Doethuriaeth mewn Ymarfer Proffesiynol

Trosolwg Cwrs

Mae’r Ddoethuriaeth mewn Ymarfer Proffesiynol (DProf) wedi ei chreu ar gyfer Uwch Ymarferwyr sy’n ymwneud â iechyd, gwaith cymdeithasol neu addysg uwch. Mae’r DProf yn gyfwerth â’r PhD traddodiadol, ac mae’n gyfuniad arloesol o fodiwlau a addysgir a phrosiectau ymchwil sy’n archwilio cylch ymarfer proffesiynol a gweithle’r myfyrwyr eu hunain. Mae astudio ar gyfer gradd DProf yn brofiad heriol sy’n rhoi boddhad gwirioneddol, ac mae Prifysgol Abertawe yn cynnig amgylchedd ardderchog ar gyfer eich astudiaethau ymchwil.

Nodweddion Allweddol

Mae’r Ddoethuriaeth mewn Ymarfer Proffesiynol (DProf) yn gyfwerth â PhD, ond mae’n wahanol yn y ffaith ei bod yn cynnwys elfen hyfforddi ynghyd â thri phrosiect ymchwil ar themâu penodol sy’n canolbwyntio ar eich ymarfer a’ch gweithle eich hunain. Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i chi gymryd amser allan o’r gwaith er mwyn diweddaru eich cymwysterau. Mae nodweddion allweddol yn cynnwys:

 • Dau fodiwl hyfforddi ymchwil gorfodol o 30 credyd yr un: ‘Cyflwyniad i Ymchwil sy’n seiliedig ar Waith mewn Ymarfer Proffesiynol’ a ‘Cynllunio Ymchwil sy’n seiliedig ar Waith’.
 • Pwyslais ar nodi, cynllunio, gweithredu a gwerthuso tri phrosiect ymchwil sy’n seiliedig ar waith.
 • Gwneud ymchwil sy’n berthnasol i’ch gweithle a’ch swyddogaeth.
 • Amgylchedd lle gallwch ddatblygu a gwella sgiliau trosglwyddadwy megis datrys problemau, meddwl yn annibynnol, rheoli prosiectau, a meddwl yn feirniadol.
 • Cefnogaeth dau oruchwyliwr academaidd drwy gydol eich astudiaethau.
 • Cyfleoedd i fanteisio ar hyfforddiant strwythuredig, seminarau rhyngddisgyblaethol, meddalwedd a chyfleusterau ymchwil penodedig gan y Coleg a’r Brifysgol.
 • Cefnogaeth gan gymuned ddynamig o fyfyrwyr a staff ymchwil, pob un yn dilyn eu llwybrau ymchwil eu hunain.

Dangosodd yr asesiad mwyaf diweddar o ansawdd ymchwil mewn sefydliadau addysg uwch ledled y Deyrnas Unedig (sef Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008) bod 70% o’r ymchwil a gynhaliwyd gan y Coleg o ansawdd rhyngwladol neu yn arwain y byd. Mae ein hymchwil i’r disgyblaethau iechyd yn dangos ansawdd rhagorol o ran gwreiddioldeb, cywirdeb ac arwyddocâd, felly gall myfyrwyr fod yn sicr y byddan nhw’n cael eu trochi yn y diwylliant ymchwil dynamig a chefnogol sy’n angenrheidiol ar gyfer eu hastudiaethau.  

Disgrifiad

Drwy ein hymchwil arloesol, mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn dod â manteision go iawn i’r sectorau gofal iechyd, gofal cymdeithasol, gwirfoddol a phreifat, gan arwain yn y pen draw at welliannau ar gyfer cleifion, defnyddwyr, ymarferwyr, rheolwyr a llunwyr polisi.

Fel arweinydd yn y maes, mae’r Coleg mewn sefyllfa dda i ymateb yn gyflym i newidiadau o ran darparu gofal, ac ar yr un pryd mae’n gallu sefydlu cysylltiadau gyda’r prif ddarparwyr gwasanaeth yng Nghymru, fel y GIG (Gwasanaeth Iechyd Gwladol) ac Awdurdodau Lleol. Mae ein hymchwilwyr yn gweithio’n barhaus i fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu’r system iechyd a gofal cymdeithasol ledled yr ystod gyfan o feysydd, o astudiaethau biofeddygol, trefniadaeth gwasanaeth, arferion gweithluoedd a iechyd y cyhoedd, i bolisi a moeseg.

Ar hyn o bryd mae myfyrwyr yn edrych ar weithredu newid mewn gwasanaeth adsefydlu i’r henoed, a chreu a gwerthuso gwasanaeth lymffoedema cydradd yng Nghymru.

Dysgwch ragor am rai o’r staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau ymchwil yn y meysydd hyn:

Dr Ruth Davies

Dr Jayne Cutter

Dr Sherrill Snelgrove

Dysgwch ragor am ein Grwpiau Ymchwil yn Abertawe.

Gofynion Mynediad

Fel arfer byddai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen DProf yn meddu ar radd Meistr, neu byddent yn astudio ar gyfer un. Fodd bynnag, fe allem ystyried y rhai sydd â gradd dosbarth cyntaf neu radd ail ddosbarth uwch mewn disgyblaeth sy’n gysylltiedig â’r prosiect ymchwil a gynigir. Noder mai dim ond ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n byw yn y Deyrnas Unedig y gallwn ni eu derbyn, a hynny oherwydd natur y rhaglen hon.

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Mae manylion y broses gwneud cais ar gyfer graddau ymchwil ar gael yma, a gallwch wneud cais ar-lein a thracio statws eich cais yn http://www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline/. Fel rhan o’ch cais dylech gynnwys cynnig 500 gair yn amlinellu’r tri phrosiect ymchwil rydych yn ei gynnig fel sail i’ch astudiaethau. Mae canllawiau ar ysgrifennu cynnig ymchwil hefyd ar gael.

Gall ymgeiswyr ddisgwyl cyfweliad yn dilyn eu cais, er mwyn trafod eu pwnc ymchwil a sicrhau eu bod yn dangos y lefel angenrheidiol o ymrwymiad i’w hastudiaethau a’u hyfforddiant.

Noder y byddai’n syniad i chi gysylltu â ni cyn cyflwyno eich cais. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn gallu nodi goruchwylwyr priodol, a lle bo angen gallwn weithio gyda chi i fireinio eich cynnig. Os hoffech wneud hynny, dylech gysylltu â Dr Ruth Davies, Rheolwr y Rhaglen, yn y lle cyntaf, drwy r.e.davies@abertawe.ac.uk.  

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
DProf. Rhan-amser £2,130 £8,350

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2018, gweler costau ffioedd 2017/18 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu yn talu costau prynu llyfrau nac offer ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethodau na llungopïo.

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi eu nodi ar gyfer y cwrs hwn, ond ar ben ffioedd dysgu a threuliau byw, bydd elfen bellach o gost yn y rhan fwyaf o astudiaethau drwy gydol eich ymchwil. Gallai hyn fod ar ffurf costau teithio, rhedeg grŵp ffocws, ffioedd cynhadledd, ac ati. Dylech dreulio peth amser yn ystyried pa gostau eraill y gallai fod angen i chi eu hariannu wrth lunio eich cynnig ymchwil.

Weithiau mae modd cynnig ysgoloriaethau ymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe mewn pynciau penodol. Mae manylion y cyfleoedd presennol i’w gweld yn http://www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/ffioedd-ac-ariannu/ysgoloriaethau/

Hyd

DProf: Dim ond yn rhan-amser y cynigir y rhaglen hon. Bydd yn para chwe blynedd, a dim ond i fyfyrwyr sy’n byw yn y Deyrnas Unedig y mae’n agored.

Asesiad

Drwy gydol eich astudiaethau bydd gofyn i chi adeiladu traethawd ymchwil (heb fod yn hwy nag 80,000 o eiriau) fesul tamaid, a hynny o dri phrosiect ymchwil empirig gwahanol ond cydlynus sy’n canolbwyntio ar eich ymarfer a’ch gweithle chi. Caiff y prosiectau hyn eu cysylltu gyda’i gilydd gan sylwebaeth gyffredinol.

Caiff modiwlau eu hasesu drwy aseiniadau gorfodol.

Mae gofyn hefyd i fyfyrwyr roi cyflwyniadau llafar o’u gwaith drwy gydol eu rhaglen astudio, yn ogystal ag yn y cyfnod olaf. Dilynir hyn wedyn gan arholiad llafar o’r traethawd ymchwil (viva).

Cyfleusterau

Yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd mae cyfleusterau o’r radd flaenaf, gan gynnwys:

 • Cyfleusterau ymarfer clinigol efelychol ac ystafelloedd ymarfer biowyddorau, ar gyfer profiadau gweithle realistig.
 • Labordai seicoleg arbenigol yn cynnwys labordy cysgu; dangosyddion gweledol a chlywedol wedi’u rheoli â chyfrifiaduron ar gyfer gweithio ar ddirnadaeth, sylw, cof ac iaith; labordy symudiadau llygaid; sganiwr ymennydd fMRI; cyfleusterau EEG a labordy maetheg.

Mae gennym fynediad hefyd at lawer o wahanol gyfleusterau ac offer pellach mewn sefydliadau rydyn ni’n gweithio’n agos â nhw, fel y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG).

Mae adnoddau eraill yn cynnwys:

 • Grŵp Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr a all helpu o ran cynnig cyngor hanfodol neu wella ymgysylltiad rhwng eich prosiect ymchwil â’r gymuned o ddefnyddwyr.
 • Rhaglenni hyfforddi strwythuredig, seminarau rhyngddisgyblaethol gan siaradwyr rhyngwladol, cyfleusterau ymchwil/astudio penodedig a meddalwedd dadansoddi arbenigol.

Yn ogystal â chael eich trochi yng nghymuned ymchwil fywiog y Coleg a’i grwpiau ymchwil, byddwch hefyd yn gallu cael gafael ar gefnogaeth a chyngor ehangach drwy’r rhwydweithiau ymchwil mae staff yn rhan ohonynt, megis,

Sefydliad Niwrowyddoniaeth Wybyddol Cymru

Rhwydwaith Pobl Hŷn a Heneiddio Cymru (OPAN)

Gwasanaeth Cefnogaeth Economaidd Iechyd Cymru (WHESS)

Ymchwil

Mae sicrhau ymchwil o ansawdd uchel yn gam allweddol o ran gwella iechyd a lles cymdeithasol ac economaidd pob rhan o’r gymdeithas. Mae’n hanfodol bod penderfyniadau ar bolisi ac ymarfer yn cael eu llywio gan y dystiolaeth a’r canfyddiadau ymchwil diweddaraf sydd ar gael os ydyn ni am wella effeithiolrwydd sefydliadol a chynaliadwyedd, lles cymdeithasol a chydlyniant cymdeithasol, ac ansawdd bywyd.

Drwy ein hymchwil arloesol, mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn dod â manteision go iawn i’r sectorau gofal iechyd, gofal cymdeithasol, gwirfoddol a phreifat, gan arwain yn y pen draw at welliannau ar gyfer cleifion, defnyddwyr, ymarferwyr, rheolwyr a llunwyr polisi.

Fel arweinydd yn y maes, mae’r Coleg mewn sefyllfa dda i ymateb yn gyflym i newidiadau o ran darparu gofal, ac ar yr un pryd mae’n gallu sefydlu cysylltiadau gyda’r prif ddarparwyr gwasanaeth yng Nghymru, fel y GIG (Gwasanaeth Iechyd Gwladol) ac Awdurdodau Lleol.

Caiff ein hymchwil ei gynnal drwy ganolfannau ymchwil sy’n canolbwyntio ar ddisgyblaethau. Oherwydd hyn rydyn ni wedi sicrhau arian gan nifer o gyrff ariannu a chydweithredwyr o fri yn y blynyddoedd diwethaf, megis Llywodraeth Cymru, GIG Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru; yr Undeb Ewropeaidd; Amgen Ewrop; y Weinyddiaeth Amddiffyn; GlaxoSmithKline Biologicals; Cymdeithas Feddygol Prydain; y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd; Astrazeneca; ac Ymddiriedolaeth Wellcome. 

Mae enghreifftiau o’r modd y mae ein hymchwil wedi effeithio ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar gael yma.

Ymchwil

Mae sicrhau ymchwil o ansawdd uchel yn gam allweddol o ran gwella iechyd a lles cymdeithasol ac economaidd pob rhan o’r gymdeithas. Mae’n hanfodol bod penderfyniadau ar bolisi ac ymarfer yn cael eu llywio gan y dystiolaeth a’r canfyddiadau ymchwil diweddaraf sydd ar gael os ydyn ni am wella effeithiolrwydd sefydliadol a chynaliadwyedd, lles cymdeithasol a chydlyniant cymdeithasol, ac ansawdd bywyd.

Drwy ein hymchwil arloesol, mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn dod â manteision go iawn i’r sectorau gofal iechyd, gofal cymdeithasol, gwirfoddol a phreifat, gan arwain yn y pen draw at welliannau ar gyfer cleifion, defnyddwyr, ymarferwyr, rheolwyr a llunwyr polisi.

Fel arweinydd yn y maes, mae’r Coleg mewn sefyllfa dda i ymateb yn gyflym i newidiadau o ran darparu gofal, ac ar yr un pryd mae’n gallu sefydlu cysylltiadau gyda’r prif ddarparwyr gwasanaeth yng Nghymru, fel y GIG (Gwasanaeth Iechyd Gwladol) ac Awdurdodau Lleol.

Caiff ein hymchwil ei gynnal drwy ganolfannau ymchwil sy’n canolbwyntio ar ddisgyblaethau. Oherwydd hyn rydyn ni wedi sicrhau arian gan nifer o gyrff ariannu a chydweithredwyr o fri yn y blynyddoedd diwethaf, megis Llywodraeth Cymru, GIG Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru; yr Undeb Ewropeaidd; Amgen Ewrop; y Weinyddiaeth Amddiffyn; GlaxoSmithKline Biologicals; Cymdeithas Feddygol Prydain; y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd; Astrazeneca; ac Ymddiriedolaeth Wellcome. 

Mae enghreifftiau o’r modd y mae ein hymchwil wedi effeithio ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar gael yma.