MA drwy Ymchwil mewn Hanes

  1. Amrywiadau Cwrs
    Nomenclature Duration Mode Of Attendance
    MA by Research 1Bl LlA
    MA by Research 2Fl RhA
  2. Cynnig arferol:
    DU 2.1

Trosolwg Cwrs

Mae'r MA drwy Ymchwil yn radd ymchwil sy'n para blwyddyn i fyfyrwyr amser llawn neu ddwy flynedd i fyfyrwyr rhan-amser. Mae myfyrwyr yn ymgymryd ag ymchwil dan oruchwyliaeth staff yr Adran Hanes ac yn ysgrifennu traethawd hir sy'n gwneud cyfraniad gwreiddiol at wybodaeth a dealltwriaeth o ryw agwedd ar y gorffennol.

Nodweddion Allweddol

Mae arbenigedd yr Adran Hanes a’r Clasuron yn ymestyn o ddiwylliannau ac ieithoedd hynafol yr Hen Aifft, Gwlad Groeg, a Rhufain i hanes ugeinfed ganrif hwyr ac unfed ganrif ar hugain gynnar Ewrop. Mae ymchwil ein staff a’n hôl-raddedigion yn rhan hanfodol o fywyd yr adran, ac mae’n golygu bod Abertawe yn lle deinamig, cyffrous, ac ysgogol i astudio.

Mae Hanes a’r Clasuron yn rhan o Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (http://www.swansea.ac.uk/riah/), sy’n trefnu nifer fawr o seminarau, cynadleddau, a gweithgareddau ymchwil eraill. Hefyd mae nifer o grwpiau ymchwil sy’n gweithredu fel canolbwynt ar gyfer staff ac ôl-raddedigion, yn cynnwys: y Ganolfan ar gyfer Ymchwil i Lenyddiaeth Naratif yr Hen Fyd (KYKNOS), Canolfan Ymchwil Canoloesol a Modern Cynnar (MEMO), a Chanolfan Ymchwil Rhyw, Diwylliant a Chymdeithas (GENCAS).

Mae gan fyfyrwyr fynediad i raglenni sgiliau a hyfforddiant a gynigir gan Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’r Brifysgol.

Disgrifiad

Mae'r MA drwy Ymchwil yn ddelfrydol ar gyfer pobl a hoffai wneud gradd ymchwil gychwynnol, naill ai fel diweddglo unigol i'w hastudiaethau neu gyda golwg ar ymchwil bellach, ddilynol e.e. ar ffurf PhD. Gwahoddir cynigion ymchwil ar unrhyw bwnc ym meysydd hanes canoloesol, hanes modern cynnar neu hanes modern y gall staff ei oruchwylio (www.swansea.ac.uk/artsandhumanities/hc/staff).

Ymholiadau cyffredinol - cysylltwch â:  Dr Fritz-Gregor Herrmann (f.g.herrmann@abertawe.ac.uk).

Gofynion Mynediad

MA drwy Ymchwil - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu'n disgwyl cael hynny, neu gymhwyster cyfatebol, mewn pwnc perthnasol neu wedi gwneud profiad gwaith perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd) achymwysterau'r Undeb Ewropeaidd (tu allan i Brydain).

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi basio cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 o leiaf ym mhob elfen). Ceir rhestr lawn o'r profion Iaith Saesneg derbyniol yma: www.abertawe.ac.uk/ol-raddedig/gwneud-cais/profioniaithsaesnegderbyniol

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais a dilyn ei statws ar-lein yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline.

Cewch gofrestru ym mis Medi, mis Ionawr, mis Ebrill neu fis Gorffennaf.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MA by Research Llawn-amser £4,195 £14,250
MA by Research Rhan-amser £2,097.50 £7,100

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2017, gweler costau ffioedd 2016/17 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Asesu

Cyflwynir traethawd hir heb fod yn fwy na 40,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil wreiddiol sy'n cyfrannu at ddealltwriaeth o'r gorffennol. Dilynir hyn gan arholiad llafar ar y traethawd ymchwil (arholiad viva voce, neu viva).  

 

Mae Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau wedi gwneud pob ymdrech rhesymol i sicrhau fod y wybodaeth uchod yn gywir ac yn ddiweddar ar adeg ei chyhoeddi ond nid oes modd i’r Coleg dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriadau neu hepgoriadau. Noder y dylai’r dudalen hon bob amser gael ei darllen ar y cyd â rheoliadau’r Brifysgol sy’n rheoli graddau ymchwil http://www.swansea.ac.uk/registry/academicguide/.