Cyfrifiadurol Dyfeisiau Nanoelectronig, sy’n rhan o’r Ganolfan Dylunio Systemau Electronig, mae’r prosiectau canlynol (gweler o dan y tab Disgrifiad isod).

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

1) Efelychiadau Dyfais Elfen Gyfyngedig 3D Paralel Monte Carlo Transistorau Aml-borth

Byddwch yn gweithio ar barhau datblygiad efelychydd dyfais elfen gyfyngedig 3D Monte Carlo er mwyn ymchwilio ac optimeiddio transistorau lled-ddargludol aml-borth y dyfodol gyda geometrau cymhleth 3D ar gyfer y dechnoleg is na 22 nm. Gall yr efelychydd 3D hwn redeg ochr yn ochr gan ddefnyddio llyfrgell safonol y rhyngwyneb pasio negeseuon (MPI). Byddwch yn parhau drwy ymgorffori cywiriadau cwantwm-fecanyddol i gyfrif am gyfyngiad cludydd yn y sianel gan ddefnyddio dull graddio dwysedd.

Yna, byddwch yn creu rhwyllau distrwythur a fydd â phwyntiau rhwyll ar safleoedd atom go iawn yn rhwyll crisial corff Si ac yn y rhyngwyneb lled-ddargludydd-ynysydd. Wedyn, byddwch yn ymestyn yr efelychydd drwy addasu deunyddiau symudedd uchel fel GaAs ac InGaAs sy’n cael eu hymchwilio’n ddwys ar hyn o bryd ar gyfer pensaernïaeth newydd y dyfeisiau hyn.

2) Modelu Cysylltiadau Lled-Ddargludyddion Metel ar gyfer Cenhedlaeth Nesaf y Transistorau Nanoraddfa 

Nod yr ymchwil PhD hwn fydd i) galluogi a chynnal modelu amlraddfa o’r rhyngwynebau lled-ddargludyddion metel gorau, fel bod rhwystr Schottky ar ei isaf, a ii) a dadansoddi rôl diffygion, straen ac anhrefn yn y rhyngwyneb ar y cludo mewn transistorau aml-borth nanoraddfa. Bydd yr ymchwil yn cael ei gydlynu’n agos o fewn grant yr EPSRC “Modelu Amlraddfa Cysylltiadau Lled-Ddargludyddion Metel ar gyfer Cenhedlaeth Nesaf y Transistorau Nanoraddfa” ar y cyd â Dr. Peter Sushko, Coleg Prifysgol Llundain (UCL) a’i gefnogi gan IBM, TSMC, IMEC, a Phrifysgol Glasgow. Bydd yr ymgeisydd PhD yn gweithio’n agos gydag un ymchwilydd ôl-ddoethurol yn Abertawe ac un ymchwilydd ôl-ddoethurol yng Ngholeg Prifysgol Llundain. Bydd yn helpu i bontio modelu o’r newydd (DFT) ar draws rhyngwynebau lled-ddargludyddion metel gan ddefnyddio efelychiadau dyfeisiau cludo Monte Carlo 3D a Ffwythiant Green Anghydbwysedd yn seiliedig ar rwyll elfen gyfyngedig gyda chydraniad atomyddol. Mae’r ymchwil ar flaen y gad o ran uwch fodelu rhannau mynediad ar gyfer technoleg 3D FinFET 22nm CMOS yn y dyfodol.

Dylai fod gennych ddiddordeb mewn ffiseg, peirianneg, neu gyfrifiadureg, gyda diddordeb arbennig naill ai mewn dyfeisiau lled-ddargludyddol graddfa atomyddol, neu fodelu deunyddiau graddfa atomig, neu gyfrifiadura perfformiad uchel, neu fodelu cyfrifiadurol.

3) Switsys GaN HEMT newydd ar gyfer Rheoli Pŵer: Materion Dyluniad Dyfais, Optimeiddio a Dibynadwyedd

Mae technoleg dyfeisiau pŵer sy’n seiliedig ar silicon yn cyrraedd aeddfedrwydd, ac ni fydd modd cael gwelliant sylweddol pellach o ran trosi pŵer. Mae angen atgyfnerthydd pŵer hanfodol i fodloni’r gofynion am integreiddio uchel a throsi pŵer mawr mewn ceir trydanol a hybrid yn y dyfodol. Mae switsys pŵer yn caniatáu ar gyfer cerrynt uchel iawn ac yn gweithredu ar dymheredd uchel yn hanfodol i gadw systemau rheoli yn syml ac yn effeithlon mewn car trydan cystadleuol. Mae’n anorfod y bydd disodli gan III-Nitrid bandfwlch-llydan sy’n dangos cynnydd sylweddol o ran dyfeisiau pŵer yn barod.

Nodau ac Amcanion y Prosiect PhD yw 1) cael data arbrofol (nodweddion I-V, nodweddion C-V, dadansoddiad foltedd, mesuriadau pylsiau byrhoedlog) ar dechnoleg newydd AlGaN/GaN HEMT drwy gydweithio gyda Dr E. Wasige, Ysgol Beirianneg Prifysgol Glasgow; 2) ymchwilio ac optimeiddio dibynadwyedd dyfeisiau drwy ganolbwyntio ar ffenomen chwalfa’r cerrynt a diraddio’r ddyfais drwy gymharu mesuriadau arbrofol; a 3) symleiddio dyluniad dyfeisiau er mwyn cael dwysedd ar-gerrynt mawr ac oddi-ar-gerrynt isel yn y ddyfais, a lleihau effeithiau diraddio’r ddyfais.

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad ar gyfer y PhD neu’r MPhil Peirianneg Electronig a Thrydanol yw gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn Peirianneg Drydanol neu Electronig neu ddisgyblaeth berthnasol debyg mewn peirianneg yn y gwyddorau.

Rydym yn croesawu cynigion gan ddarpar fyfyrwyr o ledled y byd ac yn edrych am dystiolaeth o astudio blaenorol sy’n gyfwerth â’r anghenion derbyn a nodir uchod. Mae’r Swyddfa Mynediad Ôl-raddedig yn falch o’ch cynghori a yw eich cymwysterau’n addas i gael mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi fod wedi pasio’n ddigonol mewn cymhwyster Iaith Saesneg derbyniol i wneud yn sicr y cewch y budd mwyaf o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, yn cynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe Prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr isaf o 6.5 a 5.5. yn y ddau ran). Ceir rhestr lawn o brofion Saesneg derbyniol yma: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch wedi dewis pwnc yr hoffech weithio arno, byddem yn argymell y dylech gyflwyno cynnig ymchwil a thrafod hyn gyda Thiwtor Derbyn ar gyfer y maes pwnc cyn i chi wneud cais. Gallwch anfon e-bost at peirianneg@abertawe.ac.uk i ddatgan diddordeb

Gwnewch gais ar-lein a dilynwch statws eich cais ar gyfer PhD neu MPhil www.swansea.ac.uk/applyonline 

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, dysgwch fwy am wneud cais am y PhD neu’r MPhil www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,280 £19,000
Ph.D. Rhan-amser £2,140 £9,500
M.Phil. Llawn-amser £4,280 £19,000
M.Phil. Rhan-amser £2,140 £9,500

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan RCUK

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2018, gweler costau ffioedd 2017/18 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y cwrs

PhD: Fel arfer yn dair blynedd o hyd (amser llawn) neu’n chwe blynedd (rhan-amser). Bydd myfyrwyr yn gwneud ymchwil o dan oruchwyliaeth.

MPhil: Fel arfer yn ddwy flynedd o hyd (amser llawn) neu’n bedair blynedd (rhan-amser). Bydd myfyrwyr yn gwneud ymchwil o dan oruchwyliaeth.

Asesu

PhD: Caiff traethawd ymchwil heb fod yn hwy na 100,000 o eiriau ei gyflwyno, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol sy’n cyfrannu’n sylweddol at y maes, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva).

MPhil: Caiff traethawd ymchwil heb fod yn hwy na 60,000 o eiriau ei gyflwyno, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol sy’n cyfrannu’n sylweddol at y maes, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva). Mewn rhai achosion, efallai y bydd cyfle i fyfyrwyr fynd ymlaen i wneud PhD. 

Cysylltiadau â diwydiant

Ym Mhrifysgol Abertawe, mae Peirianneg Electronig a Thrydanol yn weithgar wrth ryngweithio â’r diwydiant, ac mae llawer o’n gweithgareddau’n cael eu noddi gan gwmnïau fel Agilent, Auto Glass, BT a Siemens.

Mae gan y ddisgyblaeth hon hanes da o weithio gyda diwydiant ar lefel ymchwil ac o ran cysylltu gwaith sy’n ymwneud â diwydiant â’n cyrsiau ôl-raddedig. Mae gennym hefyd fwrdd ymgynghori diwydiannol sy’n sicrhau bod ein cyrsiau a addysgir yn parhau i fod yn berthnasol.

Mae ein grwpiau ymchwil yn gweithio gyda llawer o gwmnïau amlwladol mawr o’r Deyrnas Unedig, Siapan, Ewrop ac America, a llawer o gwmnïau bach a chanolig, er mwyn arloesi o ran ymchwil. Mae’r gweithgarwch hwn yn bwydo i lawr ac yn dylanwadu ar y gwaith prosiect mae ein myfyrwyr ôl-raddedig yn ei wneud.

Dyfyniadau myfyrwyr

“Fe benderfynais i astudio yn y Coleg Peirianneg gan ei fod yn un o’r colegau gorau ym Mhrifysgol Abertawe a bod ganddo enw da iawn ymhlith prifysgolion y Deyrnas Unedig. Mae sawl athro adnabyddus yn y Coleg Peirianneg, sydd wedi goruchwylio llawer o fyfyrwyr PhD ardderchog.

Fy hoff atgofion o astudio Peirianneg Drydanol oedd cynnal arbrofion a gwneud gweithrediadau yn hawdd iawn gyda’r cyfleusterau helaeth sydd ar gael gan y coleg.

Mae fy noethuriaeth yn ymwneud â phwnc ymchwil arbennig, ac mae angen dysgu damcaniaethol drwy fynd i ddosbarthiadau; yn ogystal, rhaid i ni wneud efelychiadau caledwedd a meddalwedd er mwyn cael canlyniadau, ac wedyn cyhoeddi’r canlyniadau.

Rwy’n hoff iawn o Barc Singleton y tu allan i’r Brifysgol. Mae’n cynnig golygfa hyfryd, awyr iach a chanu braf yr adar bach.

Rwy’n mynd i’r gampfa neu’n chwarae badminton yn fy amser sbâr, ac mae cyrtiau’r ddau yng nghanolfan chwaraeon y Brifysgol." 

Quan Xu, PhD Peirianneg Electronig a Thrydanol

Cyfleusterau

Mae gan y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe gyfleusterau technoleg gwybodaeth helaeth ac mae’n darparu pecynnau a thrwyddedau meddalwedd cynhwysfawr i gefnogi’r gwaith addysgu. Yn ogystal, mae’r Brifysgol yn darparu adnoddau technoleg gwybodaeth mynediad agored.

Dysgwch ragor am gyfleusterau'r Ganolfan Dylunio Systemau Electronig (ESDC).

Ymchwil

Rhoddodd Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008 Beirianneg yn Abertawe yn yr 8fed lle yn y DU ar sail y sgôr cyfunol ar gyfer ymchwil ar draws disgyblaethau Peirianneg.

Ymchwil Gorau’r Byd

Yn ôl yr Ymarferiad Asesu Ymchwil, mae 73% o'r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd ar flaen y gad yn fyd-eang (4*) neu'n ardderchog (3*) yn rhyngwladol.

Mae ymchwil arloesol y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn adeiladu ar arbenigedd y staff academaidd yn yr adran. Mae'r ymchwil amlddisgyblaethol arloesol hwn yn goleuo ein haddysgu o safon fyd-eang, ac mae sawl aelod o'r staff ar flaen y gad yn eu meysydd.