Gofynion iaith Saesneg

Gofynion iaith Saesneg ar gyfer myfyrwyr o'r tu allan i'r Ardal Economaidd

Gofynion iaith Saesneg ar gyfer fisa (myfyrwyr o'r tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd)

Os nad Saesneg yw'ch mamiaith, bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth bod gennych afael cryf ar Saesneg cyn cychwyn eich rhaglen astudio.

Os oes arnoch angen fisa myfyriwr Haen 4 i ddod i'r Deyrnas Unedig, bydd angen i chi fodloni gofynion iaith lleiaf Asiantaeth Ffiniau'r Deyrnas Unedig yn seiliedig ar lefel Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin:

Am gyrsiau gradd israddedig (gan gynnwys rhaglenni sylfaen integredig) ac ôl-raddedig bydd angen i chi gyrraedd o leiaf lefel B2 y Fframwaith, sy'n cyfateb i IELTS 5.5 (gyda 5.5 fan lleiaf mewn gwrando, siarad, darllen, ac ysgrifennu).

Am gyrsiau sylfaen un flwyddyn a chyrsiau cyn-sesiwn, bydd angen i chi gyrraedd o leiaf lefel B1 y Fframwaith, sy'n cyfateb i IELTS 4.0 (gyda 4.0 fan lleiaf mewn gwrando, siarad, darllen, ac ysgrifennu).

SYLWER: y gofynion a restrir uchod yw'r gofynion lleiaf at ddibenion fisa. Bydd angen i chi fodloni gofynion mynediad y Brifysgol a gofynion mynediad y pwnc penodol hefyd.

Byddwch yn bodloni gofynion Iaith Saesneg Prifysgol Abertawe...

  • Os ydych yn ddinesydd gwlad lle'r mae'r mwyafrif yn siarad Saesneg neu yr ydych wedi cwblhau dwy flynedd o radd israddedig/ Baglor (neu un flwyddyn ar lefel ôl-raddedig/ Meistr) trwy gyfrwng y Saesneg mewn un o'r gwledydd hyn yn ystod y tair blynedd ddiwethaf.
  • Neu os ydych wedi cael eich dysgu trwy'r Saesneg ar lefel uwchradd neu'n uwch mewn un o'r gwledydd a restrir, ac rydych wedi pasio un o'r cymwysterau Iaith Saesneg ar y radd a nodir neu'n uwch.
  • Neu os ydych wedi pasio un o'r profion Iaith Saesneg (e.e. IELTS) ar y radd a nodir neu'n uwch.

Os na restrir eich gwlad neu'ch cymhwyster, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn am ragor o wybodaeth.

Os nad ydych yn bodloni'r gofynion eto, peidiwch â becso ...

Gall ein hadran Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg eich helpu i wella'ch Saesneg i gyrraedd y safon ofynnol. Bydd astudio gyda'r Adran yn gwella'ch sgiliau Iaith Saesneg cyn i chi gychwyn eich astudiaethau academaidd neu tra'ch bod yn astudio rhaglen Prifysgol Abertawe. Mae'r Adran yn cynnig ystod o raglenni sydd wedi'u hachredu gan y Cyngor Prydeinig i'ch helpu i gyrraedd eich amcanion Iaith Saesneg.

Fe'ch gosodir mewn dosbarth gyda hyd at 18 o fyfyrwyr o sawl gwlad wahanol, a chewch eich dysgu gan athrawon cymwys a phrofiadol yn Adeilad Emily Phipps y Brifysgol, a leolir mewn coetir hyfryd ond 10 munud mewn cerbyd o'r prif gampws a chanol y ddinas.

Mae myfyrwyr Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg yn fyfyrwyr cofrestredig y Brifysgol, ac felly'n cael mynediad at gyfleusterau llyfrgell, cyfrifiadura, a chwaraeon y Brifysgol yn ogystal ag at ystod lawn Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr ac at y Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Rhyngwladol.

Sylwer: Os oes unrhyw amheuaeth am eich gallu Iaith Saesneg, mae Prifysgol Abertawe'n cadw'r hawl i fynnu eich bod yn cyrraedd sgôr derbyniol mewn prawf Iaith Saesneg cydnabyddedig, neu basio prawf a osodir ac a asesir gan Wasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg.