Iechyd Cyhoeddus: Ysgoloriaethau Ymchwil PhD a Ariennir ym Maes Trawma Llosgiadau

Dyddiad cau: 22 Chwefror 2018

Gwybodaeth Allweddol

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd yn ariannu dwy ysgoloriaeth ymchwil PhD.

Mae anafiadau llosgi'n cael effaith anghymesur ar bobl mewn gwledydd a rhanbarthau tlawd lle ceir gwrthdaro cronig neu acíwt. Maent yn cael effaith anghymesur hefyd ar fenywod a phlant, yn enwedig yn ne-ddwyrain Asia lle mai llosgiadau yw'r unig fath o drawma sy'n fwy cyffredin ymhlith menywod. Yn anffodus, mae mynediad i driniaeth briodol yn gyfyngedig ac mae cyfraddau goroesi yn llawer is na mewn gwledydd cyfoethog. Mae hyn yn golygu hefyd bod llawer mwy o gymhlethdodau sy'n creu baich anferth o farwolaeth a dioddefaint o ganlyniad i anffurfiad corfforol, anabledd a chanlyniadau seicolegol a chymdeithasol yr anafiadau trawmatig hyn.

Mae'r Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang ym Mhrifysgol Abertawe wedi derbyn grant yn ddiweddar gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd er mwyn sefydlu Grŵp Ymchwil Iechyd Byd-eang ar gyfer Trawma Llosgiadau, mewn partneriaeth â'r Rhwydwaith Rhyngwladol ar gyfer Hyfforddi, Addysg ac Ymchwil i Losgiadau (Interburns). Bydd y grŵp ymchwil hwn yn ymdrin â'r gwahaniaethau mewn gofal a mesurau atal llosgiadau ledled y byd drwy ddatblygu atebion priodol y gellir eu rhoi ar waith mewn gwledydd a rhanbarthau tlawd sy'n wynebu gwrthdaro. Mae hyn yn golygu creu sylfaen dystiolaeth o'r hyn sy'n effeithiol a'r hyn y gellir ei gyflawni ym maes trin ac atal anafiadau llosgi. Mae gwyddoniaeth gweithredu'n allweddol i'r hyn sydd efallai'r rhwystr mwyaf ym maes iechyd byd-eang: y bwlch 'gwybodaeth i weithredu' neu wybodaeth i ymarfer' - y bwlch rhwng gwybodaeth am yr hyn sy'n effeithiol ac ymarfer yn y byd go iawn. Mae nifer ac effaith anafiadau llosgi wedi'u lleihau'n sylweddol mewn gwledydd incwm uchel yn Ewrop a Gogledd America drwy amrywiaeth o strategaethau profedig ar gyfer ataliad a gofal.

Drwy gyfuno ymagwedd academaidd Canolfan Prifysgol â phrofiad maes a rhwydwaith rhyngwladol elusen a gydnabyddir yn fyd-eang a sefydliad anllywodraethol, gallwn sicrhau bod y cysylltiad rhwng creu gwybodaeth a chyflwyno newid go iawn yn gadarn ac yn amserol. Mae hyn yn golygu gwella gwasanaethau a chanlyniadau ar gyfer cleifion â llosgiadau yn rhai o wledydd tlotaf y byd a rhai sy'n dioddef fwyaf o ryfela. Bydd hyn yn cynnwys:

  1. Meithrin partneriaethau cadarn ag adrannau academaidd cenedlaethol a rhyngwladol, sefydliadau byd-eang a gwasanaethau llosgiadau clinigol.
  2. Datblygu portffolio o ymchwil o ansawdd uchel ar sail tystiolaeth i nodi a mynd i'r afael â blaenoriaethau allweddol ym maes anafiadau llosgi yn fyd-eang, gan ganolbwyntio ar ranbarthau â phrinder adnoddau yn benodol.
  3. Eirioli dros bolisïau rhanbarthol a chenedlaethol effeithiol ar sail tystiolaeth ar gyfer atal a thrin llosgiadau.
  4. Gweithio mewn partneriaeth â llunwyr polisi, arianwyr a dyngarwyr allweddol er mwyn cynyddu'r adnoddau sy'n cael eu neilltuo i ddatrys yr 'argyfwng cyhoeddus byd-eang anweledig' o anafiadau llosgi.
  5. Defnyddio gwyddoniaeth gweithredu a damcaniaeth gwybodaeth i weithredu er mwyn cefnogi'r broses o roi ymyriadau profedig ar waith ar raddfa eang a hyrwyddo'u hintegreiddio mewn strategaethau iechyd cenedlaethol.
  6. Creu canolfan fyd-eang ar gyfer ymchwilwyr a chlinigwyr uchelgeisiol sy'n ymroddedig i ofal llosgiadau byd-eang i gyfnewid syniadau, i rannu arloesedd ac i weithio mewn amgylchedd rhyngddisgyblaethol sy'n ysbrydoli.

Mae gennym brofiad helaeth yn y maes hwn, gan gynnwys rhaglenni gwella ansawdd, hyfforddiant, ymchwil ac adeiladu gallu mewn nifer o wledydd, gan gynnwys Affganistan, Bangladesh, Ghana, India, Nepal, y Tiriogaethau Palestinaidd a Syria. Rydym yn adnabyddus am ein gwaith hyd yn hyn ac rydym yn cydweithio ag amrywiaeth o sefydliadau rhyngwladol blaenllaw, megis Sefydliad Iechyd y Byd;  sefydliadau academaidd yn Ewrop, Asia Ac Awstralasia; sefydliadau llosgiadau lleol a rhanbarthol; a chyrff llywodraethol megis gweinidogaethau iechyd mewn nifer o wledydd.

Ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am ddau fyfyriwr PhD brwdfrydig ac ymrwymedig i ymuno â'n tîm sy'n ehangu ac i ymgymryd ag ymchwil effaith uchel a fydd yn cyfrannu at ddealltwriaeth o anafiadau llosgi mewn amgylchedd â phrinder adnoddau. Gallai hyn fod ym maes ataliad sylfaenol; anghydraddoldeb rhwng y rhywiau ym maes anafiadau llosgi; adsefydlu ac asesu canlyniadau; economeg iechyd; rheoli argyfyngau a/neu anafiadau torfol neu unrhyw faes arall y tybir ei fod yn berthnasol.

Cymhwyster

Dylai fod gan ymgeiswyr radd meistr mewn disgyblaeth gytras (anafiadau llosgi, adsefydlu, iechyd cyhoeddus, economeg iechyd).

Mae profiad blaenorol o weithio mewn amgylcheddau datblygu rhyngwladol neu o waith ymarferol mewn amgylchedd â phrinder adnoddau yn ddymunol.

Croesewir ceisiadau gan fyfyrwyr rhyngwladol, ond sylwer y byddai rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus dalu'r gwahaniaeth rhwng y dyfarniad ffioedd (£4,195) a'r ffi ryngwladol a godir.

Cyllid

Mae’r ysgoloriaeth ymchwil yn talu cost lawn ffioedd dysgu’r Deyrnas Unedig/Undeb Ewropeaidd, yn ogystal â chyflog di-dreth o £14,553 y flwyddyn.

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais

I wneud cais, cwblhewch Ffurflen Cais am Ysgoloriaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd a'i dychwelyd ynghyd â chynnig a CV at Katie Retallick:

E-bost: 
k.a.retallick@swansea.ac.uk / +44 (0)1792 295729

Post:
Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd
Ail Lawr Tŵr Vivian
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP
Y Deyrnas Unedig

Croesewir ymholiadau anffurfiol am yr ysgoloriaeth ymchwil hon a gellir eu cyfeirio at sylw'r Athro Tom Potokar drwy e-bostio (t.s.potokar@abertawe.ac.uk) neu ffonio +44 (0)1792 295670.