Ar ôl i chi gael cynnig

Ar ôl i chi gael cynnig

Os cewch eich derbyn ar raglen ôl-raddedig yn Abertawe, byddwch yn derbyn llythyr cynnig oddi wrthym a bydd y llythyr hwn yn nodi:

  • unrhyw amodau y bydd angen i chi eu bodloni cyn y gallwch gofrestru ym Mhrifysgol Abertawe
  • cost eich cwrs
  • y dyddiad y mae’r cwrs yn dechrau.

Bydd eich cynnig naill ai’n Amodol neu’n Ddiamod:

  • Mae Amodol yn golygu nad ydych eto wedi bodloni ein gofynion academaidd, safon Saesneg neu unrhyw ofynion derbyn eraill (megis geirda). Rhoddir manylion amodau ein cynnig a sut y gallwch chi fodloni’r gofynion hynny yn eich llythyr cynnig.
  • Mae Diamod yn golygu eich bod wedi bodloni ein holl ofynion academaidd, safon Saesneg a gofynion eraill (cynghorir ymgeiswyr rhyngwladol ar sut i gael datganiad ‘Confirmation of Acceptance for Studies’ (CAS))

I dderbyn cynnig o le, bydd angen i chi lofnodi a dyddio copi dyblyg y llythyr cynnig o fewn 28 diwrnod o ddyddiad ei yrru atoch. Gallwch anfon eich llythyr derbyn wedi’i lofnodi fel a ganlyn:

Bodloni telerau cynigion amodol:
Dylech geisio bodloni holl amodau eich cynnig erbyn dechrau mis Medi os ydych yn gwneud cais am fynediad yn yr Hydref. (Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol oherwydd terfynau amser wrth wneud cais am fisa.) Mae hyn yn golygu y bydd angen i chi ddarparu’r dogfennau gofynnol sy’n dangos eich bod wedi bodloni unrhyw amodau sydd ar ôl (e.e. gofynion academaidd ac/neu eirda) fel y nodir yn eich llythyr cynnig. Byddwn yn anfon nodyn atgoffa atoch cyn y dyddiad cau hwn.

Bydd gofyn i ymgeiswyr ar gyfer rhaglenni a addysgir mewn Astudiaethau Plentyndod gael Datgeliad Manwl boddhaol gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB). Sylwer y bydd angen copi gwreiddiol y dystysgrif datgeliad arnom cyn y gallwch gael eich ystyried i fod wedi cwblhau’r amod hwn a chael cofrestru gyda'r Brifysgol.

Cynnig Diamod a datganiadau CAS

Er mwyn derbyn datganiad cynnig Diamod ffurfiol, neu, ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol cael llythyr CAS (sef datganiad ‘Confirmation  of Acceptance for Studies’) a fydd yn eich galluogi i wneud cais am fisa Cyffredinol Myfyrwyr (Oedolion) Haen 4 (os yw’n berthnasol), bydd angen i chi:

  1. Darparu copïau o dystysgrifau gradd, trawsgrifiadau a geirda fel a amlinellwyd yn eich llythyr cynnig Amodol.
  2. Dangos eich bod wedi cyrraedd y safon angenrheidiol o ran cymhwysedd Saesneg trwy ddarparu tystysgrif prawf Saesneg sydd â chanlyniadau sy’n bodloni’r sgoriau a nodir yn eich llythyr cynnig Amodol.
  3. Talu blaendal eich ffi dysgu(myfyrwyr rhyngwladol yn unig) o £2,000 i gadarnhau eich lle a gyrru copi o dudalen manylion personol eich pasbort.

Os nad ydych yn gallu bodloni'r holl amodau a amlinellir yn ein llythyr cynnig, neu os ydych yn dymuno am resymau personol i beidio â derbyn ein cynnig, gallwch ofyn bod ein cynnig amodol yn cael ei ohirio tan ddyddiad diweddarach. Yn gyffredinol, gall ymgeiswyr gael yr hawl i ohirio eu lle hyd at 2 flynedd ar y mwyaf, ond efallai na fydd rhai adrannau ond yn caniatáu gohirio unwaith yn unig.

Pan fydd holl amodau cynnig wedi’u cyflawni, bydd y Swyddfa Derbyn Ôl-raddedigion yn ysgrifennu atoch i’ch derbyn yn gadarn fel myfyriwr yn y Brifysgol. Caiff gwybodaeth hefyd ei hanfon atoch ynghylch sut i deithio i Abertawe (gan gynnwys manylion ein gwasanaeth ‘cwrdd a chyfarch’ ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol), cofrestru, sut i dalu ffioedd dysgu a digwyddiadau croesawu ar gyfer ôl-raddedigion newydd.

Bydd ymgeiswyr sy'n cwblhau'r broses dderbyn nad ydynt yn dod o Ardal Economaidd Ewropeaidd yn derbyn cyfarwyddiadau a rhif CAS er mwyn iddynt eu defnyddio i wneud cais am fisa myfyriwr oedolyn o dan Haen 4 y System Bwyntiau i astudio yn y Deyrnas Unedig. Sylwer mai cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw gwneud cais am fisa myfyrwyr yn y Llysgenhadaeth Brydeinig berthnasol neu’r Uchel Gomisiwn Prydeinig. Bydd rhai myfyrwyr nad ydynt yn yr AEE sy’n cael cynnig lle i astudio ar raglenni amser llawn mewn rhai pynciau gwyddoniaeth / peirianneg penodol hefyd angen Tystysgrif Clirio ATAS cyn gwneud cais am eu fisa myfyrwyr. Bydd cyfarwyddiadau ar sut i wneud cais am Dystysgrif Clirio ATAS yn cael eu cynnwys gyda’ch llythyr cynnig.

Fe’ch anogir i gysylltu â’r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedigionar unrhyw adeg yn ystod y broses o wneud cais os oes gennych unrhyw gwestiynau. Cofiwch ddyfynnu eich rhif myfyriwr yn Abertawe ym mhob gohebiaeth e-bost.