Gwybodeg Iechyd: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD wedi’i hariannu gan KESS II: Dadansoddeg Data Gofal Iechyd a Chloddio Testunau

Dyddiad cau: Gwnewch gais cyn gynted ag y bo modd

Gwybodaeth Allweddol

*Ariennir yr ysgoloriaeth ymchwil hon yn rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Cymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.*

Pwnc yr astudiaeth:

Gwybodeg iechyd, prosesu iaith naturiol, dysgu peiriannau, dadansoddeg destun, iechyd cyhoeddus, epidemioleg

Dyddiad dechrau: Ionawr 2018

Gwybodaeth allweddol:

Mae systemau gofal iechyd wedi casglu nifer enfawr o gofnodion cleifion testunol a rhifol ynghylch gweithgareddau clefydau, derbyniadau ysbyty ac ymweliadau ysbyty, presgripsiynau cyffuriau, nodiadau meddygon a mwy. Ond mae ymchwil feddygol a diwydiannau cysylltiedig megis y diwydiant fferyllol yn wynebu heriau enfawr o ganlyniad i’r modd caeth iawn yr ymdrinnir â data iechyd o’r fath.  

Mae’r ysgoloriaeth ymchwil PhD hwn yn cynnig cyfle cyffrous i archwilio a/neu ddatblygu dysgu peiriannau, prosesu iaith naturiol a thechnegau dadansoddeg destun i echdynnu gwybodaeth werthfawr o adroddiadau clinigol o SNOMED CT. Bydd gwybodaeth o’r fath yn caniatáu gofal gwell, prognosis cleifion, hyrwyddo mentrau clinigol ac ymchwil, llai o wallau meddygol a chostau is ac felly bywyd gwell i gleifion.

Bydd y prosiect hwn yn cynnwys cydweithrediad diwydiannol â Clinithink Ltd.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cyfle i weithio mewn amgylchedd ymchwil dynamig iawn a gynigir gan y sefydliad blaenllaw, Sefydliad Ymchwil Gwybodeg Iechyd Farr y DU (http://www.farrinstitute.org/). Rydym yn rhan o’r Sefydliad hwn – CIPHER (Y Ganolfan ar gyfer Gwella Iechyd y Boblogaeth drwy Ymchwil E-gofnodion): http://www.swansea.ac.uk/medicine/research/researchthemes/patientpopulationhealthandinformatics/

Cewch eich goruchwylio gan Yr Athro Ronan LyonsDr Shang-Ming Zhou a Mr Phil Davies. 

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus gychwyn ei ysgoloriaeth PhD ym mis Gorffennaf neu Hydref 2017.

Mae ysgoloriaethau’n wobrau ar y cyd â phartneriaid allanol gan gynnwys BBaChau a micro-gwmnïau, yn ogystal â sefydliadau cyhoeddus ac yn y trydydd sector. Mae’r ysgoloriaeth yn darparu 3 blynedd o gyllid a chyfnod o 6 mis i gwblhau’r traethawd hir. Mae cyflawni gwobr datblygu sgiliau ôl-raddedig, PSDA, yn hanfodol ar gyfer pob ysgolhaig KESS II ac mae’n seiliedig ar wobr 60 credyd.

Cymhwyster

Dylai ymgeiswyr feddu ar isafswm o 2.1 mewn gradd israddedig a/neu radd Meistr (neu gymhwyster cyfwerth) mewn Cyfrifiadureg, Ieithyddiaeth Gyfrifiadurol, Cyfrifiadura, Gwyddor Data, Ystadegau, Epidemioleg, Gwybodeg Iechyd, Gwybodeg Feddygol, Biowybodeg, neu unrhyw feysydd cysylltiedig eraill.

Mae’r ysgoloriaeth PhD hon ar agor i ymgeiswyr o’r DU neu’r UE, neu ymgeiswyr gyda chaniatâd amhenodol i aros yn y DU.   

Am ragor o wybodaeth am gymhwysedd, gweler adran C  Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr ( KESS II Participant Proposal Form ) ‌

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch Adran C – Cymhwysedd, cysylltwch â KESSstudentenquiries@abertawe.ac.uk.

Cyllid

Mae’r ysgoloriaeth ymchwil yn talu cost lawn ffioedd dysgu’r DU/UE, yn ogystal â chyflog. Cyfyngir y fwrsariaeth i uchafswm o £14,198 y flwyddyn yn dibynnu ar amgylchiadau ariannol yr ymgeisydd a asesir yn adran C pwynt 4  Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr ( KESS II Participant Proposal Form ) ‌

Hefyd bydd arian ychwanegol ar gael ar gyfer costau ymchwil. 

Sut i Ymgeisio

Ymgynghorir ymgeiswyr yn gryf i gysylltu â Dr Shang-Ming Zhou ynghylch gwybodaeth am y maes ymchwil, drwy e-bostio neu ffonio: (s.zhou@abertawe.ac.uk/ +44 (0)1792 602580).

I wneud cais:

Hefyd bydd angen i chi ddarparu copïau o’r dogfennau canlynol:

  1. Tystysgrifau gradd
  2. Trawsgrifiadau Academaidd
  3. Geirdaon
  4. CV
  5. Tystysgrif Iaith Saesneg (os yn ofynnol)
  6. Yr holl ddogfennau ategol a nodir yn Adran C Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr

Dychwelwch y ddwy ffurflen gais a’r dogfennau ategol i Swyddfa KESS yn y cyfeiriad a nodir ar ffurflen gais KESS (llofnodion inc gwreiddiol yn unig).

Ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â: KESSstudentenquiries@abertawe.ac.uk

Dylai ymgeiswyr ymgeisio cyn gynted â phosib.