MSc drwy Ymchwil mewn Technoleg Pilen

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc by Research 1Bl LlA
  MSc by Research 2Fl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

MSc drwy Ymchwil mewn Technoleg Pilen

Mae Prifysgol Abertawe’n arwain y byd ym maes technolegau pilenni ar gyfer trin dŵr.

Nodweddion Allweddol

Mae gan yr MSc drwy Ymchwil mewn Technoleg Pilen ystod eang o ddewis-bynciau gan gynnwys:

 • Prosesau modelu pilenni
 • Cymeriadu pilen a phroses
 • Sylweddau peryglus
 • Biobrosesu
 • Datblygu meinweoedd newydd
 • Osoneiddio a Phrosesau Ocsideiddio Uwch (AOPs)
 • Astudiaethau maint peilot

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Mae meysydd ymchwil y Ganolfan ar gyfer Technolegau Dŵr Uwch ac Ymchwil Amgylcheddol (CWATER), yn fras, yn mynd i un o dri chategori:

 • Trin dŵr yfed: dulliau gwell o drin dŵr y gellir ei yfed, gyda llygad ar gyrraedd rheoliadau sy’n tynhau am gostau cyfalaf a chostau rhedeg is.  
 • Trin dŵr gwastraff: technolegau ar gyfer tynnu ymaith effeithiol ddeunyddiau sy’n andwyol i’r amgylchedd ac o ganlyniad leihau allyriadau fesul allbwn pob arllwysiad.
 • Trin dŵr prosesu: dulliau ar gyfer trin nentydd prosesu er mwyn galluogi ailgylchu dŵr a rhyngolynnau cemegol gwerthfawr. 

Mae gan yr MSc drwy Ymchwil mewn Technoleg Pilen ystod eang o ddewis-bynciau gan gynnwys:

 • Prosesau modelu pilenni
 • Cymeriadu pilen a phroses
 • Sylweddau peryglus
 • Osoneiddio a Phrosesau Ocsideiddio Uwch (AOPs)
 • Astudiaethau maint peilot

Dysgwch ragor am rai o’r staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau hirion yn y meysydd hyn:

Professor Nidal Hilal

Gofynion Mynediad

Anghenion derbyn ar gyfer yr MSc drwy Ymchwil mewn Technoleg Pilen yw gradd ddosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn Peirianneg Gemegol neu Fiogemegol, neu ddisgyblaeth berthynol megis cemeg, biocemeg, ffiseg neu ddisgyblaeth beirianneg arall.

Rydym yn croesawu cynigion gan ddarpar fyfyrwyr o ledled y byd ac yn edrych am dystiolaeth o astudio blaenorol sy’n gyfwerth â’r anghenion derbyn a nodir uchod. Mae’r Swyddfa Mynediad Ôl-raddedig yn falch o’ch cynghori a yw eich cymwysterau’n addas i gael mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi fod wedi pasio’n ddigonol mewn cymhwyster Iaith Saesneg derbyniol i wneud yn sicr y cewch y budd mwyaf o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, yn cynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe Prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr isaf o 6.5 a 5.5. yn y ddau ran). Ceir rhestr lawn o brofion Saesneg derbyniol yma: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch wedi adnabod maes pwnc yr hoffech weithio ynddo, rydym yn argymell eich bod yn cyflwyno cynnig ymchwil ac yn trafod hwn gyda Thiwtor Mynediad ar gyfer y pwnc cyn gwneud cais. Gallwch e-bostio engineering@swansea.ac.uk i fynegi eich diddordeb mewn MSc drwy Ymchwil mewn Technoleg Pilen.

Gwnewch eich cais ar-lein a dilynwch statws eich cais am le ar yr MSC drwy Ymchwil yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, cewch ragor o wybodaeth am wneud cais am yr MSc drwy Ymchwil www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc by Research Llawn-amser £4,280 £19,000
MSc by Research Rhan-amser £2,140 £9,500

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan RCUK

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2018, gweler costau ffioedd 2017/18 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu’r MSc drwy Ymchwil yn cynnwys costau a ddaw ar y myfyriwr yn bersonol megis prynu llyfrau a nwyddau papur, argraffu na chostau llungopïo.

Strwythur y cwrs

Fel arfer cwrs blwyddyn llawn-amser, dwy neu dair blynedd yn rhan amser. Prosiect ymchwil unigol yw hwn, wedi’i ysgrifennu mewn traethawd hir o 30,000 gair.

Asesu

Cyflwynir traethawd hir nad yw’n hwy na 30,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol sy’ cyfrannu’n sylweddol i’r pwnc. Yna, asesir hyn drwy arholiad viva voce gan arholwr mewnol ac allanol.

Cysylltiadau â diwydiant

Un o brif gryfderau Peirianneg Gemegol ym Mhrifysgol Abertawe yw’r cyswllt agos a helaeth â chwmnïau peirianneg lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’r cwmnïau’n cynnwys:

Acordis
Astra Zeneca
Avecia
BP Chemicals
Bulmers
Dow Corning
GlaxoSmithKline
Nestle
Murco
Phillips 66
Unilever
Valero

Adnoddau

Dysgwch fwy am adnoddau’r Ganolfan ar gyfer Technolegau Dŵr Uwch ac Ymchwil Amgylcheddol (CWATER) ym Mhrifysgol Abertawe.

Ymchwil

Gosododd Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE) 2008 Beirianneg ym Mhrifysgol Abertawe wythfed yn y DU am sgôr gyfun mewn ansawdd ymchwil ar draws y disgyblaethau Peirianneg.

Ymchwil sy’n arwain y byd

Dangosodd yr RAE fod 73% o ymchwil a gynhyrchwyd gan staff academaidd yn cyrraedd dosbarth sy’n arwain y byd (4*) neu o ragoriaeth ryngwladol (3*).Mae ymchwil a arloeswyd yng Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe wedi harneisio arbenigedd staff academaidd sy’n gweithio yn yr adran. Mae’r ymchwil rhyngddisgyblaethol hwn sy’n torri tir newydd yn addysgu ein dysgu, a llawer o’n staff yn arweinwyr yn eu meysydd.