Ffiseg: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD wedi’i Hariannu gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC): Ffiseg Dyfeisiau Optoelectronig Ffilm Denau

Dyddiad cau: 31 Hydref 2017

Gwybodaeth Allweddol

Dyddiad dechrau: 1 Ionawr 2018

Goruchwylwyr y Prosiect:

Goruchwyliwr 1: Yr Athro Paul Meredith

Goruchwyliwr 2: Dr Ardalan Armin

Disgrifiad o’r Prosiect: Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu dulliau, modelau a dealltwriaeth newydd o gludiant a ffiseg electro-optegol y genhedlaeth nesaf o ddyfeisiau optoelectronig a deunyddiau cysylltiedig. Bydd y prosiect yn cynnwys datblygu a gweithredu dulliau spectrosgopeg drydanol a ffotoffisegol blaengar ac ymchwilio'n benodol i'r cysylltiadau a'r gyd-ddibyniaethau rhwng cynhyrchu ac echdynnu gwefr mewn dyfeisiau ffilm denau ar gyfer cywain golau megis celloedd solar a ffotdeuodau. Mae'r prosiect yn rhan o ymdrech newydd ym Mhrifysgol Abertawe ym maes Deunyddiau Cynaliadwy Uwch, gan weithio o fewn grŵp amlddisgyblaethol o ffisegwyr, gwyddonwyr deunyddiau, cemegwyr a pheirianwyr.

Cymhwyster

Mae'n rhaid bod gan ymgeiswyr Radd Baglor mewn Ffiseg, Peirianneg Drydanol neu Wyddor Ddeunyddiau a Gradd Meistr, neu brofiad ymchwil cyfatebol fel y'i nodir gan gyfnodolion rhyngwladol. Mae cwricwlwm a phortffolio cryf o gyrsiau israddedig sy'n ymdrin â ffiseg ac opteg mater cywasgedig, yn ogystal ag addysg ychwanegol ym maes gwyddor ddeunyddiau ar lefel israddedig neu Feistr yn ddymunol. Byddai profiad blaenorol o led-ddargludyddion organig neu ddeunyddiau lled-ddargludydd anhrefnus eraill o fantais, fel y byddai gwybodaeth o gynhyrchu a phrofi dyfeisiau mewn amgylchedd ystafell lân.

Oherwydd cyfyngiadau cyllidebol, mae’r ysgoloriaeth ymchwil hon yn agored i ymgeiswyr o'r Deyrnas Unedig/Undeb Ewropeaidd yn unig.

Ar gyfer ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, rydym yn gofyn am IELTS 6.5 (gyda 6.0 ym mhob cydran) neu gyfwerth. Ewch ar ein gwefan ar gyfer rhestr o brofion iaith Saesneg derbyniol. 

Croesewir ymholiadau anffurfiol cyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ffurfiol a gellir eu hanfon drwy e-bost at yr Athro Paul Meredith (paul.meredith@abertawe.ac.uk).

Cyllid

Ysgoloriaeth ymchwil tair blynedd o hyd yw hon, wedi'i hariannu gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol. Mae'n talu ffioedd dysgu'r DU/UE ynghyd â grant o £14,553 y flwyddyn.

Sut i Ymgeisio

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau a chyflwyno’r dogfennau canlynol erbyn y dyddiad cau a nodir.

I wneud cais am yr ysgoloriaeth ymchwil hon, lawrlwythwch y Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Ymchwil a'i dychwelyd i'r Coleg Gwyddoniaeth ynghyd â'r canlynol:

  • Geirdaon Academaidd – mae angen cyflwyno dau eirda cefnogol gyda phob cais am ysgoloriaeth ymchwil. Sicrhewch fod eich canolwyr yn ymwybodol o ddyddiad cau'r cyllid, oherwydd bod eu geirdaon yn rhan hanfodol o'r broses werthuso. Gallwch gynnwys y rhain gyda'ch cais am ysgoloriaeth neu ofyn i'ch canolwyr eu hanfon yn uniongyrchol i science-scholarships@abertawe.ac.uk
  • Trawsgrifiadau Academaidd a Thystysgrifau Gradd – rhaid cyflwyno trawsgrifiadau academaidd a thystysgrifau gradd gyda'r cais am ysgoloriaeth erbyn dyddiad cau'r cyllid. Byddwn yn defnyddio'r rhain i gadarnhau'ch cymwysterau academaidd 
  • CV diweddar 

Dylai ymgeiswyr ddefnyddio adran 'Datganiad Personol Atodol' y ffurflen gais i esbonio pam mae'r dyfarniad y maen nhw'n ymgeisio amdano'n gweddu'n arbennig i'w sgiliau a'u profiad a sut bydden nhw'n dewis datblygu'r prosiect.

E-bostiwch y dogfennau i science-scholarships@abertawe.ac.uk  neu gallwch eu hanfon drwy'r post i:

Y Tîm Recriwtio a Marchnata
Y Coleg Gwyddoniaeth
Adeilad Wallace
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe SA2 8PP