MA drwy ymchwil mewn Datblygiad Rhyngwladol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MA by Research 1Bl LlA
  MA by Research 0Yr RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

Mae’r adran yn brolio amgylchedd ymchwil deinamig gyda staff ymroddedig sy’n cymryd rhan weithredol mewn ymchwil. Mae gan yr aelodau academaidd o staff ystod sylweddol iawn o ddiddordebau ymchwil y cynigiwn oruchwyliaeth arnynt ar gyfer graddau ymchwil.

Nodweddion Allweddol

Mae MA trwy Ymchwil mewn un o’r rhaglenni a gynigir mewn Astudiaethau Gwleidyddiaeth  a Diwylliannol yn rhoi cyfle i chi fynd ar drywydd prosiect ymchwil mawr sy’n seiliedig ar eich angerdd a’ch diddordebau eich hun, gan arwain at gymhwyster a all agor y drws i yrfa academaidd neu roi hwb i ragolygon cyflogaeth y tu allan i academia. Bydd yn rhoi’r rhyddid i chi archwilio pwnc o’ch dewis a datblygu methodoleg dan oruchwyliaeth agos dau academydd profiadol ond heb fynychu dosbarthiadau cyson fel sy’n ofynnol mewn rhaglenni a addysgir.

Yn nodweddiadol, byddwch yn gweithio’n agos gyda’ch goruchwylwyr, yn cyfarfod yn rheolaidd gyda nhw, pob pythefnos mewn sawl achos yn ystod y tymor cyntaf ac yn gyson wedi hynny. Cofnodir cyfarfodydd a chytunir nodau bob tro.

Mae angen i fyfyrwyr sydd wedi ymrestru yn yr MA trwy Ymchwil fynychu cyrsiau sgiliau a hyfforddiant ar lefel Coleg a Phrifysgol. Hwyrach y bydd disgwyl i chi hefyd roi cyflwyniadau i fyfyrwyr ymchwil a staff eraill mewn seminarau adrannol a mynychu cynhadledd ôl-raddedig Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau a gynhelir ym mis Hydref.

Disgrifiad

Mae’r MA trwy Ymchwil yn ddelfrydol i’r sawl sydd am gael:

 • cymhwyster MA mewn meysydd lle nad yw rhaglenni a addysgir yn cael eu cynnig;
 • profiad o radd ymchwil heb ymroi i PhD o’r cychwyn;

Gwahoddir cynigion ymchwil ar unrhyw bwnc  lle gall staff mewn Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol ddarparu goruchwyliaeth ar eu cyfer. Mae’n syniad da dechrau trafod eich prosiect ymchwil gyda Chyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig yr Adran, sef yr Athro Roland Axtmann (r.axtmann@abertawe.ac.uk) cyn llunio cynnig cychwynnol a dechrau’r broses ymgeisio.

Gofynion Mynediad

MA drwy Ymchwil - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu'n disgwyl cael hynny, neu gymhwyster cyfatebol, mewn pwnc perthnasol neu wedi gwneud profiad gwaith perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd).

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi basio cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 o leiaf ym mhob elfen). Ceir rhestr lawn o'r profion Iaith Saesneg derbyniol yma: www.abertawe.ac.uk/ol-raddedig/gwneud-cais/profioniaithsaesnegderbyniol.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais ar-lein a thraciwch statws eich cais ar http://www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline/.

Gallwch gofrestru ym Medi, Ionawr, Ebrill neu Gorffennaf.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MA by Research Llawn-amser £4,195 £13,700
MA by Research Rhan-amser £2,097.50 £6,850

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2017, gweler costau ffioedd 2016/17 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Arbenigedd Ymchwil yr Adran

Ar unrhyw adeg unigol, mae gan yr adran dros ddeugain o fyfyrwyr ymchwil sy’n cydweithio gyda’u goruchwylwyr ar eu prosiectau. 

Mewn Cysylltiadau Rhyngwladol ac Astudiaethau Datblygu, mae gan yr adran arbenigedd mewn Diogelwch Rhyngwladol ac Astudiaethau Strategol; gwleidyddiaeth ryngwladol lle; rhyw, plentyndod a phlant sy’n filwyr; Gogledd a De Ddwyrain Asia; Gorllewin Affrica; cyfiawnder trawsnewidiol a throseddau rhyngwladol; ailadeiladu ar ôl rhyfel; cwmnïau rhyngwladol a chyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol; llywodraethu a datblygu rhyngwladol, gan gynnwys polisi ac arfer cynorthwyo; rôl sefydliadau cymdeithas sifil mewn cyd-destunau datblygu; hawliau dynol a datblygiad rhyngwladol; hanes meddwl milwrol a diwylliant milwrol; hanes diplomataidd Ewrop.

Ym maes hanes meddwl gwleidyddol, athroniaeth wleidyddol a damcaniaeth wleidyddol, ceir arbenigedd ymchwil mewn meddwl gwleidyddol Ewropeaidd; damcaniaeth ddemocrataidd; athroniaeth wleidyddol a moesol; Ludwig Wittgenstein; moeseg neo-Kantian; hawliau dynol; damcaniaeth rhyfel cyfiawn a moeseg ryngwladol; athroniaeth crefydd; anthropoleg athronyddol; ôl-wladychiaeth a Dwyreinioldeb.

Darganfyddwch fwy am Adran yr Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol: http://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/colegau/celfyddydauardyniaethau/astudiaethaugwleidyddoladiwylliannol/.

Asesu

Fe’ch asesir ar sail traethawd ymchwil o ryw 40,000 o eiriau.

Mae Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau wedi gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod y wybodaeth uchod yn gywir ac yn gyfoes adeg ei chyhoeddi ond ni all dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw wallau neu hepgoriadau. Sylwch y dylai’r dudalen hon gael ei darllen bob amser ar y cyd â rheoliadau’r Brifysgol sy’n llywodraethu graddau ymchwil    http://www.swansea.ac.uk/registry/academicguide/.