PhD/MPhil Peirianneg Deunyddiau

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
  M.Phil. 4Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

SPECIFIC

Gyda’n prif gryfderau ymchwil ym maes deunyddiau awyrofod, deunyddiau amgylcheddol a thechnoleg dur, mae Prifysgol Abertawe yn cynnig sylfaen ardderchog ar gyfer eich ymchwil fel myfyriwr PhD neu MPhil ym maes Peirianneg Deunyddiau.

Nodweddion Allweddol

Mae Abertawe yn un o ganolfannau blaenaf y Deyrnas Unedig ar gyfer addysgu ac ymchwil ym maes deunyddiau. Yn yr Ymarferiad Asesu Ymchwil (RAE), gosodwyd Peirianneg Deunyddiau yn gydradd wythfed yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r ymchwil deunyddiau sy’n arwain y byd sy’n digwydd yn Abertawe yn cael ei ariannu gan sefydliadau mawreddog. Mae’r cysylltiadau ymchwil diwydiannol hyn yn cynnig cyfleoedd ardderchog i’n myfyrwyr fynd ar leoliadau gwyliau a blwyddyn allan, yn ogystal â chynnig cyfleoedd ymchwil a chyflogaeth.

Dysgwch ragor am y Ganolfan Ymchwil Deunyddiau sy’n arwain y byd ym Mhrifysgol Abertawe.

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Mae traethodau PhD diweddar a oruchwyliwyd ym maes Peirianneg Deunyddiau ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnwys

 • Ymchwilio a fioysbrydolwyd drwy ficromograffeg a gyfrifiannwyd drwy belydr-x
 • Nodweddu Systemau Treuliadwy Cywasgydd
 • Dilysu proses trwsio/integriti uchel ar gyfer deunyddiau awyrofod
 • Ymddygiad cyfansoddol mewn aloiau disg tyrbin
 • Ymchwilio i ymddygiad twf cracio ac ymwrthedd ymffurfio aloiau disg nicel y genhedlaeth nesaf
 • Mynd i’r afael â heriau graddfa fwy celloedd solar mesosgopig cyflwr solid
 • Celloedd solar sensiteiddiedig i liw cost isel ar swbstradau metel
 • Rôl yr amgylchedd a’i effaith ar fywyd lludded-cyrydu tymhered uchel mewn uwchaloiau nicel
 • Technegau archwilio anninistriol ar gyfer strwythurau deunydd ychwanegion
 • Perthnasau cyfansoddol a rhagfynegi ymddygiad samplau rhiciog o dan lwytho TMF 

Dysgwch fwy am rai o’r staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau ymchwil yn y meysydd hyn:

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad y PhD neu’r MPhil Peirianneg Deunyddiau yw gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch ym maes Peirianneg neu ddisgyblaeth berthnasol debyg.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk  am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn  Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch wedi dewis pwnc yr hoffech weithio arno, byddem yn argymell y dylech gyflwyno cynnig ymchwil a thrafod hyn gyda Thiwtor Derbyn ar gyfer y maes pwnc cyn i chi wneud cais. Gallwch anfon e-bost at peirianneg@abertawe.ac.uk i ddatgan diddordeb mewn gwneud PhD neu MPhil.

Gwnewch gais ar-lein a dilynwch statws eich cais ar gyfer PhD neu MPhil www.swansea.ac.uk/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, dysgwch fwy am wneud cais am y PhD neu’r MPhil www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,280 £19,000
Ph.D. Rhan-amser £2,140 £9,500
M.Phil. Llawn-amser £4,280 £19,000
M.Phil. Rhan-amser £2,140 £9,500

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan RCUK

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2018, gweler costau ffioedd 2017/18 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu ar gyfer y cwrs hwn yn cynnwys y costau personol y myfyriwr, fel prynu llyfrau neu ddeunydd ysgrifennu, costau argraffu na llungopïo.
 
Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y cwrs

PhD: Fel arfer yn dair blynedd o hyd (amser llawn) neu’n chwe blynedd (rhan-amser). Bydd myfyrwyr yn gwneud ymchwil o dan oruchwyliaeth.

MPhil: Fel arfer yn ddwy flynedd o hyd (amser llawn) neu’n bedair blynedd (rhan-amser). Bydd myfyrwyr yn gwneud ymchwil o dan oruchwyliaeth.

Asesu

PhD: Caiff traethawd ymchwil heb fod yn hwy na 100,000 o eiriau ei gyflwyno, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol sy’n cyfrannu’n sylweddol at y maes, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva).

MPhil: Caiff traethawd ymchwil heb fod yn hwy na 60,000 o eiriau ei gyflwyno, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol sy’n cyfrannu’n sylweddol at y maes, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva). Mewn rhai achosion, efallai y bydd cyfle i fyfyrwyr fynd ymlaen i wneud PhD. 

Dyfyniadau myfyrwyr

“Mae cydnabyddiaeth ryngwladol i’r gwaith ymchwil ansawdd uchel y mae’r Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn ei gynhyrchu. Er enghraifft, y Coleg oedd cartref y diweddar Athro Olek Zienkiewicz, a enillodd fedal Timoshenko a hyrwyddwyd fel tad y dechneg fodelu gyfrifiadurol sydd wedi newid y byd, y Dull Elfen Gyfyngedig. Caiff y dechneg ei henwi fel un o’r 100 darganfyddiad mwyaf a wnaed mewn prifysgolion ym Mhrydain a newidiodd y byd.

Mae’r cwrs yn gywaith rhwng dwy ganolfan ymchwil yn y Coleg, y Ganolfan Ymchwil Peirianneg Sifil a Chyfrifiadureg (C2EC) a’r Ganolfan Ymchwil Deunyddiau (MRC). Mae’r gwaith ymchwil yn cynnwys elfennau cyfrifiadurol ac arbrofol. Disgwylir i’r gwaith ymchwil gynnig syniadau ar gyfer problem ddiwydiannol bresennol gan oresgyn yr effaith tŷ gwydr.

Drwy fod mewn amgylchedd gyda rhai o’r arbenigwyr gorau yn y byd o bosibl, fe ddysgais i lawer. Mae’r gyfnewidfa wybodaeth werthfawr yn dod yn sylfaen ar gyfer fy ngyrfa yn y dyfodol. Ymhellach, mae’r Brifysgol yn cefnogi datblygu sgiliau heblaw peirianneg ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig er mwyn paratoi’r holl fyfyrwyr gyda sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen gan ddiwydiannu."

M. Fauzan Adziman, myfyriwr PhD mewn Peirianneg Sifil (goruchwyliwr 1af) a Pheirianneg Deunyddiau (2il oruchwyliwr)

Dyfyniadau myfyrwyr

Caiff yr ymchwil deunyddiau sy’n arwain y byd sy’n digwydd yn Abertawe ei ariannu gan sefydliadau mawreddog, gan gynnwys:

Rolls-Royce
Airbus
Tata Steel

Rolls-Royce

Mae’r Athrofa Deunyddiau Strwythurol yn Abertawe yn aelod craidd o Ganolfan Technoleg Prifysgolion Rolls-Royce mewn Deunyddiau.

Mae’r fenter hon yn cefnogi portffolio ymchwil eang gyda gwerth treigl o £6.5 miliwn y flwyddyn yn mynd i’r afael â phroblemau deunyddiau tymor hwy.

Airbus

Mae dros £1m o gyllid wedi’i dderbyn gan Airbus a Llywodraeth Cymru yn ystod y tair blynedd ddiwethaf i gefnogi ymchwil a datblygu cyfansoddion strwythurol yn y diwydiant awyrofod ac i gefnogi gweithgarwch cyfansoddion ledled Cymru.

Tata Steel

Cyllid o dros £6 miliwn i barhau â’n rhaglenni ôl-raddedig llwyddiannus iawn gyda chwmni dur Tata.

Mae cwmnïau eraill sy’n noddi prosiectau ymchwil yn cynnwys Akzo Nobel, Axion Recycling, BAE Systems, Bayer, Cognet, Ford, HBM nCode, Jaguar Land Rover, Novelis, QinetiQ, RWE Innogy, Timet, TWI (Cymru), yn ogystal â llawer o gwmnïau llai ledled y Deyrnas Unedig.

Mae’r cysylltiadau ymchwil diwydiannol hyn yn cynnig cyfleoedd ardderchog ar gyfer ymchwil a gwaith.

Cyfleusterau

Yn y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe, mae cyfleusterau o’r radd flaenaf sy’n benodol i Beirianneg Deunyddiau.

Systemau cyfrifiadur cynhwysfawr at ddibenion cyffredinol ac arbenigol.

Cyfleusterau sy’n arwain y byd ar gyfer nodweddu priodweddau mecanyddol deunyddiau metalaidd, seramig, polymerig a chyfansoddol.

Ystod eang o labordai yn cynnwys microsgopau electron sganio gyda galluoedd microddadansoddi a diffreithiad ôl-wasgaru electron llawn.

Dysgwch ragor am y cyfleusterau Peirianneg Deunyddiau ym Mhrifysgol Abertawe.

Ymchwil

Rhoddodd Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008 Beirianneg yn Abertawe yn yr 8fed lle yn y DU ar sail y sgôr cyfunol ar gyfer ymchwil ar draws disgyblaethau Peirianneg.

Ymchwil Gorau’r Byd

Yn ôl yr Ymarferiad Asesu Ymchwil, mae 73% o'r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd ar flaen y gad yn fyd-eang (4*) neu'n ardderchog (3*) yn rhyngwladol.

Mae ymchwil arloesol y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn adeiladu ar arbenigedd y staff academaidd yn yr adran. Mae'r ymchwil amlddisgyblaethol arloesol hwn yn goleuo ein haddysgu o safon fyd-eang, ac mae sawl aelod o'r staff ar flaen y gad yn eu meysydd.