Ffiseg: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD wedi’i Hariannu: Rheolaeth addasol cynhyrchu harmonig uchel ar gyfer microsgopeg tra chyflym

Dyddiad cau: 31 Hydref 2017

Gwybodaeth Allweddol

Goruchwylwyr y Prosiect:

Goruchwyliwr 1: Dr Kevin O’Keeffe

Goruchwyliwr 2: Yr Athro Ken Meissner

Dyddiad dechrau: Ionawr 2018

Disgrifiad o’r Prosiect:

Mae strwythur delweddu a dynameg systemau ar raddfa foleciwlaidd yn hanfodol i'n dealltwriaeth o lawer o brosesau gwyddonol allweddol; ac mae angen defnyddio stilwyr â chydraniad nanometr o ran gofod  a ffemto-eiliad o ran amser. Mae cynhyrchu harmonig uchel (HHG) â systemau laser graddfa labordy yn ffynhonnell ddeniadol o ymbelydredd o'r fath yn y rhanbarth pelydr x meddal. Yn y broses hon, caiff pyliau o belydrau x cydlynol eu cynhyrchu drwy ryngweithiadau rhwng electronau ac ionau a ysgogir gan laserau, gyda phylsiau mor fyr â degau o ato-eiliadau (1 ato-eiliad = 10-18 eiliad) sy'n golygu mai dyma'r digwyddiadau byrraf y gellir eu creu.

Oherwydd eu cydlyniad uchel, mae pelydrau HHG yn ffynonellau delfrydol ar gyfer delweddu. Yn y prosiect hwn, caiff pelydrau HHG strwythuredig tra chyflym eu cynhyrchu ar gyfer cymwysiadau microsgopeg. Mae'r gallu i lunio pylsiau laser gweladwy ar gyfer microsgopeg gonfensiynol yn gyffredinol erbyn hyn, gan arwain at dechnegau delweddu pwerus, megis microsgopeg fflwroleuedd addasol. Bydd ehangu galluoedd llunio i'r rhanbarth pelydr x yn rhagflaenu chwyldro yn yr hyn y gellir ei gyflawni drwy ddefnyddio ffynonellau cryno o belydrau x, gyda chymwysiadau ym maes storio ynni ar sail ionau lithiwm, gwyddor ddeunyddiau a delweddu biolegol cyferbyniad uchel.

Cynhyrchir pelydrau HHG strwythuredig drwy ddefnyddio techneg opteg addasol sydd newydd ei datblygu. Ar y cyd â thechneg mesureg pelydr x a ddatblygwyd yn ddiweddar, caiff union strwythur y pelydr HHG ei reoli a'i fesur, gan alluogi cynhyrchu meysydd pelydr x wedi'u dylunio. Cynhelir arbrofion delweddu ar amrywiaeth o nanostrwythurau er mwyn dangos pŵer y dechneg hon.

Bydd y prosiect hwn yn datblygu arbenigedd mewn technoleg laserau ffemto-eiliad, ffiseg pelydr x, technegau delweddu a mesureg optegol. Bydd angen teithio'n rheolaidd i safleoedd cydweithredwyr a chyfleusterau laser allanol drwy gydol y prosiect. Caiff yr ymgeisydd gyfle hefyd i dreulio amser yn gweithio gyda llinell belydr tra chyflym y Cyfleuster Laserau Canolog, gan ennill profiad mewn labordy ymchwil blaengar y llywodraeth.

Cymhwyster

Mae’n rhaid bod gan ymgeiswyr radd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch neu radd Meistr (â Theilyngdod), mewn disgyblaeth berthnasol.

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ennill gradd 6.5 mewn prawf IELTS (gydag o leiaf 6.0 ym mhob cydran) neu gymhwyster cyfatebol. Ewch i'n Tudalen Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

Oherwydd cyfyngiadau cyllidol, mae’r ysgoloriaeth ymchwil hon yn agored i ymgeiswyr o'r Deyrnas Unedig/Undeb Ewropeaidd yn unig.

Cyllid

Mae'r ysgoloriaeth ymchwil tair blynedd yn talu ffioedd dysgu'r DU/UE yn llawn ynghyd â grant o £14,553 (cyfradd Cynghorau Ymchwil y DU) a ddarperir gan Brifysgol Abertawe.

Sut i Ymgeisio

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau a chyflwyno’r dogfennau canlynol erbyn y dyddiad cau a nodir.

I wneud cais am yr ysgoloriaeth ymchwil hon, lawrlwythwch y Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Ymchwil a'i dychwelyd i'r Coleg Gwyddoniaeth ynghyd â'r canlynol:

  • Geirdaon Academaidd – mae angen cyflwyno dau eirda cefnogol gyda phob cais am ysgoloriaeth ymchwil. Sicrhewch fod eich canolwyr yn ymwybodol o ddyddiad cau'r cyllid, oherwydd bod eu geirdaon yn rhan hanfodol o'r broses werthuso. Gallwch gynnwys y rhain gyda'ch cais am ysgoloriaeth neu ofyn i'ch canolwyr eu hanfon yn uniongyrchol i science-scholarships@abertawe.ac.uk
  • Trawsgrifiadau Academaidd a Thystysgrifau Gradd – rhaid cyflwyno trawsgrifiadau academaidd a thystysgrifau gradd gyda'r cais am ysgoloriaeth erbyn dyddiad cau'r cyllid. Byddwn yn defnyddio'r rhain i gadarnhau'ch cymwysterau academaidd. 
  • CV diweddar 

Dylai ymgeiswyr ddefnyddio adran 'Datganiad Personol Atodol' y ffurflen gais i esbonio pam mae'r dyfarniad y maen nhw'n ymgeisio amdano'n gweddu'n arbennig i'w sgiliau a'u profiad a sut bydden nhw'n dewis datblygu'r prosiect.

E-bostiwch y dogfennau i science-scholarships@abertawe.ac.uk  neu gallwch eu hanfon drwy'r post i:

Y Tîm Recriwtio a Marchnata
Y Coleg Gwyddoniaeth
Adeilad Wallace
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe SA2 8PP

Croesewir ymholiadau anffurfiol  cyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ffurfiol drwy e-bostio Dr Kevin O'Keeffe (k.okeeffe@abertawe.ac.uk).