MSc drwy Ymchwil mewn Peirianneg Electronig a Thrydanol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc by Research 1Bl LlA
  MSc by Research 2Fl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

MSc drwy Ymchwil mewn Peirianneg Electronig a Thrydanol

Fel arweinydd rhyngwladol ym meysydd ymchwil technolegau a dyfeisiau pŵer lled-ddargludo, electroneg pŵer, nanotechnoleg a biometreg, a modelu rhifiadol uwch mewn dyfeisiau micro a nanoelectronig, mae Prifysgol Abertawe yn lle ardderchog ar gyfer eich ymchwil fel myfyriwr MSc drwy ymchwil mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig.

Nodweddion Allweddol

Mae’r Ganolfan Dylunio Systemau Electronig (ESDC) yn adnabyddus am ei hymchwil arloesol i dechnoleg Pŵer Cylchedau Integredig, y dechnoleg allweddol ar gyfer electroneg fwy ynni effeithlon. Mae’r Ganolfan hefyd yn arweinydd y byd o ran modelu dyfeisiau lled-ddargludol, y dull elfen gyfyngedig a modelu cryno.

Yn y Grŵp Cyfrifiadurol Dyfeisiau Nanoelectronig, sy’n rhan o’r Ganolfan Dylunio Systemau Electronig, mae’r prosiectau canlynol (gweler o dan y tab Disgrifiad isod).

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Mae’r MSc drwy Ymchwil Peirianneg Electronig a Thrydanol yn cynnwys amrywiaeth eang o bynciau i ddewis o’u plith, gan gynnwys meysydd fel:

 • Efelychiadau Dyfais Elfen Gyfyngedig 3D Gyfochrog Monte Carlo o Dransistorau Aml-adwy 
 • Modelu cysylltiadau metel sy’n dargludo’n rhannol ar gyfer y genhedlaeth nesaf o dransistorau nanoraddfa 
 • Switshis GaN HEMT newydd ar gyfer rheoli pŵer: dylunio dyfeisiadau, optimeiddio a materion yn ymwneud â dibynadwyedd

Dysgwch ragor am rai o’n staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau ymchwil yn y meysydd hyn:

Dr Petar Igic

Dr Paul Holland

Dr Karol Kalna

Dr Lijie Li

Dr John Mason

Dr Antonio Martinez

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad ar gyfer MSc drwy Ymchwil mewn Peirianneg Electronig a Thrydanol yw gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn Peirianneg Drydanol neu Electronig neu ddisgyblaeth berthnasol debyg mewn peirianneg yn y gwyddorau.

Rydym yn croesawu cynigion gan ddarpar fyfyrwyr o ledled y byd ac yn edrych am dystiolaeth o astudio blaenorol sy’n gyfwerth â’r anghenion derbyn a nodir uchod. Mae’r Swyddfa Mynediad Ôl-raddedig yn falch o’ch cynghori a yw eich cymwysterau’n addas i gael mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi fod wedi pasio’n ddigonol mewn cymhwyster Iaith Saesneg derbyniol i wneud yn sicr y cewch y budd mwyaf o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, yn cynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe Prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr isaf o 6.5 a 5.5. yn y ddau ran). Ceir rhestr lawn o brofion Saesneg derbyniol yma: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch wedi dewis pwnc yr hoffech weithio arno, byddem yn argymell y dylech gyflwyno cynnig ymchwil a thrafod hyn gyda Thiwtor Derbyn ar gyfer y maes pwnc cyn i chi wneud cais. Gallwch anfon e-bost at peirianneg@abertawe.ac.uk i ddatgan diddordeb mewn gwneud MSc drwy Ymchwil. 

Gwnewch gais ar-lein a dilynwch statws eich cais ar gyfer MSc drwy Ymchwil www.swansea.ac.uk/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, dysgwch fwy am wneud cais am y MSc drwy Ymchwil www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc by Research Llawn-amser £4,195 £18,450
MSc by Research Rhan-amser £2,097.50 £9,250

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2017, gweler costau ffioedd 2016/17 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y cwrs

Fel arfer cwrs blwyddyn llawn-amser, dwy neu dair blynedd yn rhan amser. Prosiect ymchwil unigol yw hwn, wedi’i ysgrifennu mewn traethawd hir o 30,000 gair.

Asesu

Cyflwynir traethawd hir nad yw’n hwy na 30,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol sy’ cyfrannu’n sylweddol i’r pwnc. Yna, asesir hyn drwy arholiad viva voce gan arholwr mewnol ac allanol.

Cysylltiadau â diwydiant

Ym Mhrifysgol Abertawe, mae Peirianneg Electronig a Thrydanol yn weithgar wrth ryngweithio â’r diwydiant, ac mae llawer o’n gweithgareddau’n cael eu noddi gan gwmnïau fel Agilent, Auto Glass, BT a Siemens.

Mae gan y ddisgyblaeth hon hanes da o weithio gyda diwydiant ar lefel ymchwil ac o ran cysylltu gwaith sy’n ymwneud â diwydiant â’n cyrsiau ôl-raddedig. Mae gennym hefyd fwrdd ymgynghori diwydiannol sy’n sicrhau bod ein cyrsiau a addysgir yn parhau i fod yn berthnasol.

Mae ein grwpiau ymchwil yn gweithio gyda llawer o gwmnïau amlwladol mawr o’r Deyrnas Unedig, Siapan, Ewrop ac America, a llawer o gwmnïau bach a chanolig, er mwyn arloesi o ran ymchwil. Mae’r gweithgarwch hwn yn bwydo i lawr ac yn dylanwadu ar y gwaith prosiect mae ein myfyrwyr ôl-raddedig yn ei wneud.

Cyfleusterau

Mae gan y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe gyfleusterau technoleg gwybodaeth helaeth ac mae’n darparu pecynnau a thrwyddedau meddalwedd cynhwysfawr i gefnogi’r gwaith addysgu. Yn ogystal, mae’r Brifysgol yn darparu adnoddau technoleg gwybodaeth mynediad agored.

Dysgwch ragor am gyfleusterau'r Ganolfan Dylunio Systemau Electronig (ESDC).

Ymchwil

Rhoddodd Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008 Beirianneg yn Abertawe yn yr 8fed lle yn y DU ar sail y sgôr cyfunol ar gyfer ymchwil ar draws disgyblaethau Peirianneg.

Ymchwil Gorau’r Byd

Yn ôl yr Ymarferiad Asesu Ymchwil, mae 73% o'r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd ar flaen y gad yn fyd-eang (4*) neu'n ardderchog (3*) yn rhyngwladol.

Mae ymchwil arloesol y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn adeiladu ar arbenigedd y staff academaidd yn yr adran. Mae'r ymchwil amlddisgyblaethol arloesol hwn yn goleuo ein haddysgu o safon fyd-eang, ac mae sawl aelod o'r staff ar flaen y gad yn eu meysydd.