Nanotechnoleg: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD wedi’i Hariannu gan KESS II: Datblygu Biosynwyryddion Graffîn i synhwyro alergenau bwyd

Dyddiad cau: 2 Mawrth 2018

Gwybodaeth Allweddol

KESS logo ESF logo

*Ariennir yr ysgoloriaeth hon yn rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.*

Crynodeb o’r prosiect:

Mae nodweddion electronig eithriadol, sensitifrwydd a detholedd ei arwyneb, oherwydd ei nodweddion, yn gwneud synwyryddion graffîn yn ddelfrydol i'w defnyddio ym maes diogelwch bwyd. Caiff technoleg synhwyro generig newydd, sy'n gallu monitro mewn amser go iawn, ar sail trawsddygiaduron graffîn wedi'u haddasu'n gemegol, ei dangos at ddiben synhwyro proteinau llaeth, alergenau cnau daear a chnau coed mewn cynhyrchion bwyd.

Gall crynoadau isel iawn o olion alergenau fod yn bresennol mewn gweithfeydd prosesu bwyd a gallant beri adwaith imiwn mewn unigolion alergaidd, sy'n amrywio o'r ddanadfrech i symptomau gastroberfeddol a resbiradol gwael ac, mewn achosion difrifol - sioc anaffylactig.

Bydd y prosiect hwn yn datblygu system synhwyro amser go iawn ar gyfer canfod alergenau bwyd in situ.

Byddai'r prosiect yn datblygu'r synwyryddion alergenau graffîn cyntaf. Mae dulliau canfod electrogemegol, gan ddefnyddio synwyryddion graffîn yn llawer symlach ar gyfer profi cyflym/monitro â lefel uchel o sensitifrwydd, in situ, nag imiwno-brofion yn y labordy. Bydd yr ysgolhaig PhD yn datblygu dyfeisiau graffîn ac yn mynd i'r afael â her bwysig o ran datblygu dulliau i oddefoli cysylltau metelig trydanol y ddyfais graffîn, yn ystod y broses addasu cemegol elfen graffîn weithredol y ddyfais (sy'n gofyn am gemegau ymosodol) - gan alluogi addasu cemegol y graffîn heb niweidio'r cysylltau metel. Bydd yr ysgolhaig hefyd yn datblygu prosesau addasu cemegol ar gyfer graffîn.

Mae'r ysgoloriaethau yn ddyfarniadau ar y cyd â phartneriaid allanol, gan gynnwys BBaChau a microgwmnïau, yn ogystal â sefydliadau o'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Bydd yr ysgoloriaeth yn darparu cyllid am dair blynedd ynghyd â chyfnod o chwe mis i gwblhau'r traethawd ymchwil. Mae cyflawni dyfarniad datblygu sgiliau ôl-raddedig (PSDA) yn orfodol i bob ysgolhaig KESS II, ac mae'n seiliedig ar ddyfarniad 60 credyd.

Cymhwyster

Dylai fod gan ymgeiswyr radd israddedig ail ddosbarth uwch neu well mewn pwnc perthnasol, megis Cemeg, Ffiseg, Peirianneg Electronig, Deunyddiau, Biocemeg neu bwnc cysylltiedig. Yn ogystal, dylai ymgeiswyr fod yn gymwys ar gyfer ffioedd dysgu’r DU/UE (Ewch i http://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Fees-and-Money/Wales-fee-status am ragor o wybodaeth).

I gael rhagor o wybodaeth am y meini prawf cymhwyso, gweler adran C  Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr‌

Dylid anfon unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud ag Adran C – Cymhwysedd - i KESSstudentenquiries@abertawe.ac.uk

Cyllid

Mae'r ysgoloriaeth ymchwil yn talu cost lawn ffioedd dysgu'r DU/UE, yn ogystal â chyflog. Caiff y fwrsariaeth ei chyfyngu i uchafswm o £14,198 y flwyddyn, gan ddibynnu ar amgylchiadau ariannol yr ymgeisydd, fel y'u hasesir yn Adran C Pwynt 4 Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr‌

Yn ogystal, bydd arian ychwanegol ar gael ar gyfer treuliau ymchwil.

Sut i Ymgeisio

Cynghorir ymgeiswyr yn gryf i gysylltu â Dr Rob Daniels i gael gwybodaeth am y maes ymchwil, drwy e-bostio d.r.daniels@abertawe.ac.uk.

I wneud cais:

1. Cwblhewch Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr‌

2. Cwblhewch Ffurflen Gais Atodol KESS

3. Bydd angen darparu copïau o'r ddogfennaeth ganlynol hefyd:

Dychwelwch y ffurflenni cais a’r dogfennau ategol i Swyddfa KESS yn y cyfeiriad a nodir ar y ffurflen gynnig KESS II i gyfranogwyr (llofnodion inc gwreiddiol yn unig).

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: KESSstudentenquiries@abertawe.ac.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer  ceisiadau yw 4pm ar 2 Mawrth 2018.