MSc drwy Ymchwil mewn Gwyddor Chwaraeon

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc by Research 1Bl LlA
  MSc by Research 2Fl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

MSc drwy Ymchwil mewn Gwyddor Chwaraeon

Mae gan Brifysgol Abertawe amgylchedd ymchwil llewyrchus yn edrych ar berfformiad chwaraeon elit ac iechyd a moddion ymarfer corff.

Nodweddion Allweddol

Mae ymchwil Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn Abertawe’n digwydd yng nghanolfan ymchwil Chwaraeon Cymhwysol, Technoleg, Ymarfer Corff a Meddygaeth (A-STEM). Mae’n ymwneud ag ymchwil, dysgu a gweithgaredd trydedd genhadaeth sy’n pontio’r ffiniau ffug rhwng disgyblaethau traddodiadol. Mae Prifysgol Abertawe’n unigryw gan mai dyma’r unig brifysgol ymchwil-ddwys yn y DU lle lleolir Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn yr adran Beirianneg.

Mae gweithgaredd ymchwil mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn digwydd mewn dau brif faes:

 • Perfformiad Chwaraeon Elît
 • Meddygaeth Ymarfer Corff ac Iechyd

Mae ein hymchwil yn pontio meysydd gwyddoniaeth, technoleg, iechyd a meddygaeth wedi’i gymhwyso i chwaraeon, ymarfer corff a sefyllfaoedd iechyd gyda phlant, pobl hŷn, grwpiau clinigol a phencampwyr elît rhyngwladol. Yn bwysig, cymhwysir ymchwil gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff ym myd natur ac mae’n treiddio drwy ddysgu, gweithgareddau trydedd genhadaeth a chyfleoedd dysgu yn y gweithle. Mae wedi effeithio ar chwaraeon elît, myfyrwyr, diwydiant, cleifion a’r cyhoedd.

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Mae traethodau hirion MSc drwy Ymchwil a oruchwyliwyd ym maes Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Abertawe’n ddiweddar wedi cynnwys:

 • Effaith gwm cnoi wedi’i gaffineiddio ar hormonau poer a pherfformiad ffisegol a meddyliol chwaraewyr rygbi’r undeb proffesiynol.
 • Gwm cnoi wedi’i gaffineiddio a pherfformiad sbrint a ailadroddir: Cwsg yn erbyn Diffyg cwsg
 • Effeithiau symbyliad niwrogyhyrol trydanol ar adferiad mewn pêl-droedwyr elît.
 • Dylanwad symbyliad niwrogyhyrol trydanol (NMES) ar adferiad.
 • Cyfweld ysgogol cryno fel strategaeth glinigol i hybu ymlynu wrth ymddygiad iach i’r rheiny mewn perygl o glefyd y galon.

Archwilio profiadau o wrthdaro personol gan bersonél Tîm Cymru mewn gemau a 

 • phencampwriaethau allweddol
 • Llunio a gwerthuso graddfa gymwysedig i fesur parodrwydd chwaraewyr rygbi’r undeb is-broffesiynol i hyfforddi.
 • Dibynadwyedd a gwerth prawf tair herc a thri cham ar gyfer amcangyfrif pŵer  diymdroi’r aelodau isaf mewn dynion a merched
 • Archwiliad i’r newidiadau ysgerbydol mewn poblogaeth o olion canoloesol a ganfuwyd ar long ryfel y Mary Rose
 • Datblygu offerynnau asesu aelodau isaf ar gyfer asesu cyflwr chwaraewyr rygbi proffesiynol yn nhermau eu dychwelyd i statws hyfforddi / chwarae
 • Effaith 6 wythnos o therapi trampolîn ar amrywiadau niwrogyhyrol y corff is mewn plant a chanddynt afiechyd cydlynu datblygol
 • Amrywiaeth mewn amrywiadau niwrogyhyrol y corff is mewn chwaraewyr rygbi’r undeb is-elit o dan 16

Dysgwch ragor am rai o’r staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau hirion yn y meysydd hyn:

Professor Gareth Stratton 

Professor James Watkins

Dr Liam Kilduff

Dr Richard Bracken

Dr Michael Lewis 

Dr Tom Love

Gofynion Mynediad

Anghenion derbyn ar gyfer yr MSc drwy Ymchwil mewn Gwyddor Chwaraeon yw gradd ddosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn Gwyddor Chwaraeon neu ddisgyblaeth wyddonol berthnasol debyg.

Rydym yn croesawu cynigion gan ddarpar fyfyrwyr o ledled y byd ac yn edrych am dystiolaeth o astudio blaenorol sy’n gyfwerth â’r anghenion derbyn a nodir uchod. Mae’r Swyddfa Mynediad Ôl-raddedig yn falch o’ch cynghori a yw eich cymwysterau’n addas i gael mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi fod wedi pasio’n ddigonol mewn cymhwyster Iaith Saesneg derbyniol i wneud yn sicr y cewch y budd mwyaf o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, yn cynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe Prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr isaf o 6.5 a 5.5. yn y ddau ran). Ceir rhestr lawn o brofion Saesneg derbyniol yma: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch wedi adnabod maes pwnc yr hoffech weithio ynddo, rydym yn argymell eich bod yn cyflwyno cynnig ymchwil ac yn trafod hwn gyda Thiwtor Mynediad ar gyfer y pwnc cyn gwneud cais. Gallwch e-bostio engineering@swansea.ac.uk i fynegi eich diddordeb mewn MSc drwy Ymchwil mewn Gwyddor Chwaraeon.

Gwnewch eich cais ar-lein a dilynwch statws eich cais am le ar yr MSC drwy Ymchwil yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, cewch ragor o wybodaeth am wneud cais am yr MSc drwy Ymchwil www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc by Research Llawn-amser £4,280 £17,950
MSc by Research Rhan-amser £2,140 £9,000

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan RCUK

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2018, gweler costau ffioedd 2017/18 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu’r MSc drwy Ymchwil yn cynnwys costau a ddaw ar y myfyriwr yn bersonol megis prynu llyfrau a nwyddau papur, argraffu na chostau llungopïo.

Strwythur y cwrs

Fel arfer cwrs blwyddyn llawn-amser, dwy neu dair blynedd yn rhan amser. Prosiect ymchwil unigol yw hwn, wedi’i ysgrifennu mewn traethawd hir o 30,000 gair.

Asesu

Cyflwynir traethawd hir nad yw’n hwy na 30,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol sy’ cyfrannu’n sylweddol i’r pwnc. Yna, asesir hyn drwy arholiad viva voce gan arholwr mewnol ac allanol.

Cysylltiadau â diwydiant

Yn ogystal â dysgu ac ymchwilio, mae staff academaidd yn ymwneud yn gyson ag arfer gymwysedig ac ymgynghori mewn sefyllfaoedd chwaraeon ac ymarfer corff. Mae ein cysylltiadau sefydlog yn cynnwys sefydliadau megis:

 • Diabetes UK
 • Haemaflow
 • Ymddiriedolaeth GIG Abertawe
 • Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin
 • UK Sport
 • Chwaraeon Cymru
 • Undeb Rygbi Cymru
 • Bwrdd Rygbi Rhyngwladol (IRB)

Rydym hefyd yn gweithio gyda thimau chwaraeon elît yn cynnwys:

 • Rygbi’r Scarlets
 • Rygbi’r Gweilch
 • Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe
 • West Ham United AFC
 • Bobsled Prydeinig
 • Bobsgerbwd Prydeinig
 • Seiclo Prydeinig
 • Rygbi 7 bob ochr Cymru

Bydd ein staff hefyd yn ymgynghori’n gyson mewn cyd-destun chwaraeon gyda phoblogaethau lle mae clefydau cronig megis diabetes, adferiad clefyd y galon a gofal yr arennau.

Adnoddau

Mae Canolfan Ymchwil A-STEM wedi datblygu’i labordai’i hun sy’n gyfuwch â’r prifysgolion mwyaf blaenllaw ac adnabyddus yn y DU.

Dysgwch ragor am yr adnoddau a ddefnyddir gan fyfyrwyr ac ymchwilwyr Gwyddor Chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae gan Brifysgol Abertawe enw da y mae’n falch ohono mewn rhagoriaeth mewn chwaraeon ynghyd ag adnoddau chwaraeon rhagorol. Gwelwch olygfa banoramig 365 gradd o’r Pentref Chwaraeon: yn cynnwys Pwll Cenedlaethol Cymru, Cyrtiau Dan Do, Trac Rhedeg, Astroturf a Thrac Dan Do.

Ymchwil

Mae ymchwil mewn gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff yn digwydd o fewn y Ganolfan Ymchwil A-STEM sy’n arwain y byd. Ymgymerir ag ymchwil o bwys ym meysydd diabetes ac iechyd yn ogystal ag ymddygiad eisteddog, gweithgarwch corfforol, ffitrwydd, sgiliau symud gwaelodol ym maes plant gordew gan nifer o staff gwyddoniaeth ymarfer clinigol.

Mae ein grŵp perfformiad mewn chwaraeon elît yn arwain prosiect a gefnogir gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop drwy gyfrwng Llywodraeth Cymru i leoli Cymru ar flaen y gad y meysydd Gwyddoniaeth, Technoleg a Meddygaeth mewn chwaraeon elît ac i hybu’u gymhwysedd ehangach mewn iechyd ac addysg. Bydd y prosiect hwn yn cynrychioli cydweithio unigryw rhwng academyddion, busnesau a chwaraeon Cymreig, gyda’r bwriad trosgynnol o wella perfformiad pob un yn ei dro.

Mae cysylltiadau sylfaenol mewn integreiddio ymchwil peirianneg a gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff yn cael eu datblygu gan y Grŵp Delweddu Chwaraeon sy’n dadansoddi deunydd fideo i gynhyrchu data ar frys ar gyfer dadansoddi diymdroi ym maes perfformiad chwaraeon. 

Yn ddiweddar sefydlwyd y grŵp ymchwil Dadansoddeg Ymddygiad Peirianneg mewn Chwaraeon ac Ymarfer Corff (E-BASE) i archwilio’r defnydd o dechnoleg synwyryddion a phrosesu uwch i fesur hyfforddi a gweithgaredd mewn poblogaethau chwaraeon a chlinigol yn eu tro.

Mae gennym gysylltiadau ymchwil rhyngwladol a phrosiectau gyda phrifysgolion yn ne a dwyrain Ewrop, Sgandinafia, Awstralia, Seland Newydd, Canada, UDA, Yr Eidal ac Awstria.