MRes Peirianneg Defnyddiau

Trosolwg Cwrs

Mae'r radd MRes hon yn cynnwys modiwlau sy'n trafod ystod o feysydd o fewn y ddisgyblaeth Defnyddiau, sy'n gysylltiedig â phrif gryfderau ymchwil y Coleg Peirianneg, sef defnyddiau awyrofod, defnyddiau amgylcheddol, a thechnoleg dur.

Nodweddion Allweddol

Ar y cwrs hwn, cewch hyfforddiant a phrofiad mewn ystod eang o feysydd pwnc, gan gynnwys meteleg a dewis defnyddiau, defnyddiau awyrofod, technegau ailgylchu, a phroblemau a thechnegau modern ar gyfer rheoli busnes.

Bydd y cwrs yn eich arfogi â'r dyfnder gwybodaeth a'r ystod o alluoedd i ddiwallu gofynion y diwydiant defnyddiau rhyngwladol. 

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Entrepreneuriaeth i Beirianwyr
Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Peirianwyr Ymchwil
Peirianneg Defnyddiau Awyrofod 
Technegau Ailgylchu Defnyddiau
Dadansoddi Amgylcheddol a Deddfwriaeth
Meteleg Ffisegol Dur 
Traethawd Hir Ymchwil MSc 

Gofynion Mynediad

Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg neu ddisgyblaeth berthynol debyg.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk  am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn  Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MRes Llawn-amser £4,280 £19,000

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan RCUK

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2018, gweler costau ffioedd 2017/18 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Strwythur y cwrs

Cyfuniad o fodiwlau a addysgir (60 credyd) a thraethawd hir ymchwil, sy'n cyflwyno canlyniadau prosiect ymchwil sylweddol (120 o gredydau) dros gyfnod o 12 mis o astudio llawn amser. Mae MRes (Meistr Ymchwil) yn darparu'r hyfforddiant perthnasol i chi ennill yr wybodaeth, y technegau, a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa mewn diwydiant neu ar gyfer ymchwil pellach.

Enghraifft o amserlen

Isod mae enghraifft o amserlen.

Sylwch fod amserlenni yn ddarostyngol i newid.

MRes Materials Engineering timetable

Asesu

Traethawd o ddim mwy na 40,000 o eiriau. Gellir gwneud y prosiect ymchwil mewn diwydiant neu ym Mhrifysgol Abertawe.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae'r ymchwil o fri rhyngwladol ym maes defnyddiau a wneir yn Abertawe wedi'i ariannu gan sefydliadau mawreddog gan gynnwys:

  • Rolls-Royce
  • Airbus
  • Tata Steel

Mae'r cysylltiadau ymchwil diwydiannol hyn yn darparu cyfleoedd gwych i'n myfyrwyr gymryd lleoliadau, yn ogystal â chyfleoedd da o ran ymchwil a chyflogaeth.

Rolls-Royce

Mae'r Sefydliad Defnyddiau Strwythurol yn Abertawe'n aelod craidd o Ganolfan Technoleg Prifysgol Rolls-Royce mewn Defnyddiau.

Mae'r fenter hon yn cefnogi portffolio ymchwil eang gyda gwerth dreigl o £6.5 miliwn y flwyddyn i fynd i'r afael â phroblemau defnyddiau mwy hirdymor.

Airbus

Mae dros £1m o ariannu wedi'i dderbyn gan Airbus a Llywodraeth Cymru yn y tair blynedd ddiwethaf i gefnogi gwaith ymchwil a datblygu deunydd cyfansawdd strwythurol yn y diwydiant awyrofod ac i gefnogi gweithgarwch deunydd cyfansawdd ar draws Cymru.

Tata Steel

Mae ariannu gwerth dros £6 miliwn ar gael i barhau â'n rhaglenni ôl-raddedig llwyddiannus tu hwnt gyda Tata Steel.

Dyfyniadau

"Dyluniwyd y MRes Peirianneg Defnyddiau i fod yn gam tuag at yrfa ymchwil yn y proffesiwn defnyddiau. Mae'r modiwlau'n elfennau hyfforddiant pwysig sy'n gwella profiad y myfyriwr o'r prosiect ymchwil mawr, a'r prosiect yw'r rhan fwyaf o'r radd. Mae'r cynllun yn cyfuno elfennau o dechnolegau awyrofod, dur, ac amgylcheddol, gan adlewyrchu ein cryfderau ymchwil."

Dr Cris Arnold, Uwch-ddarlithydd, Y Coleg Peirianneg

Gyrfaoedd

Trwy'r cynllun hwn, cewch yr wybodaeth dechnegol fanwl a'r profiad sydd eu hangen ar gyfer gyrfa lwyddiannus ar lefel dechnegol neu lefel reoli o fewn y diwydiant dur modern.

Ar ddiwedd y cynllun, bydd gennych gymhwyster lefel uwch yn ogystal â phrofiad hollbwysig o ddiwydiant. Bydd hyn yn eich galluogi i symud i'r byd gwaith yn fwy cyflym, ac i wneud cyfraniad yn y sector pwysig hwn. 

Cyfleusterau

O fewn yr adran Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe, ceir cyfleusterau o'r radd flaenaf sydd ar gael yn benodol ar gyfer Peirianneg Defnyddiau.

Systemau cyfrifiadurol cynhwysfawr at ddibenion arbenigol a chyffredinol.

Offer sy'n arwain y byd o ran dadansoddi nodweddion mecanyddol defnyddiau metelig, seramig, polymerig, a chyfansawdd.

Ystod helaeth o labordai gyda microsgopau sganio electronig gyda'r galluoedd mwyaf blaengar.

Rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau ar gyfer Peirianneg Defnyddiau ym Mhrifysgol Abertawe.

Ymchwil

Rhoddodd Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008 Beirianneg yn Abertawe yn yr 8fed lle yn y DU ar sail y sgôr cyfunol ar gyfer ymchwil ar draws disgyblaethau Peirianneg.

Ymchwil Gorau’r Byd

Yn ôl yr Ymarferiad Asesu Ymchwil, mae 73% o'r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd ar flaen y gad yn fyd-eang (4*) neu'n ardderchog (3*) yn rhyngwladol.

Mae ymchwil arloesol y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn adeiladu ar arbenigedd y staff academaidd yn yr adran. Mae'r ymchwil amlddisgyblaethol arloesol hwn yn goleuo ein haddysgu o safon fyd-eang, ac mae sawl aelod o'r staff ar flaen y gad yn eu meysydd.