MRes Prosesau Stocastig: Theori ac Ymarfer

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MRes 1Bl LlA
  MRes 3Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:1

Trosolwg Cwrs

null

Cyflwynir y MRes Prosesau Stocastig trwy fodiwlau dewisol ar gyfer yr elfen a addysgir, wedi'u dilyn gan brosiect ymchwil mawr sy'n cyfrannu i'r maes mewn ffordd benodol yn hytrach nag ond yn cymhwyso gwybodaeth gyfredol.

Nodweddion Allweddol

Mae'r Adran Mathemateg yn cynnwys un o'r grwpiau ymchwil cryfaf ym maes theori tebygolrwydd, yn arbennig o ran prosesau stocastig, yn y DU. Mae aelodau hŷn y grŵp hwn yn arweinwyr blaenllaw byd-eang yn eu maes. 

Disgrifiad

Cynnwys y Cwrs:

Bydd myfyrwyr ar y rhaglen MRes Prosesau Stocastig yn astudio ystod o bynciau ar gyfer yr elfen a addysgir, gan gynnwys:

 • Calcwlws Stocastig yn seiliedig ar Symudiad Brown
 • Prosesau Levy a phrosesau neidio mwy cyffredinol
 • Theori uwch Black-Scholes
 • Theori a rhif mewn hafaliadau differol parabolig
 • Rhaglennu Java

Mae'r cwrs yn cynnwys elfen a addysgir (60 credyd) a phrosiect ymchwil (120 credyd). Caiff myfyrwyr oruchwyliwr personol ar gyfer eu prosiect ymchwil o gychwyn eu hastudio. 

Gall prosiectau ymchwil fod o natur fathemategol ddamcaniaethol, neu gallant fod yn fwy cymhwysol, er enghraifft mewn mathemateg ariannol neu astudiaethau actiwaraidd. Bydd rhai o'r prosiectau ymchwil yn rhyngddisgyblaethol, gan gydweithio â rhai o beirianwyr blaenllaw Abertawe. Mae'n debyg y byddai cyllid ar gael o'r Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol ar gfyer prosiectau o'r fath. 

Gofynion Mynediad

Gradd anrhydedd 2:1, neu gymhwyster cyfwerth, mewn Mathematecg, Cyfrifiadureg, neu Beirianneg.  

IELTS 6.0 (gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran) neu brawf Saesneg cyfwerth.

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Ymholiadau UE/Rhyngwladol - cysylltwch â:

p.a.jarman@abertawe.ac.uk

+44 (0)1792 295142

Ymgeiswyr o'r DU

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Neu, cysylltwch â: Yr Athro Eugene Lytvynov 

Adran Mathemateg
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP
Cymru
y DU

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MRes Llawn-amser £4,260 £16,050
MRes Rhan-amser £2,130 £8,050

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan RCUK

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2018, gweler costau ffioedd 2017/18 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu'n cynnwys y gost o brynu llyfrau na chostau deunydd ysgrifennu, argraffu, rhwymo'r traethawd hir, neu lungopïo. 

Nid oes unrhyw gostau gofynnol ychwanegol ar gyfer y cwrs hwn.

Addysgu ac asesu

Ar y cwrs hwn, cewch eich asesu trwy gyfuniad o arholiadau ysgrifenedig, gwaith cwrs, a thraethawd hir

Proffiliau myfyrwyr

"Yn dilyn astudio ym Mhrifysgol Abertawe yn raddedig Meistr yn y Gwyddorau mewn Mathemateg Ariannol, dwi bellach yn gweithio i Deutsche Bank yn Llundain, yn rhan o'r tîm Gwasanaethau Ariannol Strwythuredig sy'n darparu gwasanaethau benthyca corfforaethol a phortffolio dyled i gwsmeriaid. Roedd natur gymhleth y cwrs wedi fy helpu i ddod yn berson sy'n gwneud penderfyniadau rhesymegol, gyda sgiliau datrys problemau lefel uchel. Mae'r sgiliau trosglwyddadwy hyn yn ddefnyddiol iawn ym myd Cyllid, gan fod y rôl yn heriol iawn, gan weithio o fewn amserlen dynn gyda thargedau strwythuredig ar gyfer y trafodion. Roedd astudio yn Abertawe wedi dysgu sgiliau arweinyddiaeth a sgiliau cymhelliad hefyd, a gwella fy sgiliau cyathrebu. Dwi'n gweithio mewn tîm agos o 10 aelod o fewn adran fawr sy'n hyrwyddo diwylliant sy'n ymdrechu i ddysgu ac i weithio'n effeithiol fel tîm. Mwynheais f'amser ym Mhrifysgol Abertawe yn fawr iawn, a dwi'n coleddu'r atgofion melys di-ri. Dwi mor falch o gael ehangu fy ngorwelion mewn canolfan ariannol fawr."

Rhian Ivey, BSc Mathemateg 2006, MSc Mathemateg a Chyfrifiadura ar gyfer Cyllid 2008

Darllen proffiliau'n myfyrwyr

Cyfleusterau

Mae Ystafell Ddarllen Aubrey, a leolir yng nghanol yr Adran Mathemateg, yn gartref i lyfrgell yr adran, a chyfrifiaduron at ddefnydd y myfyrwyr. Mae'n lle poblogaidd i fyfyrwyr weithio'n annibynnol ar y taflenni enghreifftiol a osodir yn rheolaidd gan eu darlithwyr, ac i gyd-drafod Mathemateg. 

Mae prif lyfrgell y Brifysgol, Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau, yn cynnwys casgliad hynod o helaeth o lyfrau Mathemateg. 

Gyrfaoedd

Mae'r gallu i feddwl yn rhesymol ac i brosesu data'n glir ac yn gywir yn rhinweddau y mae cyflogwyr yn rhoi gwerth mawr arnynt. Ar gyfartaledd, mae graddedigion Mathemateg yn ennill 50% yn fwy na'r rhan fwyaf o raddedigion eraill. Y meysydd mwyaf poblogaidd yw'r proffesiwn actiwaraidd, y sector ariannol, TG, rhaglennu cyfrifiaduron a gweinyddu systemau, a chyfleoedd mewn diwydiant a busnes lle y mae galw gan gyflogwyr am fathemategwyr at ddibenion ymchwil a datblygu, dadansoddi ystadegol, marchnata a gwerthu. 

Cyflogwyd rhai o'n graddedigion gan AXA, BA, Deutsche Bank, Shell Research, Awdurdodau Iechyd a Llywodraeth Leol. Mae addysgu'n faes arall lle bydd graddedigion mathemateg yn dod o hyd i ddigon o gyfleoedd gyrfaol.

Rhagor o wybodaeth am gyflogadwyedd

Ymchwil

Mae'r holl staff academaidd yn yr Adran Mathemateg yn ymchwilwyr gweithgar, ac mae diwylliant ymchwil bywiog yn yr adran. Rhagor o wybodaeth.

Ffioedd ac ariannu

Mae'r Coleg Gwyddoniaeth yn cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr tramor o Tsieina, India, a Nigeria. Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/science/postgraduatescholarships/collegeinternationalscholarships/

Neu

http://www.swansea.ac.uk/postgraduate/fees-and-funding/