Economeg Iechyd: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD wedi’i Hariannu gan KESS II: Gwerthoedd mewn Iechyd: Gwerthoedd Cleifion a Dinasyddion a sut maent yn ymwneud ag Addysg a Gweithredu

Dyddiad cau: 15 Mehefin 2018

Gwybodaeth Allweddol

*Ariennir yr ysgoloriaeth hon yn rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.*

Pwnc yr Astudiaeth: Gwerthoedd mewn Iechyd: Gwerthoedd Cleifion a Dinasyddion a sut maent yn ymwneud ag Addysg a Gweithredu

Crynodeb o’r prosiect:

Er y gwelwyd cynnydd aruthrol dros y 40 o flynyddoedd diwethaf, mae gwasanaethau iechyd yn parhau i gael eu herio gan angen a galw cynyddol heb i adnoddau ychwanegol gael eu darparu. Mae'r heriau hyn yn cynnwys amrywiad o ran mynediad, ansawdd, cost a chanlyniadau.

Er mwyn cynnal gwasanaethau iechyd yn gyffredinol, a pharhau i wella iechyd y boblogaeth, mae angen brys am drawsnewid gwasanaethau iechyd er mwyn cyflenwi gwerth i'r boblogaeth, y gwasanaeth iechyd a'r unigolyn. Yn anffodus, mae prinder data empirig i gefnogi'r amcanion gwerth triphlyg hyn; ac mae problemau ynghlwm wrth fapio ac olrhain y ffrydiau gwerthoedd gwahanol hyn (e.e. canlyniadau clinigol, canlyniadau a mesuriadau o brofiad a adroddir gan gleifion, ansawdd bywyd, iechyd a lles a gwerthoedd personol).

Nod y prosiect hwn yw datblygu set o feini prawf ar sail gwerthoedd a fydd yn ymgorffori gwerthoedd sy'n canolbwyntio ar y claf a'r dinesydd wrth werthuso rhaglenni addysg a gweithredu. Bydd y prosiect hwn yn diwallu angen Canolfan Ganser Felindre i sicrhau bod ei rhaglen waith (a'i fframwaith gwerthuso) mewn addysg a gweithredu, yn cael ei thanategu gan sylfaen ymchwil cryf o ran cysyniad a methodoleg.

Bydd y prosiect yn cynnwys 4 pecyn gwaith integredig a amlinellir isod. Amcanion penodol yr ymchwil fydd:

 • Pecyn Gwaith 1 - Adolygiad systematig o'r sylfaen tystiolaeth bresennol o ran ymgorffori gwerthoedd cleifion/dinasyddion wrth ddarparu gofal iechyd a chynllunio gwasanaethau;
 • Pecyn Gwaith 2 - Datblygu set ddata gadarn am werthoedd cleifion a dinasyddion mewn cysylltiad â gofal iechyd;
 • Pecyn Gwaith 3 - Mapio gwerthoedd yn erbyn mesuriadau mwy traddodiadol o ganlyniadau iechyd, gan gynnwys ansawdd bywyd mewn perthynas ag iechyd; canlyniadau a adroddir gan gleifion; mesuriadau o brofiad a adroddir gan gleifion; a lles corfforol ac emosiynol;
 • Pecyn Gwaith 4 - Ystyried sut gellir cefnogi gwerthoedd pobl a dinasyddion drwy raglenni addysgol a gweithredu, gan gynnwys datblygu set o feini prawf ar sail gwerthoedd y gellid eu defnyddio i werthuso effaith arloesi ym maes addysg a gweithredu.

Bydd y prosiect yn defnyddio cynllun dulliau cymysg a fydd yn cynnwys adolygiad systematig o ddulliau casglu a dadansoddi data meintiol ac ansoddol.

Mae'r ysgoloriaethau yn ddyfarniadau ar y cyd â phartneriaid allanol gan gynnwys BBaCh a microgwmnïau, yn ogystal â sefydliadau o'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Bydd yr ysgoloriaeth yn darparu cyllid am dair blynedd ynghyd â chyfnod o chwe mis i gwblhau'r traethawd ymchwil. Mae cyflawni dyfarniad datblygu sgiliau ôl-raddedig (PSDA) yn orfodol i bob ysgolhaig KESS II, ac mae'n seiliedig ar ddyfarniad 60 credyd.

Cymhwyster

Dylai fod gan ymgeiswyr radd israddedig ail ddosbarth uwch neu'n well mewn economeg, economeg iechyd, seicoleg neu bwnc arall sy'n berthnasol i iechyd (gan gynnwys meddygaeth, nyrsio neu'r proffesiynau iechyd perthynol). Mae cymhwyster ôl-radd mewn economeg iechyd neu bwnc perthynol yn ddymunol. Yn ogystal, dylent fod yn gymwys i dalu Ffioedd Cartref/y DU (gweler http://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Fees-and-Money/Wales-fee-status am ragor o wybodaeth)

I gael rhagor o wybodaeth am y meini prawf cymhwyso, gweler adran C  Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr‌

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn amodol ar wiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Os oes gennych ymholiadau ynghylch Adran C – Cymhwysedd - e-bostiwch KESSstudentenquiries@abertawe.ac.uk

Cyllid

Mae’r ysgoloriaeth ymchwil yn talu cost lawn ffioedd dysgu’r DU/UE, yn ogystal â grant. Cyfyngir y fwrsariaeth i uchafswm o £14,340 y flwyddyn gan ddibynnu ar amgylchiadau ariannol yr ymgeisydd fel y'u hasesir yn adran C pwynt 4 ar  Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr‌

Yn ogystal, bydd arian ychwanegol ar gael ar gyfer treuliau ymchwil.

Sut i Ymgeisio

Argymhellir ymgeiswyr yn gryf i gysylltu â'r Athro Deb Fitzsimmons, Athro Ymchwil Canlyniadau Iechyd a Chyfarwyddwr Academaidd, Canolfan Economeg Iechyd Abertawe, Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe, ynghylch gwybodaeth am y maes ymchwil, yn enwedig drwy e-bost (d.fitzsimmons@abertawe.ac.uk); Ffôn: +44 (0)1792 602226

I wneud cais:

 1. Cwblhewch Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr‌
 2. Cwblhewch Ffurflen Gais Atodol KESS
 3. Bydd angen darparu copïau o'r ddogfennaeth ganlynol hefyd:
 • Tystysgrifau gradd
 • Geirdaon
 • CV
 • Tystysgrif Iaith Saesneg (os yw'n ofynnol)
 • Yr holl ddogfennau atodol a nodir yn Adran C Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr

Dychwelwch y ffurflenni cais a’r dogfennau ategol i Swyddfa KESS yn y cyfeiriad a nodir ar y ffurflen gais KESS (llofnodion inc gwreiddiol yn unig).

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â: KESSstudentenquiries@abertawe.ac.uk