PhD/MPhil/MSc drwy Ymchwil Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  MSc by Research 1Bl LlA
  MSc by Research 2Fl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
  M.Phil. 4Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:1

Trosolwg Cwrs

null

Mae’r adran Wyddoniaeth Gyfrifiadurol bob amser yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys sy’n cael eu hysgogi yn fawr i wneud ymchwil ôl-raddedig yn yr Adran Wyddoniaeth Gyfrifiadurol.

Fel myfyriwr MSc drwy Ymchwil (1 flynedd), MPhil (2 flynedd) neu PhD (3 blynedd) byddwch yn cael eich cyfarwyddo gan ymchwilwyr rhyngwladol blaenllaw ac yn cyflawni prosiect ymchwil mawr fel unigolyn.

Byddwch yn cael eich integreiddio’n llawn i un o’n grwpiau ymchwil sefydledig ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil megis seminarau, gweithdai, labordai a gwaith maes.

Nodweddion Allweddol

Mae'r Adran ymhlith y 25 orau yn y DU, gydag enw da cynyddol am ymchwil yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae'n gartref i ymchwilwyr o safon fyd-eang, rhaglenni addysgu ardderchog a chyfleusterau labordy gwych.

Bydd pob rhaglen Wyddoniaeth Gyfrifiadurol ôl-raddedig yn dysgu'r sgiliau trosglwyddadwy a'r wybodaeth i chi er mwyn eich helpu i fanteisio ar y cyfleoedd cyflogaeth gwych a’r rhagolygon o yrfa wych yn y diwydiant cyfrifiadureg a TGCh sy'n newid ac yn datblygu o hyd.

Bydd y rhaglen hon yn cael ei chyflwyno ar Gampws y Bae, Abertawe.

Disgrifiad

Mae Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol ar y blaen o ran technoleg fodern, ac mae'n datblygu'n gyflym. Mae graddedigion Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol Abertawe yn mwynhau rhagolygon cyflogaeth ardderchog.

Mae Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol yn rhan o bron bob agwedd ar ein bywyd erbyn hyn - gwyddoniaeth, y cyfryngau, adloniant, teithio, masnach a diwydiant, gwasanaethau cyhoeddus ac yn y cartref.

Gofynion Mynediad

Y gofynion mynediad ar gyfer PhD, MPhil neu MSc drwy Ymchwil Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol fel arfer yw gradd Meistr addas gyda Theilyngdod neu gymhwyster cyfwerth â gradd Baglor ail ddosbarth uwch y DU (neu well).

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o bob rhan o’r byd ac yn chwilio am dystiolaeth o astudiaethau blaenorol sy’n gyfwerth â’r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae’r Swyddfa Dderbyn Ôl-raddedig yn hapus i roi cyngor i chi i weld a yw eich cymwysterau yn addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi gael canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg a gymeradwywyd er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio yn llawn wrth astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym yn ystyried amrywiaeth eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o leiaf o 6 neu gymhwyster cyfwerth). Mae rhestr lawn o brofion Iaith Saesneg cymeradwy yn:

www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Wrth wneud cais am Radd MPhil, MSc drwy Ymchwil neu PhD, bydd rhaid i chi gwblhau a chynnwys Ffurflen Cynnig Ymchwil y gallwch ei lawrlwytho o http://www.swan.ac.uk/compsci/postgraduate.  Unwaith y byddwch wedi dewis maes pwnc yr hoffech weithio ynddo, rydym yn argymell eich bod yn ei drafod â’r Tiwtor Derbyn ar gyfer y maes pwnc cyn gwneud cais. Gallwch e-bostio compsci-admissions@swansea.ac.uk er mwyn mynegi diddordeb mewn PhD, MPhil neu MSc drwy Ymchwil Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol. 

Gwnewch gais ar-lein a gallwch olrhain statws eich cais ar gyfer y PhD, MPhil neu MSc drwy Ymchwil Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol yn www.swansea.ac.uk/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, mae mwy o wybodaeth am wneud cais ar gyfer PhD, MSc drwy Ymchwil neu MPhil Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol yn www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,280 £17,950
Ph.D. Rhan-amser £2,140 £9,000
MSc by Research Llawn-amser £4,280 £17,950
MSc by Research Rhan-amser £2,140 £9,000
M.Phil. Llawn-amser £4,280 £17,950
M.Phil. Rhan-amser £2,140 £9,000

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan RCUK

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2018, gweler costau ffioedd 2017/18 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu ar gyfer y PhD, MSc drwy Ymchwil neu'r MPhil Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol yn cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau neu ddeunydd ysgrifennu, na chostau argraffu neu lungopïo.

Strwythur y Cwrs

Mae’r adran Wyddoniaeth Gyfrifiadurol bob amser yn awyddus i ddenu myfyrwyr ôl-raddedig o safon i ymuno â’n grwpiau ymchwil. Fel myfyriwr MSc drwy Ymchwil (1 flynedd)), MPhil (2 flynedd) neu PhD (3 blynedd) byddwch yn cael eich cyfarwyddo gan ymchwilwyr rhyngwladol blaenllaw ac yn cyflawni prosiect ymchwil mawr fel unigolyn.

Byddwch yn cael eich integreiddio’n llawn i un o’n grwpiau ymchwil sefydledig ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil megis seminarau, gweithdai, labordai a gwaith maes. 

Addysgu ac asesu

PhD: Mae’n rhaid cyflwyno traethawd ymchwil o ddim mwy na 100,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil wreiddiol sy’n cyfrannu’n helaeth at faes y pwnc, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva).

MPhil: Mae rhaid cyflwyno traethawd ymchwil o ddim mwy na 60,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil wreiddiol sy’n cyfrannu’n helaeth at faes y pwnc, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva). Mewn rhai achosion, gall fod cyfleoedd i fyfyrwyr symud ymlaen i astudio PhD.

MSC drwy Ymchwil: Bydd y rhan gyntaf ar ffurf traethawd ymchwil sy’n cynnwys dulliau a chanlyniadau'r prosiect ymchwil. Dylid cyflwyno pob traethawd ymchwil yn unol ag Arweiniad y Brifysgol i Fyfyrwyr Ymchwil ar Ffurf y Traethawd ac ar Gyflwyno Traethawd.

Bydd yr ail ran ar ffurf arholiad llafar (viva voce).

Cysylltiadau â diwydiant

Bob blwyddyn mae ein myfyrwyr blwyddyn derfynol yn cymryd rhan mewn modiwl prosiect. Mae'r prosiectau'n cynnwys gweithio'n agos ag academydd mewn maes sy'n berthnasol i ddiddordebau ymchwil yr adran, neu bydd y myfyrwyr yn cael eu goruchwylio gan academydd wrth weithio ar brosiect a awgrymwyd gan gwmni.

Bob gwanwyn, mae'r myfyrwyr yn paratoi ac yn dylunio poster am eu prosiect ar gyfer ffair brosiectau - fel arfer gydag arddangosiad system neu feddalwedd. Rydym hefyd yn annog myfyrwyr i greu CVs a chardiau busnes i fynd i'r ffair, gan y bydd busnesau a chyflogwyr yn dod yno i weld yr amrywiaeth o brosiectau ac i wneud cyswllt â'r myfyrwyr sy'n graddio.

Cyfleusterau

Fel myfyriwr ôl-raddedig yn yr Adran Wyddoniaeth Gyfrifiadurol bydd gennych fynediad i’r cyfleusterau arbenigol canlynol:

 • Labordy rhwydwaith llawn sy'n cynnal Windows
 • Labordy rhwydwaith llawn sy'n cynnal Linux
 • Labordy prosiect sy'n cynnwys cyfarpar arbenigol

Mae'r labordai uchod yn cefnogi amrywiaeth eang o feddalwedd, gan gynnwys yr ieithoedd rhaglennu Java, C# a'r fframwaith .net, C, C++, Haskell a Prolog. Mae hefyd amgylcheddau datblygu rhaglen integredig megis Visual Studio a Netbeans; y Pecyn Microsoft Office sy'n cael ei ddefnyddio'n eang; offer mynediad i'r we a sawl meddalwedd bwrpasol arbennig gan gynnwys cyfarpar trosi graffigol a thrin lluniau; cyfarpar creu system arbenigol; cyfarpar modelu system gydamserol; cyfarpar ysgrifennu'r we fyd-eang; a chronfeydd data.

Ymchwil

Mae Prifysgol Abertawe'n Brifysgol a arweinir gan ymchwil ac mae’r Adran yn gwneud cyfraniad sylweddol, sy’n golygu, fel Myfyriwr Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol Ôl-raddedig y byddwch yn manteisio ar wybodaeth a sgiliau academyddion sy’n enwog yn rhyngwladol.

Amlygwyd yr arbenigedd hwn yn Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE) 2008 pan wnaeth pob un o 22 staff ymchwil yr adran gyflwyno eitemau ymchwil. Roedd y canlyniadau'n dangos y canlynol:

Dyfarnwyd bod 25% o'r ymchwil a gyflwynwyd o safon fyd-eang

Dyfarnwyd bod dros 75% o'r ymchwil a gyflwynwyd o safon fyd-eang neu ryngwladol

Dim ond 12 adran Wyddoniaeth Gyfrifiadurol arall yn y DU a gyflawnodd ganran uwch o ymchwil o safon fyd-eang.