Gwyddorau Bywyd: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD wedi’i Hariannu gan KESS II: The development and application of a MeDIP (methylated DNA immunoprecipitation) assay

Dyddiad cau: 31 Hydref 2017

Gwybodaeth Allweddol

Ysgoloriaeth Ymchwil PhD wedi’i Hariannu gan KESS II:

The development and application of a MeDIP (methylated DNA immunoprecipitation) assay for epigenetic profiling of primary ascites-derived cells to determine a link between metabolism and drug-resistance in ovarian cancer

Mae Prifysgol Abertawe ymysg y 30 o sefydliadau gorau yn y DU o ran ymchwil (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014) a chafodd ei henwi'n Brifysgol y Flwyddyn Cymru 2017 gan Ganllaw Prifysgolion Da The Times a’r Sunday Times.

Yng Nghymru ceir y nifer uchaf o achosion o ganser yr ofari o’r holl wledydd yn y DU a’r gyfradd farwolaethau uchaf (Ymchwil Canser y DU, 2013). Er bod cleifion canser yr ofari’n ymateb yn dda i driniaeth i ddechrau, bydd y clefyd yn dychwelyd yn achos y rhan fwyaf ohonynt o fewn 18 mis, gyda chyfradd oroesi 5-mlynedd o 27% yn unig – canlyniad gwaeth na chanser y fron. Bydd gan dros draean o’r cleifion hyn asgites canseraidd (celloedd a hylif yn ymgasglu, gan achosi i’r abdomen chwyddo). Mae datblygiad asgites yn chwarae rôl hanfodol o ran ymwrthedd i gemotherapi a’r clefyd yn dychwelyd. Mae hyn yn rhannol o ganlyniad i ‘hyblygrwydd metabolaidd’ y celloedd canser. Felly nod yr ysgoloriaeth ymchwil hon yw archwilio proffiliau epigenetig gwyrol genynnau metabolaidd allweddol, gan ganolbwyntio’n bennaf ar fethylu DNA ac addasiadau histon newidiedig, mewn celloedd tiwmor sy’n deillio o asgites gan ddefnyddio platfform imiwno-gwaddodi cyflwr solet Chromatrap gan Porvair. Yn ogystal â defnyddio technoleg Chromatrap, bydd amcanion yr ysgoloriaeth ymchwil hefyd yn cael eu diwallu gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dadansoddol gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i’r rhain) technegau meithrin celloedd uwch (celloedd sy’n deillio o asgites), microsgopeg (cydffocal) fflwroleuol, profion metabolaidd a biocemegol (ELISA, qPCR, Western Blot a phrofion darllenydd-plât ar sail fflwroleuedd), yn ogystal â sytometreg llif. Mae’r prosiect hwn yn gydweithrediad rhwng Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe (Dr James Cronin a Dr Lewis Francis) a Porvair (Dr Amy Beynon).

Mae'r ysgoloriaethau yn ddyfarniadau ar y cyd â phartneriaid allanol gan gynnwys BBaChau a microgwmnïau, yn ogystal â sefydliadau o'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Bydd yr ysgoloriaeth hon yn darparu ariannu am 3 blynedd gyda chyfnod o 6 mis i gwblhau'r traethawd ymchwil. Mae cyflawni dyfarniad datblygu sgiliau ôl-raddedig (PSDA) yn orfodol i bob ysgolhaig KESS II, ac mae'n seiliedig ar ddyfarniad 60 credyd.

Cymhwyster

Dylai ymgeiswyr feddu ar radd 2.1 neu’n uwch yn eu gradd israddedig, gorau oll mewn Geneteg, Biocemeg neu bwnc cysylltiedig. Hefyd dylent fod yn gymwys ar gyfer Ffioedd Dysgu’r DU/UE (gweler http://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Fees-and-Money/Wales-fee-status am fwy o wybodaeth)

Am ragor o wybodaeth am feini prawf cymhwyso, gweler adran C Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau’n ymwneud ag Adran C – Cymhwysedd, cysylltwch â  KESSstudentenquiries@abertawe.ac.uk

Cyllid

Mae'r ysgoloriaeth ymchwil yn talu cost lawn ffioedd dysgu'r DU/UE, yn ogystal â chyflog. Caiff y fwrsariaeth ei chyfyngu i uchafswm o £14,340 y flwyddyn, yn dibynnu ar amgylchiadau ariannol yr ymgeisydd, fel yr asesir yn Adran C Pwynt 4 Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr

Hefyd bydd arian ychwanegol ar gael ar gyfer costau ymchwil.

Sut i Ymgeisio

Cynghorir ymgeiswyr yn gryf i gysylltu â Dr James Cronin ynghylch gwybodaeth am y maes ymchwil drwy e-bostio (J.Cronin@abertawe.ac.uk).

I wneud cais:

1. Cwblhewch Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr 

2. Cwblhewch Ffurflen Gais Atodol KESS

  1. Hefyd bydd angen i chi ddarparu copïau o'r dogfennau canlynol:

Dychwelwch y ddwy ffurflen gais a’r dogfennau ategol i Swyddfa KESS yn y cyfeiriad a nodir ar Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr (llofnodion inc gwreiddiol yn unig).

Ar gyfer unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: KESSstudentenquiries@abertawe.ac.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4pm 31 Hydref 2017.