PhD/MPhil mewn Astudiaethau'r Cyfryngau a Chyfathrebu

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
  M.Phil. 4Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

Mae gennym arbenigedd mewn nifer o feysydd:
• Astudiaethau ffilm, yn benodol Sinema Ewropeaidd a Hollywood;
• Cyfryngau byd-eang a chyfathrebu rhyngwladol
• Y cyfryngau digidol a gweithgarwch cymdeithasol;
• Mudo a chyfathrebu;
• Cyfryngau digidol a hanes ac athroniaeth technoleg;
• Baudrillard ac ôl-foderniaeth
• McLuhan ac Ysgol Toronto.

Nodweddion Allweddol

Mae'r cwrs gradd ymchwil mewn Astudiaethau'r Cyfryngau a Chyfathrebu yn rhoi cyfle i chi ddilyn prosiect ar rywbeth mae gennych ddiddordeb byw ynddo, a fydd yn arwain at gymhwyster a all agor drysau i yrfa academaidd neu roi hwb i'ch rhagolygon yn y byd gwaith y tu allan i'r byd academaidd (yn y sector preifat, y Gwasanaeth Sifil, neu addysg).

Byddwch yn cael eich goruchwylio'n fanwl gan ddau academydd profiadol yn eich maes. Fel arfer, byddwch yn cwrdd â nhw bob pythefnos yn ystod y tymor cyntaf ac yn rheolaidd wedi hynny. Caiff y cyfarfodydd eu logio a bydd nodau'n cael eu cytuno bob tro.

Mae disgwyl i'r holl fyfyrwyr ymchwil fynd ar gyrsiau sgiliau a hyfforddi yn y Coleg a gan y Sefydliad. Maent yn rhoi cyflwyniadau i fyfyrwyr ymchwil eraill a staff mewn seminarau adrannol a'r symposiwm ôl-raddedig adrannol blynyddol ym mis Mehefin a chynhadledd Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym mis Hydref. Mae'n bosibl y bydd cyfleoedd i fyfyrwyr ymchwil uwch roi tiwtorialau a seminarau i fyfyrwyr israddedig. Mae cyllideb (£200 y flwyddyn ar hyn o bryd) ar gael i chi fynd i gynadleddau y tu allan i Abertawe.

Fel arfer mae cyrsiau MPhil yn para rhwng dwy flynedd (llawn amser) a phedair blynedd (rhan-amser) a chyrsiau PhD yn para rhwng tair blynedd (llawn amser) a chwe blynedd (rhan-amser).

Disgrifiad

Cewch ddewis unrhyw bwnc ond rhaid i chi ei drafod ar y cyd â'ch goruchwylwyr. Mae'n syniad da cynnal trafodaethau a llunio cynnig cychwynnol ar y cyd cyn i chi wneud cais. Fodd bynnag, mae pynciau da yn datblygu'n araf wrth i chi ddarllen a chael eich goruchwylio, ac mae'n debygol mai'n araf iawn y dewch i ddeall i ba gyfeiriad rydych yn anelu ato. Ar ddiwedd y naw mis cyntaf, bydd myfyrwyr MPhil a PhD yn cyflwyno pennod 10,000 o eiriau sy'n cynnwys crynodeb, llyfryddiaeth a thabl cynnwys, yn ogystal â rhestr o'r cyrsiau hyfforddi y buoch arnynt, i banel cynnydd a fydd yn gwneud argymhellion ar sut y dylech barhau â'r gwaith. Wedi hynny, dylech ddisgwyl gweithio ar benodau unigol (tua pedwar neu bump fel arfer), gan gynnwys cyflwyniad ac adolygiad llenyddiaeth.

 Am ymholiadau anffurfiol cysylltwch â:  Yr Athro Julian Preece (j.e.preece@abertawe.ac.uk).

 

Gofynion Mynediad

MPhil - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu'n disgwyl cael hynny, neu gymhwyster cyfatebol, mewn pwnc perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd) a chymwysterau'r Undeb Ewropeaidd (tu allan i Brydain).

PhD - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu gymhwyster cyfatebol, a dylech fod â gradd Meistr ôl-raddedig, neu'n disgwyl cael hynny, mewn pwnc perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd) a chymwysterau'r Undeb Ewropeaidd (tu allan i Brydain).

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi basio cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 o leiaf ym mhob elfen). Ceir rhestr lawn o'r profion Iaith Saesneg derbyniol yma: www.abertawe.ac.uk/ol-raddedig/gwneud-cais/profioniaithsaesnegderbyniol.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais ar-lein a thraciwch statws eich cais ar http://www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline/.

Gallwch gofrestru ym Medi, Ionawr, Ebrill neu Gorffennaf.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,195 £13,700
Ph.D. Rhan-amser £2,097.50 £6,850
M.Phil. Llawn-amser £4,195 £13,700
M.Phil. Rhan-amser £2,097.50 £6,850

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2017, gweler costau ffioedd 2016/17 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Asesu

Traethawd ymchwil heb fod yn fwy na 60,000 o eiriau ar gyfer MPhil a 90,000 o eiriau ar gyfer PhD, sy'n gwneud cyfraniad sylweddol i'r maes dan sylw, ac yn achos PhD sy'n seiliedig ar waith ymchwil gwreiddiol. Yn dilyn hyn, bydd arholiad llafar am y traethawd ymchwil (viva) gan ddau arholwr. Nid eich goruchwylwyr fydd yr arholwyr a bydd un ohonynt yn arholwr allanol.