MRes Systemau Cyfathrebu

  1. Amrywiadau Cwrs
    Nomenclature Duration Mode Of Attendance
    MRes 1Bl LlA
    MRes 3Bl RhA
  2. Cynnig arferol:
    DU 2.1

Trosolwg Cwrs

MRes Systemau Cyfathrebu

Mae’r MRes Systemau Cyfathrebu yn cynnig amgylchedd dysgu ac ymchwil ardderchog sydd wedi’i gydnabod yn rhyngwladol am hyrwyddo a lledaenu systemau ffotonig a chyfathrebu gwybodaeth. Mae hyn yn rhoi sgiliau gyrfaol sy’n para i fyfyrwyr.

Nodweddion Allweddol

Ynghyd â’r elfen a addysgir, mae’r cwrs MRes Systemau Cyfathrebu hwn yn cynnwys elfen ymchwil sylweddol sy’n ymwneud ag ymchwil annibynnol.

Fel myfyriwr ar y rhaglen MRes Systemau Cyfathrebu, cewch gyfle i weithio ar brosiect ymchwil sydd â chysylltiad â phroblem berthnasol i’r diwydiant o dan gyd-oruchwyliaeth academydd ac ymchwilydd diwydiannol sy’n rhan o’r prosiect.

Yn ogystal, mae’r prosiect MRes Systemau Cyfathrebu yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd sy’n ymwneud â thechnegau ymchwil gan gynnwys methodolegau ymchwil, athroniaeth ac egwyddorion, moeseg, dylunio arbrofol, rheoli cynnydd prosiectau ymchwil, dadansoddi a chyflwyno data, ac ysgrifennu technegol a gwyddonol.

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Gall modiwlau ar y cwrs MRes Systemau Cyfathrebu amrywio bob blwyddyn, ond gallech ddisgwyl astudio:

Protocolau a Phensaernïaeth Rhwydwaith

Signalau a Systemau

Cyfathrebu Digidol

Cyfathrebu Optegol

Meddalwedd ar gyfer Ffonau Clyfar

Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Peirianwyr Ymchwil

Prosiect MRes Systemau Cyfathrebu

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad yr MRes Systemau Cyfathrebu yw gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn Peirianneg Drydanol neu Beirianneg Electronig neu ddisgyblaeth berthnasol arall ym maes peirianneg neu yn y gwyddorau.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MRes Llawn-amser £4,280 £19,000
MRes Rhan-amser £2,140 £9,500

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan RCUK

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2018, gweler costau ffioedd 2017/18 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Strwythur y cwrs

Cyfuniad o fodiwlau a addysgir (60 credyd) a thraethawd hir ymchwil, sy'n cyflwyno canlyniadau prosiect ymchwil sylweddol (120 o gredydau) dros gyfnod o 12 mis o astudio llawn amser. Mae MRes (Meistr Ymchwil) yn darparu'r hyfforddiant perthnasol i chi ennill yr wybodaeth, y technegau, a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa mewn diwydiant neu ar gyfer ymchwil pellach.

Enghraifft o amserlen

Isod mae enghraifft o amserlen.

Sylwch fod amserlenni yn ddarostyngol i newid.

MRes Communication Systems timetable

Asesu

Traethawd o ddim mwy na 40,000 o eiriau. Gellir gwneud y prosiect ymchwil mewn diwydiant neu ym Mhrifysgol Abertawe.

Cysylltiadau â diwydiant

 Ym Mhrifysgol Abertawe, mae Peirianneg Drydanol a Pheirianneg Electronig yn weithgar wrth ymwneud â diwydiant, ac mae llawer o’n gweithgareddau wedi’u noddi gan gwmnïau fel Agilent, Auto Glass, BT a Siemens.
 
Mae gan y ddisgyblaeth hanes da o weithio gyda diwydiant ar lefel ymchwil ac o ran cysylltu gwaith sy’n ymwneud â diwydiant gyda’n cyrsiau ôl-raddedig . Mae gennym hefyd fwrdd ymgynghori diwydiannol sy’n sicrhau bod ein cyrsiau a addysgir yn parhau i fod yn berthnasol.
 
Mae ein grwpiau ymchwil yn gweithio gyda llawer o gwmnïau amlwladol o’r Deyrnas Unedig, Siapan, Ewrop ac America, a nifer o gwmnïau bach a chanolig (SME) i arloesi o ran ymchwil. Mae’r gweithgarwch hwn yn bwydo i lawr ac yn dylanwadu ar y gwaith prosiect sy’n cael ei wneud gan ein holl fyfyrwyr ôl-raddedig.

Dyfyniadau myfyrwyr

“Rydw i wedi mwynhau fy ymchwil gyda fy ngoruchwyliwr, ac mae un patent gen i, rydw i wedi cyhoeddi dau lythyr IEEE (cyfnodolyn ag iddo enw da ym maes cyfathrebu) ac un llythyr IEE (cyfnodolyn sy’n cael ei adolygu gan gymheiriaid ag iddo enw da yn rhyngwladol) – daeth fy mreuddwyd yn wir!”

Arun Raaza, MRes Systemau Cyfathrebu

Gyrfaoedd

Gwaith mewn systemau cyfathrebu diwifr a gweinyddu rhwydweithiau, a datblygu rhaglenni symudol.

Cyfleusterau

O fewn yr adran Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe, ceir cyfleusterau o'r radd flaenaf sydd ar gael yn benodol ar gyfer Peirianneg Defnyddiau.

Systemau cyfrifiadurol cynhwysfawr at ddibenion arbenigol a chyffredinol.

Offer sy'n arwain y byd o ran dadansoddi nodweddion mecanyddol defnyddiau metelig, seramig, polymerig, a chyfansawdd.

Ystod helaeth o labordai gyda microsgopau sganio electronig gyda'r galluoedd mwyaf blaengar.

Rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau ar gyfer Peirianneg Defnyddiau ym Mhrifysgol Abertawe.

Ymchwil

Rhoddodd Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008 Beirianneg yn Abertawe yn yr 8fed lle yn y DU ar sail y sgôr cyfunol ar gyfer ymchwil ar draws disgyblaethau Peirianneg.

Ymchwil Gorau’r Byd

Yn ôl yr Ymarferiad Asesu Ymchwil, mae 73% o'r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd ar flaen y gad yn fyd-eang (4*) neu'n ardderchog (3*) yn rhyngwladol.

Mae ymchwil arloesol y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn adeiladu ar arbenigedd y staff academaidd yn yr adran. Mae'r ymchwil amlddisgyblaethol arloesol hwn yn goleuo ein haddysgu o safon fyd-eang, ac mae sawl aelod o'r staff ar flaen y gad yn eu meysydd.

Gyda phenodiadau academaidd diweddar yn cryfhau ymchwil electroneg yn y Coleg, mae’r Ganolfan Dylunio Systemau Electronig (ESDC) wedi cael ei hail-lansio i gefnogi’r gweithgareddau hyn.

Amcan y Ganolfan yw dangos prif ymchwil electroneg yn y Coleg a hyrwyddo’r radd Peirianneg Trydanol ac Electroneg. 

Er y caiff ei hadnabod yn bennaf am ei gwaith ymchwil mewn technoleg Pŵer Cylchedau Integredig sy’n torri tir newydd, y dechnoleg allweddol ar gyfer electroneg sy’n defnyddio ynni’n fwy effeithiol, mae’r Ganolfan hefyd ar flaen y gad mewn modelu dyfeisiau lled-ddargludydd, modelu elfen gyfyngedig (FEM) a modelu cryno.